Monday, April 29, 2013

Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?

Dit is een verderzetting van "Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
ik vergeef mezelf dat ik een afscheiding heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan tussen politiek en economie zonder ooit te hebben ingezien dat alles in wezen economie is, omdat alles draait rond en bepaald wordt door GELD - en dat de politiek, als zogezegd iets dat dan 'niets te maken heeft met geld', in wezen gebakken lucht is


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de afscheiding tussen 'economie' als datgene dat werkelijk de macht heeft over het leven op aarde en dat werkelijk de achterliggende kracht is van de menselijke samenleving, en 'politiek' als de zogezegde 'machts-factor' en 'besturing' van de samenleving - één en gelijk is en een fysieke manifestatie is van de afscheiding die ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf, waarin ik de 'economie' van het menselijk fysieke lichaam, als de echte besturende macht/kracht die mijn bestaan/leven bepaald heb verborgen achter de zogezegde, schijnbare besturende 'macht' als de menselijke geest --- zonder ooit te hebben ingezien dat ALLES van mezelf in wezen de 'economie' is van/als het fysieke lichaam omdat de geest, als de 'overheid'/'politiek' niet kan bestaan zonder het lichaam


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien en te beseffen dat de economie van/als het fysieke lichaam de ware besturende en bepalende kracht is van 'wie ik ben' als mijn bestaan/leven hier op aarde, en dat de 'politiek' van/als de menselijke geest maar de schijn van 'macht' en 'controle' is, die op zich niet eens echt kan bestaan zonder de 'economie' als het fysieke lichaam --- en dat ik mezelf één en gelijk in het gewisse heb gelaten in verband met hoe de politiek in en als het wereld-systeem hier op aarde, net zoals de geest, alleen maar pretendeert de 'macht' en 'controle' te hebben over de samenleving/wereld - en dat ik nooit heb ingezien hoe het in wezen de economie is, als de zogezegde 'onzichtbare hand' van het markt-systeem, die ALLES bepaalt van het leven op aarde --- waarin de 'politiek' in wezen niets betekent omdat het niet kan bestaan zonder geld


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb ingezien dat de 'politiek' in deze wereld en in de samenleving, eigenlijk een LEUGEN is, omdat de politiek geen enkele echte macht heeft die substantieel is, zonder geld --- en dat ik als de mensheid, door de politiek af te scheiden van de economie, een onberegeld, onberegelbaar organisme heb toegestaan te bestaan als het 'vrije markt systeem', dat vrije macht heeft over de levens van elk individu en van hele landen en overal consequenties creëert waar we zogezegd niets aan kunnen doen omdat het afgescheiden bestaat van de 'politiek' --- in de plaats van in te zien dat 'de politiek' als een zogezegd 'besturend' orgaan, absoluut niets betekent als en wanneer die politiek volledig bepaald en bestuurd wordt door GELD in en als de economie


ik vergeef mezelf dat ik een wereld heb toegestaan te bestaan waarin niemand of niets verantwoordelijkheid neemt voor het economisch systeem, door de aandacht, de hoop en het vertrouwen van mensen te vestigen op de 'overheid'/'politiek' als de zogezegde leiders, zonder dat er ingezien wordt dat die leiders machteloos staan tegenover de realiteit van het economisch systeem, als datgene dat werkelijk het leven op aarde in z'n macht heeft - en dat die 'overheid'/'politiek in de werkelijkheid dus enkel bestaat als een afleiding voor mensen om de realiteit niet te zien van hoe het economische systeem de hele samenleving werkelijk in haar greep heeft --- net zoals de geest, als het 'beeld'/'persoonlijkheid' van 'hoop', waar alle aandacht van mezelf naartoe gaat, in en als het geloof dat de 'geest' mijn 'leidraad' is, in wezen enkel bestaat als een illusie om mij af te leiden van de realiteit van hoe het 'economische systeem' van het fysieke lichaam alles van 'wie ik ben' bepaalt


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat er consequenties zullen zijn wanneer we de overheid afscheiden van de economie, en doen alsof het twee verschillende entiteiten zijn en alsof ALLES van ons leven niet bepaalt wordt door de economie alleen ---en daarin nooit te hebben ingezien hoe die afscheiding tussen politiek en economie enkel dient als een rechtvaardiging en excuus voor de 'rijken', de bedrijfseigenaars en de 'bezitters' van de grondstoffen van de aarde, om onberegeld en zonder principes of integriteit hun zin te doen en de rest van de mensheid te misbruiken op massale schaal en om achter de schermen macht en controle te hebben over ALLES, aangezien alles in en als de samenleving in wezen bepaald en bestuurd wordt door GELD


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de afscheiding tussen politiek en economie enkel ten voordele is van zij die al rijk en machtig zijn, om nog rijker en machtiger te kunnen worden - en om, via de economie, macht te krijgen over elk aspect van het leven van alle mensen op aarde, door geld te gebruiken om de politiek/regeringen om te kopen en te controleren


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn vertrouwen te plaatsen in 'mijn regering' omdat mij dat aangeleerd geweest is door het schoolsysteem en door mijn familie, en daarin nooit te hebben ingezien dat de 'politiek' eigenlijk niet echt bestaat, en dat het in wezen maar een poppenspel is dat bestuurd/bespeeld wordt door GELD als de Economie --- en dat het eigenaardig is dat kinderen op school wel leren over hoe de 'politiek' van hun land in elkaar zit en functioneert, maar niet hoe de Economie werkt, en dat kinderen op die manier geprogrammeerd worden om te GELOVEN dat de politiek 'echt' is en werkelijk de 'macht' heeft, en dat de 'economie' zelfs niet eens echt bestaat, terwijl het in werkelijkheid net andersom is


ik vergeef mezelf dat ik een onderwijssysteem heb toegestaan te bestaan in en als de wereld dat kinderen programmeert in en als nutteloze kennis en informatie over dingen die niet eens bestaan, en dat op die manier verzekert dat die kinderen later niet in staat zijn om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving of om het systeem te veranderen - omdat ze datgene dat hun leven en het leven in en als de samenleving werkelijk bestuurt, namelijk GELD, niet eens opmerken


