Tuesday, August 6, 2013

Dag 335: Een Holistisch Onderzoek naar Seksueel Misdrijf - De Paranoia Series

Sinds "Dag 308: Paranoia en Groepsverkrachting" is het onderwerp van mijn Reis naar Leven Blogs de Paranoia van Seksuele Fantasiëen geweest. Ik had een artikel in de Humo gelezen over een meisje dat het slachtoffer was van groepsverkrachting en ik had daar mijn beslissing op gebaseerd om mijn onderzoek in de Paranoia van Seksuele Fantasiëen te beginnen met het onderzoeken van de Consequenties - zoals bijvoorbeeld verkrachting en 'Groepsverkrachting', die duidelijk de consequenties zijn van een bepaalde 'Seksuele Stoornis' in een individu.

Dit is echter niet zo vanzelfsprekend gebleken, omdat er zoveel factoren bijdragen tot waarom iemand zich gemotiveerd voelt om Verkrachting te plegen of te participeren in groepsverkrachting - maar wat wel duidelijk geworden is, is dat de Samenleving en al de instanties/instituties die instaan voor een bepaalde 'orde-handhaving' in de samenleving, zoals het schoolsysteem, het rechtssysteem en de Media, op geen enkele manier werkelijk diepgaand onderzoek verrichten naar al de factoren die bijdragen tot de tot-standkoming van 'verkrachting'/groepsverkrachting. Wat niet begrepen wordt is hoe de geest van de mens werkt, hoe de persoonlijkheid van de Verkrachter/groepsverkrachter tot stand komt - maar desondanks worden beslissingen genomen door ons rechtssysteem en worden meningen gevormd via de meningen die de levens van de dader, het slachtoffer en de hele samenleving beïnvloeden, maar die niet het beste zijn voor eender wie --- hoe zou dat ook kunnen wanneer die beslissingen gebaseerd zijn op emotionele reacties op het probleem en niet op inzicht in hoe en waarom het probleem tot stand is kunnen komen?

Er bestaan verder echter nog vele andere vormen van 'Seksuele Misdrijven' die stuk voor stuk het gevolg zijn van een 'Seksuele Stoornis' in de menselijke geest, een vorm van 'Paranoia' die zich heeft gevormd in de geest van de Mens in de vorm van specifieke gedachten, gevoelens en emoties die schadelijk zijn voor het Individu en voor de Samenleving als geheel als de Omgeving van het Individu. De belangrijkste vraag die we ons hierin kunnen stellen, om een meer diepgaand inzicht te verwerven in het probleem, is dus: Hoe zijn die gedachten, gevoelens en emoties tot stand kunnen komen?

Wat we al weten door het Desteni Onderzoek (Beluister de Eqafe Interviews, lees de Artikels op het Forum en volg de Reis naar Leven Blogs van de 'Destonians' om zicht te krijgen op de Omgang van het Onderzoek van en in de Menselijke geest dat door vele Individuen al verricht geweest is), maar ook door 'officieel erkend' onderzoek in de Wetenschap van de Psychologie, is dat gedachten, gevoelens en emoties een systeem/programma zijn dat ontstaat in interactie met de omgeving en dat dus niet zomaar plots 'aanwezig' is in het kind. De gedachten, gevoelens en emoties van een individu zeggen dus niet zozeer iets over het individu zelf, maar meer over de samenleving/cultuur/groep/omgeving waar het individu zich in bevindt als de 'bron'/'voedingsbodem' van die specifieke gedachten, gevoelens en emoties.

In termen van bijvoorbeeld een 'Seksuele Stoornis' als 'geperverteerde'/gestoorde Seksuele Fantasiëen en gedachten die hun uitdrukking vinden in bijvoorbeeld verkrachting, groepsverkrachting, pedofilie, molestatie, en andere vormen van Seksueel Misbruik en/of pathologisch gedrag --- is het de moeite waard om de invloeden en eventuele traumatische gebeurtenissen waar het individu mee in contact gekomen is tijdens zijn/haar leven, te onderzoeken, en dan vooral in de zin van het voorspellen van de specifieke gedachtengang op basis van specifieke voorspelbare emotionele reacties die zich zal vormen in een individu dat in contact gekomen is met die welbepaalde invloeden en gebeurtenissen. Door deze weg te volgen, zullen we noodgedwongen verder dan het individu en de familie/primaire omgeving van het individu moeten kijken.

We zullen immers geconfronteerd worden met hoe onze huidige samenlevingsstructuur de omgeving van het individu op een bepaalde manier geschikt heeft --- waarin we zullen inzien dat het niet enkel de primaire omgeving is die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het individu, maar de hele samenleving. Elk individu in de samenleving is onlosmakelijk verbonden met elk ander individu - en al wat wij doen op micro-niveau, heeft een directe invloed op macro-niveau. Ons onderzoek breidt zich op die manier dus uit naar het onderzoeken van de levensstijlen en mentale ingesteldheden van elk individu in de samenleving en hoe die specifieke levensstijl/ingesteldheid bijdraagt tot het in stand houden van het groter geheel en dus van een samenleving waarin Verkrachting en Seksuele Misdrijven een Dagelijkse werkelijkheid zijn. Geen enkel mens kan dus zijn handen schoonwassen van wat er in onze samenleving, op individueel niveau gebeurt.

En DAT is een onderzoek dat nog NOOIT uitgevoerd of toegepast geweest is in onze huidige Wetenschappelijke Instellingen -- onze wetenschap werd, doelbewust of niet, opgedeeld in fracties, die elk een klein onderdeeltje van de samenleving onderzoeken alsof het in totale afscheiding bestaat van de rest van de samenleving --- politiek, economie, psychologie, rechten, biologie, enzovoort --- maar in de realiteit is het allemaal één, maakt het allemaal deel uit van één organisme: Het leven op Aarde, waarin de dingen niet zomaar van elkaar losgekoppeld kunnen worden. Maar wij mensen hebben die loskoppeling/afscheiding opzettelijk gecreëerd zodat we nooit zouden inzien hoe wij onszelf ook niet zomaar kunnen loskoppelen/afscheiden van de rest van de samenleving en van onze omgeving en hoe wij in wezen op elke manier onlosmakelijk verbonden zijn met het geheel als Het Leven op aarde, en dat we bijgevolg verantwoordelijk zijn voor deze wereld op elk vlak.Wordt vervolgd in Dag 336


No comments:

Post a Comment