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de afscheiding tussen politiek en economie ervoor zorgt dat alle afspraken die gemaakt worden in politieke kringen, zoals de mensenrechten in de UN, in wezen ILLUSIES en leugens zijn --- omdat de politiek die mensenrechten onmogelijk werkelijk kan uitvoeren aangezien het geen grip heeft op het systeem/organisme dat verantwoordelijk is voor het overtreden van die 'mensenrechten', namelijk de economie


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een 'vrije markt economie' die in afscheiding bestaat van de overheid, in wezen niet kan bestaan, omdat elke bedrijfsleider in de eerste plaats een 'burger' is, en dus in de eerste plaats moet antwoorden aan de 'politiek' en dus de afspraken die overeengekomen zijn in die politiek zoals het respecteren van de mensenrechten -- en dat het bedrijf van die persoon daar niet buiten kan staan omdat dat bedrijf op zich niet bestaat of werkt zonder de directe participatie van het individu --- en dat een afgescheiden 'economie' van de 'politiek' dus niet eens echt kan bestaan, en compleet gebaseerd is op achterwaardse en troebele logica


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'politiek' boven 'economie' zou moeten staan voor een gezonde samenleving zonder misbruik, en niet andersom --- en dat veel misbruik en overtreding van de mensenrechten in deze wereld een gevolg is van het feit dat economie boven politiek geplaatst is --- waardoor er geen enkele vorm van integriteit of principe meer bestaat dat het systeem stuurt, omdat de waarde van het leven herleid wordt tot GELD

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat zolang de mensen in de politiek zelf onder de duim van het economisch systeem zitten en gecontroleerd worden door geld, en het economische systeem dus macht heeft over de politiek - ze nooit beslissingen zullen of kunnen maken die het beste zijn voor allen ---omdat er geen integriteit aanwezig is in persoonlijke overleving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het huidige economische systeem elk mens in een persoonlijke overlevings positie plaatst - en dat daarom 'goed bedoelde' afspraken zoals 'mensenrechten', niet uitgevoerd kunnen en zullen worden in de fysieke realiteit --- omdat er geen integriteit kan bestaan in persoonlijke overleving
Wordt vervolgd in Dag 273

Sunday, April 28, 2013

Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?


In deze blog ga ik verder in op het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - voor Context, lees:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"

"Zou het bestaan van Hulp-Organisaties eigenlijk de bevestiging zijn dat het huidige systeem De Mensenrechten met de Voeten Treedt? Omdat, als Kinderen Mensenrechten zouden hebben die Beschermd  zijn - dan zou er Geen enkel kind zijn dat Gered moet worden van, bijvoorbeeld, een Dysfunctionele Thuis-situatie, van Armoede, Ziekte of van een Genetische Stoornis... van wat dan ook. Omdat, in een Systeem dat gebaseerd is op Fundamentele Mensenrechten, worden dit soort Condities voorkomen, hetgeen ook zeer goed Gefinancierd zou worden als Nodig. Er zou geen Noodzaak zijn om te Zoeken naar Manieren om deze Kinderen te Helpen, omdat de Samenleving zou begrijpen dat: Als de Fundatie van de Mensenrechten met de Voeten Getreden wordt, dan komt eenieders Veiligheid, Harmonie, Vrede en Geluk in het Gedrang, hetgeen nu Langzaam maar Zeker aan het Gebeuren is in de Wereld naarmate meer en Meer Mensen Ondervinden dat het Systeem dat ze zo lang hebben Ondersteund aan het Instorten is." (Day 368: “Please Save a Child”- Creation's Journey to Life)
 Het is fascinerend dat we 'Mensenrechten-Organisaties' hebben opgericht en ondersteunen die zogezegd ten strijde gaan in deze wereld tegen al de Misbruiken die gepleegd worden  - maar dat we ons nooit lijken te hebben afgevraagd hoe het eigenlijk komt dat die misbruiken gepleegd worden in de eerste plaats? Waarom is het dat er in bepaalde culturen meisjes van 8 jaar oud uitgehuwelijkt worden aan 40-jarige mannen of verkocht worden als 'huishoud-slavinnen'? Waarom is het dat veel fabrieken in China, Indonesië, Ecuador, enzovoort, uitbuiting van de arbeiders en mensonterende werk-omstandigheden toestaan? Waarom is het dat er misbruikende en onderdrukkende dictatoriale regimes bestaan in landen in deze wereld? (Ik stel voor om "A Woman's Journey to Life" te volgen, waarin Maya Harel de verschillende situaties van Misbruik die we hebben gecreëerd in deze Wereld Onderzoekt en Bekijkt, om een inzicht te krijgen in de Mate van Wantoestanden die er werkelijk bestaan als Consequenties van ons Systeem)

Als we werkelijk zoveel zouden geven om de Mensenrechten als de Mensenrechten-Organisaties laten uitschijnen, waarom veranderen we de basis-structuur van het economische systeem dan niet - waarom zorgen we er dan niet voor dat elk kind ter wereld vanaf de geboorte al die dingen krijgt en heeft die wij hebben vastgesteld als zijnde een 'Mensenrecht'? --- die dingen die het leven op aarde mogelijk maken voor de mens in de eerste plaats, zoals een dak boven het hoofd, water, hygiëne, gezondheidszorg, voeding, onderwijs, enzovoort. Dingen waarvan wij weten dat als we het zouden ontbreken in ons leven, dat ons leven dan drastisch, op het mensonterende en onleefbare af, aan kwaliteit zou verminderen.

Met die fundamentele verandering in het systeem waarin we leven, maken we meteen komaf met de meeste oorzaken van de Mensenrechten-Overtredingen die plaatsvinden in onze wereld, en zijn dingen zoals 'mensenrechten-Organisaties' of het hele concept van 'Vechten voor Rechtvaardigheid' meteen ook Overbodig.

Waarom is het dat de 'Mensenrechten' door de UN en al haar lidstaten 'erkent' worden als wezenlijke 'rechten' die elk individu op aarde heeft, rechten die gerespecteerd moeten worden - terwijl er tegelijkertijd toch een misbruik en overtreding van die mensenrechten toegestaan wordt plaats te vinden op massale en globale schaal, als consequenties van de structuur van het Economische Systeem dat niet gebaseerd is op datzelfde principe van het 'Respecteren van de Mensenrechten' --- en hoe is het dat we dit Gerechtvaardigd hebben? Dat we langs de ene kant 'overeenkomen' en akkoord gaan met het samenwerken om de mensenrechten uit te voeren en te respecteren, maar dat we tegelijkertijd een economisch systeem toestaan te bestaan dat in direct contrast staat met en afbraak doet aan die mensenrechten? Ik bedoel, wie heeft hier eigenlijk de macht? Wie beslist hier eigenlijk?

Het lijkt wel alsof we 'de vrije markt' hebben afgescheiden van 'de overheid' en dat dat ons excuus en onze reden/rechtvaardiging is voor het toestaan van overtredingen van de mensenrechten en waarom regeringen niet tussenbeide komen, of bedrijven niet herstructureren en in handen nemen wanneer vastgesteld wordt dat er misbruik plaatsvindt -- en dat we daarin ook een oogje lijken dicht te knijpen voor het FEIT dat die bedrijfseigenaars en al de participanten in dat 'economische vrije markt systeem' in de eerste plaats burgers zijn van een land, en dus behoren tot het 'volk' van een 'overheid' --- hetgeen wil zeggen dat al de bedrijven in deze wereld, in de eerste plaats moeten antwoorden aan de overheid, en zich dus in de eerste plaats zouden moeten houden aan het respecteren van de mensenrechten, omdat dat is wat die overheid overeengekomen is in de UN-raadskamer. Dat zou het basisprincipe moeten zijn van elk bedrijf.

Maar, het is duidelijk dat onze realiteit niet al te 'logisch' in elkaar zit en dat er losjes overgegaan wordt wat betreft het toepassen van gezond verstand, betrouwbaarheid, integriteit en consistentie.
En dat, aan de basis van dit probleem, zich vooral de menselijke hebzucht bevindt - en dat het gebrek aan het toepassen van principes door politici en leiders in deze wereld wanneer het aankomt op het reguleren en sturen van de samenleving in al haar aspecten, een gevolg is van hoe politici zelf vaak een 'vinger in de pudding' hebben in de winsten van bepaalde bedrijven en daarom de regels, wetten, afspraken en principes maar al te vaak 'buigen' uit angst dat ze hun fortuinlijke machts-positie zullen verliezen als ze niet meedrijven met de (geld-)stroom die andere mensen in machtsposities in deze wereld bepaald hebben.

Wat de Gelijk Leven Stichting voorstelt en inziet is dat er geen sprake kan zijn van 'het eren van de mensenrechten' wanneer AL de structuren/instituties/instanties/systemen in deze wereld niet in één lijn staan en beantwoorden aan hetzelfde principe - want, hoe kunnen we langs de ene kant beweren dat Mensenrechten bestaan wanneer we langs de andere kant een 'Neo-Liberaal Kapitalistisch' Systeem toestaan te bestaan dat gebaseerd is op het primitieve principe van 'Overleving van de Sterksten' en van 'Competitie', een Principe dat in complete tegenstrijdigheid bestaat met de 'Mensenrechten' en dat een Recept is voor Misbruik omdat het Concept van 'Competitie' per definitie als Voorwaarde heeft dat er Altijd een 'Verliezer' moet zijn - dat er dus altijd iemand moet sterven in armoede zodat een ander kan leven in weldaad/overdaad.

En dus, is de enige oplossing voor het daadwerkelijk 'Eren/Respecteren van de Mensenrechten', om een Gelijk Geld Kapitalisme Systeem te produceren - een systeem waarin met andere woorden die Mensenrechten in elk aspect van de samenleving geëerd en gerespecteerd worden, omdat men 'politiek' nu eenmaal niet zomaar kan afscheiden van 'economie', omdat beide aspecten invloed hebben op het leven van elk individu in de samenleving - en het Gezicht van de Wereld bepalen. Economie, IS zelfs in wezen ook 'Politiek', omdat het woord 'Economie', per definitie de 'huishouding' van een Organisme omschrijft, met andere woorden de algemene 'besturing' van het leven in en van de Samenleving, op Individueel en Collectief vlak, dat betrekking heeft tot ALLES - dat is ook waarom GELD het centrale punt is in ALLE aspecten van onze samenleving, zelfs onze politiek, die pretendeert haar handen te kunnen schoonwassen en zichzelf te kunnen afscheiden van de economie, is volledig onderhevig aan en bestuurd door GELD.

 En dus, is het nog maar weer een eigenaardig punt dat we 'politiek' hebben afgescheiden van 'economie', terwijl ze beiden in feite bepaald zijn door GELD en dus tot de 'economie' behoren --- is dat misschien zodat we via de 'politiek'/overheid, dingen zoals 'mensenrechten' kunnen uitvinden, als een mooie en positieve 'ideologie' die dan nooit werkelijk kan worden uitgevoerd in de eigenlijke realiteit omdat ze niet automatisch gefinancierd wordt, aangezien de 'overheid' zogezegd afgescheiden bestaat van de 'economie', waardoor die 'mensenrechten' dan enkel fungeren als een 'mantel' van 'positiefheid' die geworpen wordt om het misbruik en de wantoestanden in de realiteit die een consequentie zijn van het economische systeem te verbergen voor het Bewustzijn van de Mens, als iets waarin de Mens GELOOFT, als een 'Religie', en dat, net zoals een Religie, niet Leefbaar of Praktisch en dus niet Echt is.

Saturday, April 27, 2013

Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?

Dit is een verderzetting van
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
en "Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"

ik besef en realiseer mij dat 'mensenrechten' in deze wereld altijd maar een woord geweest is waar een positieve waarde aan verbonden is, om de illusie te creëren in en als de menselijke geest dat de realiteit waar wij ons in bevinden 'positief' is - en om dus te fungeren als een 'mantel' over de eigenlijke realiteit die hier is als de 'negatieve' consequenties van ons bestaan --- en dat die 'mensenrechten' dus nooit werkelijk bestaan hebben

ik besef en realiseer mij dat het bestaan van 'mensenrechten' als zogezegd iets 'positief' in wezen net indiceert dat we in een 'negatieve' realiteit bestaan en dat we op zoek zijn naar een sprankeltje hoop, naar een positieve ervaring om ons uit het negatieve te 'redden' --- en dat hierin de wortel van het probleem, als de menselijke samenleving die consequenties creëert in en als onze realiteit, nooit aangepakt wordt, waardoor die 'mensenrechten' met andere woorden bestaan als een rechtvaardiging voor onze verderzetting van misbruik als het creëren van consequenties en dus niet als een echte oplossing

ik besef en realiseer mij dat wanneer en als die 'mensenrechten' niet geleeft worden als een levende statement/aanwezigheid van de mens als een levend wezen, dat 'mensenrechten' als een 'instantie'/'reglement' in de 'menselijke samenleving', nooit zal kunnen werken --- omdat de fysieke realiteit altijd een weerspiegeling zal zijn van wie de mens is in en als zichzelf

ik stel mezelf tot doel om een proces van zelf-eerlijkheid, schrijven, zelf verantwoordelijkheid, zelf vergeving en zelf correctie te bewandelen om op te staan als de levende statement/expressie/manifestatie van de 'mensenrechten' die ik wil zien in en als de fysieke realiteit - omdat ik besef dat de fysieke realiteit altijd een reflectie zal zijn van wie ik ben in en als mezelf --- en dat ik dus niet kan verwachten dat 'mensenrechten' worden toegepast in de fysieke realiteit van de 'menselijke samenleving' wanneer ik die 'mensenrechten' niet toepas in en als hoe ik in relatie sta met mijn omgeving in en als mezelf

ik stel mezelf tot doel  om aan te tonen hoe 'mensenrechten' onmogelijk kunnen bestaan of toegepast kunnen worden in en als de menselijke samenleving wanneer en als elk mens/individu die mensenrechten niet dagelijks, in elk moment toepast in en als zichzelf en zijn realiteit --- omdat 'de menselijke samenleving' altijd de mens zelf is - en dat het daarom absurd is van de mens om iets te verwachten van 'de samenleving', 'de overheid' of 'het systeem' dat we zelf niet toepassen in onze wereld/omgeving en onszelf in gedachte, woord en daad

ik stel mezelf tot doel om een samenleving te ontwikkelen en ondersteunen die bestaat in eenheid en gelijkheid met wie ik werkelijk ben als het leven zelf, als de levende expressie/manifestatie/statement van 'mensenrechten' - en om mezelf te ondersteunen in en als het proces van het ontwikkelen, veranderen en corrigeren van mezelf om werkelijk te leven/staan/bestaan als wat het beste is voor allen en om te staan/bestaan als het levende voorbeeld van de praktische, werkelijke toepassing en uitvoering van 'de mensenrechten' - op individueel en globaal niveau

ik stel mezelf tot doel om, wanneer en als ik beelden zie van lijden, misbruik, uitbuiting en gruwelijke wandaden en misdaden van de mens in deze wereld, en wanneer ik zie hoe de globale commune vaak wegkijkt en situaties die tegen de 'rechten van de mens' ingaan negeert omwille van allerlei redenen en excuses - en ik merk dat ik reageer met kwaadheid, beschuldiging, wanhoop en machteloosheid --- om te stoppen en te ademen, en mijn aandacht van buiten naar binnen te richten, en in te zien dat wat hier bestaat in en als deze realiteit, en hoe de menselijke samenleving/realiteit werkt, altijd een manifestatie is van het misbruik, lijden, hypocrisie, leugenachtigheid, egoïsme en negationisme dat ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf - en dat de fysieke realiteit nooit zal veranderen zolang ik niet verantwoordelijkheid neem voor de realiteit die ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf als de menselijke geest, en die innerlijke realiteit verander om te staan/bestaan als wat het beste is voor allen als eenheid en gelijkheid

Enhanced by Zemanta

Friday, April 26, 2013

Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?

Dit is een verderzetting van "Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
en "Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen" -- waarin ik het concept 'mensenrechten' heb bekeken vanuit de Gelijk Leven 'Visie' en vanuit hoe die 'mensenrechten' op het moment (niet) geleeft worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd de 'mensenrechten' in deze realiteit te bevragen en mij af te vragen waarom het is dat die 'mensenrechten' nergens fysiek te zien zijn in deze realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te GELOVEN in de 'mensenrechten', en te GELOVEN dat 'mensenrechten' bestaan, omdat ik er op school over geleerd heb en omdat mij dat verteld geweest is --- in de plaats van te vertrouwen op mezelf en op wat ik zie in en als de REALITEIT, als het fysieke bewijs dat de 'mensenrechten' nergens geëerd of geleeft worden en dus een leugen zijn, die enkel 'bestaan' om mensen te misleiden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te vertrouwen op wat ik zie in en als de realiteit die HIER bestaat, door te geloven dat 'de samenleving' en 'de europese communie' 'goed' is omdat er 'mensenrechten' bestaan - in de plaats van mijn ogen te vertrouwen in wat ik ZIE, als het FEIT dat mensenrechten niet bestaan omdat ze niet geleeft worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'mensenrechten' niet echt kunnen zijn wanneer er steeds excuses en redenen gevonden worden door de economische en politieke instanties/machten om die mensenrechten niet toe te passen - en dat de 'mensenrechten' dus maar een illusie zijn waar de 'machtshebbers'/regeringen/bedrijven/de mensheid zich achter verschuilen om te kunnen geloven dat wij 'positief' zijn en dat we in een positieve samenleving bestaan, zodat we nooit vragen zullen stellen bij de realiteit en zodat we die realiteit dus ook nooit zullen veranderen tot wat het beste is voor allen --- omdat we GELOVEN dat alles in orde en 'positief'/'goed' is, omdat 'mensenrechten' zogezegd bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de 'mensenrechten' in deze wereld in wezen maar een 'concept'/'idee'/'ideaal' zijn en niet echt bestaan omdat ze nooit werkelijk geleeft worden/werden in deze wereld, en enkel dienen om 'het volk' zoet te houden en te doen geloven dat 'het systeem' om hen geeft zodat ze niets zullen bevragen en zodat ze niet zullen opstaan ten aanschouw van misbruik en lijden in deze wereld, omdat ze denken dat 'de mensenrechtenorganisaties dat wel zullen oplossen' --- in de plaats van in te zien dat als die 'mensenrechten' op welke manier dan ook echt zouden zijn, dat ze dan ook een daadwerkelijke fysieke realiteit zouden zijn als een economisch/politiek/sociaal systeem dat functioneert op basis van een vanzelfsprekende toepassing van de mensenrechten op elke manier - een systeem dat alles onderzoekt en behoudt wat goed is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de 'mensenrechten' en hoe mensen geprogrammeerd worden door het schoolsysteem om te GELOVEN in de mensenrechten, in feite het misbruik in de wereld erger gemaakt hebben omdat die 'mensenrechten' maar een concept/idee zijn die nooit praktisch, werkelijk, geleeft/toegepast werden -- en omdat ze enkel  een samenleving heeft geproduceert die GELOOFT in een idee/concept van 'rechtvaardigheid', 'eerlijkheid', 'gelijkheid' en 'vrijheid', zoals geproclameerd in de 'mensenrechten', en die daarin een oogje dichtknijpt tegenover wat er ECHT aan het gebeuren is in en als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat woorden/ideëen/concepten die niet op elk vlak in en als de menselijke samenleving en het leven op aarde geleefd worden als een fysieke expressie, een LEUGEN zijn en in wezen enkel bestaan om af te leiden en te misleiden door de menselijke geest vol te steken en te programmeren met allerlei etherische begrippen/woorden/concepten als kennis en informatie OVER de realiteit waarin ze zich bevinden, en daarin de mens te verblinden zodat ze nooit de realiteit zullen zien als wat het werkelijk is en zullen inzien dat bijvoorbeeld het feit dat het woord/begrip/concept 'mensenrechten' bestaat in deze wereld, eigenlijk net een indicator is dat er misbruik bestaat in de wereld en dat de zogezegde 'mensenrechten' enkel een reactie zijn op het 'negatieve', als een punt van 'hoop', maar dus niet een echte fysieke leefbare en levende realiteit is


Wordt Vervolgd in Dag 270

Thursday, April 25, 2013

Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen

In "Dag 269: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting" heb ik de 'Declaratie' van de MensenRechten volgens de Gelijk Leven Stichting gedeeld, een herdefiniëring van de Mensenrechten als hoe ze altijd hadden moeten bestaan en toegepast worden.

In deze blog ga ik dieper in op het concept 'mensenrechten', waarom 'mensenrechten' bestaan, wat 'mensenrechten' zijn en hoe ze al dan niet toegepast worden.


Waarom bestaan 'mensenrechten'?

Het feit dat het woord 'rechten' bestaat, indiceert en impliceert al een bepaalde toestand/situatie die de 'noodzaak' heeft gecreëerd om 'rechten' te formuleren en om de stelling te maken dat de mens 'rechten' nodig heeft - zoals situaties van onderdrukking van het bestaan van bepaalde groepen van mensen, zoals slavernij, uitbuiting en andere onleefbare levensomstandigheden die doorheen de tijd door mensen opgedrongen werden aan andere mensen en die vaak aanvaard werden als 'normaal' zonder dat er ooit stilgestaan werd bij wat men in feite een ander levend wezen doet ervaren in en als zijn leven op aard -- tot het te laat is, tot er een revolutie/opstand komt en er veel mensen moeten lijden, waardoor plots de 'machtshebbers' zich angstig voelen dat 'de slaven' hun bevoorrechtte situatie zouden compromitteren en dan maar een 'wettekst' gaan uitschrijven van zogezegde 'rechten' om de 'gemoederen te bedaren' en het volk weer tot stilte te krijgen --- terwijl slavernij, uitbuiting en misbruik nog steeds gebeurt, waar dat mogelijk is, omdat die gecreëerde 'mensenrechten' nooit gebaseerd waren op of afkomstig waren vanuit een besef en realisatie dat de situaties van slavernij, misbruik en uitbuiting niet het beste is voor mezelf en dus ook niet voor allen, maar eerder een gevolg was van de ANGST die de 'machtshebbers' ervoeren, waarin ze zich in het nauw gedreven voelden en er niets anders op vonden dan de 'slaven' enkele 'vrijheden'/'rechten' te geven zodat ze tenminste het gevoel hebben dat ze iets bereikt hebben en dat ze 'vrijheid' verworven hebben.

En zo is dat doorheen de eeuwen gegaan - misbruik, uitbuiting en slavernij is steeds blijven bestaan, het is gewoon geëvolueerd tot minder expliciete vormen, naarmate 'het volk' meer en meer rechten eiste bij elke nieuwe revolutie/opstand als een 'breekpunt' van de mate van ellende in en als het leven op aarde voor de meeste individuen. De machtshebbers hebben enkel manieren gevonden om 'het volk' te misleiden en te doen geloven dat ze 'vrij zijn' en dat slavernij, uitbuiting en misbruik niet meer bestaat en dat iedereen 'gelijk voor de wet is', dat er 'eerlijkheid' en 'rechtvaardigheid' bestaat.


Wat zijn 'mensenrechten'?

Het verschil tussen de 'mensenrechten' die opgemaakt zijn tijdens de Conventie in Genève en de mensenrechten zoals gesteld door de Gelijk Leven Stichting, is dat de eerstgenoemde een REACTIE waren/zijn van ANGST voor opstand/revolutie/oorlog en dus een 'maatregel' zijn om 'het volk' content en tevreden te houden en het gevoel te geven dat ze 'vrij' en 'veilig' zijn en dat 'het systeem' om hen geeft - waarin 'het volk' steeds misleid geweest is om niet te zien hoe het economisch systeem dat ons leven dirigeert in complete tegenstrijdigheid staat met die voorschriften in en als de 'Rechten van de Mens', en dat er steeds allerlei excuses en redenen gevonden worden door de overheden en machts-hebbers in deze wereld voor waarom die mensenrechten die zo mooi neergeschreven zijn en er zo mooi uitzien op papier nooit werkelijk toegepast geweest zijn en worden in de realiteit.

De Gelijk Leven Mensenrechten zijn gebaseerd op een PRINCIPE van eenheid en gelijkheid - zoals gesteld in het Eerste Fundamentele Mensenrecht:

"Het Eerste Fundamentele Mensenrecht dat de Gelijk Leven Stichting Promoot en Onderlijnt is dat:  Elk indivu, Elk Menselijk Wezen een Gelijk Leven Recht heeft. Dit wil zeggen: Het Leven dat je Hebt is Gelijk in Elkeen op het Punt van de Geboorte. Datgene dat Mensen van Elkaar Onderscheidt is wat er Gebeurt Na de Geboorte, eenmaal Het Onderwijs start of je Omgeving je Beïnvloedt, je Ouders je beïnvloeden of het Systeem je Beïnvloedt – dan begin je een Afgescheiden Individu te worden en wordt je Aangeleerd om het Eerste Punt dat je Bestaan Mogelijk maakt niet te Respecteren, namelijk het Leven. Leven – dat is het ene punt dat Hetzelfde is. Je kan niet zeggen: “Eén Persoon heeft Meer Leven dan een Ander Persoon” – dat Leven, als een LevensKracht, is hetzelfde in Elkeen en is dus het Eerste Fundamentele Recht."

En dat is het grote verschil, dat is het verschil dat het verschil zal maken --- omdat, zolang de 'mensenrechten' een reactie zijn op ANGST, is het niet waarachtig een levende statement van 'wie wij zijn' en zal het ook niet daadwerkelijk praktisch geleefd kunnen worden door de mensheid.


Hoe bestaan 'mensenrechten'?

Mensenrechten die werken moeten vanuit een zelf-inzicht en zelf-besef komen dat al het leven op aarde, één en gelijk is met mezelf en dat een 'mensenrecht' met andere woorden de expressie is van het zorgen voor elk levend wezen op aarde, zoals hoe ik zou willen dat er voor mezelf gezorgd zou worden --- want, zonder dit inzicht, zullen de 'mensenrechten' altijd misbruikt, genegeerd of verwaarloosd worden omdat ze niet erkend zullen worden als 'echt', het zijn 'maar woordjes op papier'.

Dit is ook waarom de 'mensenrechten', willen ze 'echt' zijn, in één lijn moeten staan met het economische systeem waarin we bestaan - in tegenstelling tot wat we vandaag hebben; we leven in een economisch systeem dat mensen dwingt om te stelen om te overleven, om anderen te misbruiken en uit te buiten om winst te maken, een systeem dat het stelen van grondstoffen en het uitbuiten en onderdrukken van mensen voor arbeid rechtvaardigt onder het mom van 'competitie' en een zogezegde natuurlijke expressie van 'overleving van de sterksten' -- hetgeen in complete tegenstelling staat met die zogezegde 'mensenrechten' die neergeschreven zijn, waardoor die 'mensenrechten' uiteraard niet echt zijn, het zijn maar woordjes op papier bedoelt om mensen te sussen en kalm te houden en de illusie te geven dat 'het systeem' om hen geeft en dat ze veilig zijn, want ze worden niet werkelijk geleefd in één lijn met het economische systeem dat het leven op aarde werkelijk bepaalt en stuurt.

De Gelijk Leven Mensenrechten zullen daarom tot uitdrukking komen in en als een Gelijk Geld Kapitalisme systeem, een systeem dat in één lijn bestaat met en de manifestatie is van de vooropgestelde Mensenrechten --- een systeem dat dus gebouwd is op PRINCIPE en dat op elke manier bestaat als een levende praktische realiteit van de 'idealen' die het proclameert.


Voor meer info over het Gelijk Geld Kapitalisme, lees "An Economist's Journey to Life"

Voor ondersteuning en info, bezoek:
Desteni
Equal Money

Wednesday, April 24, 2013

Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting

DAY 362: Human Rights and the Equal Life Foundation

De Gelijk Leven Stichting is een Non-Profit Organisatie die zich toelegt op het Herdefinieren van Mensenrechten zodat ze resulteren in Rechten die, op Individueel zowel als Globaal vlak, een resultaat produceren dat het Beste is voor Ieder Individu in de Wereld; In de plaats van Meerdere Verschillende Organisaties te hebben die handelen als een Weldadigheids-Organisatie, en Gecontrolleerd zijn door de mensen die eraan Doneren – is dit Eén Organisatie die Zich Toelegt op Alles en het is geen Weldadigheid.
Dat wil zeggen: We zijn Niet Afhankelijk van Donaties. Het functionneert als een Bedrijf en is dus Zelf-Ondersteunend om te Verzekeren dat er Geen Externe Bedrijven iets te zeggen hebben in het Beleid, ten eerste en ten tweede, omdat de Mens Niet zal Doneren tenzij ze zich ‘Slecht Voelen’ over iets. Wat wij doen is het Ultieme Goed Verwezenlijken en dus, je Krijgt geen Donaties voor het Ultieme Goed – en zodus: zijn Donaties zo goed als niet bestaand in de Gelijk Leven Stichting, met Zeer Weinig inkomsten in dat Format. Het is een Non-Profit Organisatie, omdat het zijn inkomsten beschermt om niet naar één enkel individu te gaan, maar om in de Organisatie te Blijven zodat het zich kan Focussen op zijn Centrale Intentie, op zijn Objectief om een Constitutionele MensenRechten Dispensatie die het Beste is voor Iedereen op Aarde te creëren

Het Eerste Fundamentele Mensenrecht dat de Gelijk Leven Stichting Promoot en Onderlijnt is dat:  Elk indivu, Elk Menselijk Wezen een Gelijk Leven Recht heeft. Dit wil zeggen: Het Leven dat je Hebt is Gelijk in Elkeen op het Punt van de Geboorte. Datgene dat Mensen van Elkaar Onderscheidt is wat er Gebeurt Na de Geboorte, eenmaal Het Onderwijs start of je Omgeving je Beïnvloedt, je Ouders je beïnvloeden of het Systeem je Beïnvloedt – dan begin je een Afgescheiden Individu te worden en wordt je Aangeleerd om het Eerste Punt dat je Bestaan Mogelijk maakt niet te Respecteren, namelijk het Leven. Leven – dat is het ene punt dat Hetzelfde is. Je kan niet zeggen: “Eén Persoon heeft Meer Leven dan een Ander Persoon” – dat Leven, als een LevensKracht, is hetzelfde in Elkeen en is dus het Eerste Fundamentele Recht.

Het Tweede Fundamentele Mensenrecht is dat: Elk Menselijk Wezen is Opgemaakt uit de Substantie/Materie die Vrijlijk gegeven wordt door de Aarde, bij wijze van spreken – Aarde, water, klei, Al de Chemicaliën en Al de Delen die het Uiteindelijke Fysieke Lichaam Vormen. De Grondstoffen van de Aarde die aanwezig zijn zijn ook Vrijlijk Beschikbaar. En dus, behoren alle grondstoffen op Aarde, Fundamenteel, als een Mensenrecht – aan iedereen toe. Het behoeft simpelweg Bestuurd te worden op de Beste Manier om te Verzekeren dat Idereen die op Aarde is ook Daadwerkelijk de Ondersteuning Verkrijgt die het mogelijk maakt om een Waardig Leven te leiden met Geluk, in Vrede en Harmonie. Het Controleren van Grondstoffen voor het Individuele Voordeel van een Aantal Mensen is Niets Minder dan een vorm van Dictatorschap en is het Ontzien van de Basis MensenRechten op Elke Mogelijke Manier.                                    

Het Derde Fundamentele Mensenrecht is dat: Elk Mens heeft, Fundamenteel, Voedsel nodig om te Bestaan, Voeding om een Leven op Aarde te Genieten en dus, Voeding (hetgeen in de eerste plaats in wezen een substantie is die vrijlijk geproduceerd is door de aarde – afgezien van de Menselijke Arbeid) – Voeding is het Derde Basis Mensenrecht. Zonder voeding kan Niemand Bestaan. Het Moment dat Voeding een Schaarste wordt die Gebruikt wordt voor Controle, Produceert en Verandert men de mens in Wezen tot het Gedrag van een Slaaf-Meester Relatie en in die Relatie bestat er geen Mensenrecht.

Het Vierde Fundamentele Mensenrecht is een ook Fundamenteel Recht omdat de Mens niet kan bestaan zonder Proper Water. En dus, Water (hetgeen ook vrijlijk door de Aarde ter beschikking gesteld wordt – afgezien van het Purificatie Proces en de Menselijke Arbeid daarbij betrokken) – is een Fundamenteel Mensenrecht waar niet over Onderhandeld kan worden, dat niet Verkocht kan worden of op welke andere manier dan ook gebruikt worden om een Ander Menselijk Wezen te Onderdrukken. Zo’n dingen doen is in Wezen een Overtreding van de Mensenrechten en dus een Criminele daad.

Het Vijfde Fundamentele Mensenrecht is dat: Elk Menselijk Wezen heeft een Plek om te wonen nodig, een Dak boven zijn hoofd, een Huis. De Mens is Niet Ontworpen om buiten in de Natuur te leven. De Mens heeft een Specifieke manier nodig om zichzelf te Beschermen: een Huis. Behuizing is Niet Betwistbaar of Onderhandelbaar wanneer het aankomt op Mensenrechten, want Niemnd die een Huis heeft kan Beweren dat hun Recht op een Huis meer is dan het recht van een ander en dat zij het Recht hebben om Anderen op straat te laten slapen of geen eigen plek te laten hebben. En dus, een Huis/Thuis hebben dat van jouw is, is een Basis Mensenrecht, hetgeen deel uitmaakt van de Fundamentele Natuur van het Menselijk Wezen. En de Eigenlijk Menselijke Natuur is: Je hebt Voeding nodig, je hebt Water nodig, je hebt een Huis nodig.

En dat brengt ons bij het Zesde Fundamentele Mensenrecht, en dat is Onderwijs. Onderwijs is de manier waarop de huidige Verdeeldheid gecreëerd is op Aarde en hoe de Rechtvaardiging van Misbruik van Mensenrechten gedaan wordt. Onderwijs is wat de Mens Creëert als hoe hij is op dit Moment, wat het ‘Nu’ van de ‘Menselijke Natuur’ creëert. Maar, in feite is de Menselijke Natuur dat: de Mens kan Onderwezen worden en dit Onderwijs moet, Fundamenteel, Gebaseerd zijn op wat het Beste is voor Allen – in Acht Name van de gelijke toepassing van de Mensenrechten voor allen; en Produceert dus zo een Begrip, Vanaf de Geboorte, van hoe men moet Samen-Leven op een Planeet met Gelimiteerde Grondstoffen, waarin we Allen Bestaan.

En dus, het is een Overtreding om Onderwijs te laten plaatsvinden op een manier die Misbruik Rechtvaardigt op welke manier dan ook, omdat het een Geweten Feit is dat de Mens het Resultaat zal worden van zijn Opvoeding/Onderwijzing. En dit wordt in feite Extreem Gebruikt en Misbruikt door Zij die Voordeel halen uit het Controleren van het Onderwijs van de Mens door de Media, Schoolsysteem (en Universiteiten), Religie, Entertainment, Consumptie; als Al de Systemen die Nu de Mens Onderwijzen en Manipuleren – door middel van het Overtreden van het meest Basis Mensenrecht, Wordt de Idee gerechtvaardigd dat deze Mensenrechten eigenlijk niet echt ‘Valide’ zijn en dat het Enige Valide Mensenrechten , Winst, Eigendom en Meester-Slaaf Relaties zijn – alle dingn die Op geen echte Praktische Mensenrechten zijn of passen in de eigenlijke Natuur van het Menselijk wezen als een Fysiek Wezen.

Het Zevende Fundamentele Mensenrecht is: Het Recht om een Job te hebben, het Recht om te Werken, het Recht om toegang te hebben tot de Middelen waarmee het Ecosysteem, de Economie, bestuurd wordt, namelijk het system van Distributie van de Grondstoffen van de Aarde. Zonder die middelen, Wordt een Meester-Slaaf relatie gecreëert en er zijn geen Mensenrechten in die Relatie. En dus, een Basis Mensenrecht is een Job, Tewerkstelling, deel uitmaken van een Ecosysteem zodat men kan Ontvangen zoals men eraan geeft. Een Ecosysteem is een Geven en Ontvangen, elkeen Participeert door zijn Arbeid te Geven zodat ze het resultaat van hun Arbeid ervan kunnen krijgen/ontvangen. En daarin, zijn er Verschillende Vaardigheden en Vaardigheids-niveaus die Relevant zijn voor de Huidige Genetische Dispensatie die Geaccepteerd geweest is – en dus, zullen sommigen meer intellectueel en anderen minder intellectueel zijn. De meer intellectuelen zullen meer interessante of meer efficiente manieren vinden om grondstoffen van de aarde te nemen en nieuwe producten te creëren die iedereen ten voordele zullen komen. Anderen zullen daar minder efficiënt in zijn, maar zullen meer efficiënt zijn met fysieke arbeid en dus: zullen hun Genen die Fysieke arbeid ondersteunen.

Het identificeren van de specifieke vaardigheid die men heeft en die kan bijdragen tot het syteem, het ecosystem, de economie, is uiteraard relevant, maar uiteindelijk – is het recht om te ontvangen van het ecosystem op gelijke manier een basis mensenrecht als deel van de basis menselijke natuur of van een fysiek wezen dat hier op aarde bestaat. En dus, het overtreden daarvan als wat in het huidige moment gedaan wordt door het huidige systeem dat gebruikt wordt, door het controleren van het Onderwijssysteem zodat niemand kan inzien wat ze eigenlijk aan het toelaten en accepteren zijn op aarde – is crimineel om het zacht uit te drukken.

Dit is nog maar het begin van de Basis Mensenrechten die de Gelijk Leven Stichting representeert. Je bent uitgenodigt om te participeren in het Specifieren van wat overwogen wordt in de mensenrechten zowel om te assisteren in het zoeken naar praktische oplossingen, praktische manieren waarin we een dispensatie op aarde kunnen bewerkstelligen die gebaseerd is op de fysieke menselijke natuur die gedefinieerd is door de mensenrechten van elk wezen dat zichzelf hier op aarde bevindt. Om te verzekeren dat deze wereld een wereld wordt die het beste is voor allen, en om te onderzoeken hoe we een eind kunnen brengen aan wat momenteel verkeerdelijk benoemd wordt als de ‘menselijke natuur’.

De menselijke natuur is geen mentale conditie, het is een fysieke conditie. De mentale conditie kan begrepen worden als men onderzoekt naar hoe makkelijk het is om gecontrolleerd te worden om al de overtredingen van de mensenrechten te aanvaarden. Dit onderzoek wordt ook gedaan door de Gelijk Leven Stichting. We hebben al oplossingen voor hoe we een eind kunnen brengen aan de schendende ideologiëen over de menselijke natuur die opgelegd worden door middel van Onderwijs – en voor hoe we met deze oplossingen, een benadering tot onderwijs kunnen doorvoeren die gebaseerd is op de eigenlijke functionaliteit, mechanica van de menselijke geest/lichaam Relaties zodat men kan begrijpen hoe we de huidige problemen op aarde gecreëerd hebben waarin er momenteel geen basis mensenrechten bestaan op welke manier dan ook.

Mensen rechten bestaan nog niet. De mensenrechten die worden uitgeroepen alsof ze bestaan = zijn geen mensenrechten omdat ze enkel de rechten van de Meesters beschermen, ze beschermen enkel de rechten van degenen die de rechten van elk mens op aarde dagelijks schenden.

Doe mee, maak deel uit van de oplossing. Het is tijd dat we onze creatie hier op aarde onder ogen komen, een systeem dat de rechten van elk mens dagelijks en op elke manier, schendt. Zelfs degenen die de Meesters zijn worden geschonden door zichzelf, omdat ze niet echt handelen als een mens, maar als iemand die geen begrip heeft van wat mensenrechten werkelijk eigenlijk zijn.

Onderwijs Jezelf:


Voor meer Informatie, Bezoek:
http://equalmoney.org/
http://www.economistjourneytolife.blogspot.com/