Sunday, January 27, 2013

Dag 209: Slaaf van Angst en Verbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 207: Een Virus genaamd 'Angst'" en "Dag 208: De Angst van Onwetendheid en Goedgelovigheid"


ik realiseer mij dat ik mezelf heb laten programmeren met ANGST in en als mijn VERBEELDING en dat ik mezelf daarin heb toegestaan een slaaf te worden van mijn omgeving

ik stel mezelf tot doel om, in de plaats van die ervaring van angst als inferioriteit in mezelf te onderdrukken en ontkennen door te bestaan in en als het 'ego' als het geloof dat ik 'superieur' ben over de werkelijkheid die ik zie met mijn ogen - eerlijk te zijn met mezelf en in te zien dat het ego als het geloof dat ik superieur ben tegenover wat ik zie met mijn ogen in en als 'beoordelingen' in wezen gebaseerd is op ANGST --- en van daaruit op te staan in en als mezelf, in eenheid en gelijkheid met angst en te staan/bestaan als een zelf-directief wezen, in en als zelf-vertrouwen

ik realiseer mij dat de menselijke geest als 'verbeelding'/gedachten compleet gebaseerd is op de voorgeprogrammeerde ervaring van ANGST - en hierin stel ik mezelf tot doel om het proces van zelf-eerlijkheid, zelf vergeving en zelf correctie te bewandelen en mezelf als wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden als het PROGRAMMA van de geest te leren kennen om dan op te staan en het proces te bewandelen van het herprogrammeren van de wereld/realiteit als mezelf --- omdat ik inzie en besef dat verandering niet mogelijk is zonder inzicht in de oorsprong van de problematiek

ik stel mezelf tot doel om een wereld te creëren waarin kinderen niet gecontrolleerd en gemanipuleerd worden door hun omgeving door middel van ANGST, en gevormd worden tot 'slaven' van hun omgeving die geen enkel gewaarzijn hebben van wie zij zijn als levende wezens op aarde, als co-creators van het leven op aarde --- omdat ik inzie en besef dat een mens in en als 'de geest' niets meer is dan het product en resultaat van zijn 'programmering' als zijn 'opvoeding', en dat het dus van uiterste belang is om dit 'programma' en de functie en werking ervan volledig te leren kennen, en er één en gelijk mee te staan, om het programma te kunnen veranderen en vormgeven tot een programma dat functionneert en werkt volgens wat het beste is voor allen altijd

ik stel mezelf tot doel om bij te dragen aan het onderwijzen en ondersteunen van ouders in en als het ontwikkelen van zelf-inzicht door middel van zelf-eerlijkheid -- omdat ik besef en inzie dat de menselijke geest een programma/computer is waarbij de 'output' gelijk is aan de 'input' - en dat alle 'problemen', zowel psychisch, emotioneel als fysiek, voor het grootste deel een gevolg zijn van ouders die geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun creatie als hun kind, door zich niet toe te leggen op het begrijpen van hoe creatie in z'n werk gaat en door deze laksheid te rechtvaardigen door te zeggen dat ouderschap iets 'natuurlijks' is en dus geen zelf-onderzoek, zelf-bevraging of discipline vergt -- als een 'excuus' om dom, blind en onwetend te blijven en dus nooit werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun kind, omdat 'verantwoordelijkheid nemen' onmogelijk is zonder het nodige inzicht in hoe alles werkt en functionneert

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat er niets 'natuurlijks' is aan de mens en dat het woord 'natuurlijk' in wezen een concept is dat enkel bestaat zodat de mens een excuus heeft om zichzelf niet te onderzoeken, door niet te willen aanvaarden en inzien dat alles aan de realiteit/het bestaan een 'programma' is en dat 'natuur', als zogezegd iets 'vanzelfsprekends' waar wij geen verantwoordelijkheid voor moeten nemen, niet eens echt bestaat --- en dat de mens zelfs, door zich te verschuilen achter het concept van 'natuurlijkheid'/'natuur'/'vanzelfsprekendheid', zijn wandaden en de desastreuse consequenties op aarde heeft 'goedgepraat', door te weigeren om te onderzoeken hoe creatie in z'n werk gaat en hoe wij in feite 'de hand van God' zijn die het leven op aarde vormgeeft --- om aan te tonen hoe belangrijk en essentieel het is dat ouders hun kind opvoeden vanuit zelf-inzicht in en als het besef/begrip dat het kind een 'programma'/systeem is dat functionneert volgens bepaalde codes, en dat er enkel een mens geproduceerd zal worden die bestaat als zijn beste potentieel, als en wanneer de ouders de codes leren kennen door een proces te bewandelen van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie - waarin ze leren om zelf te staan/bestaan als de 'codes' en 'het programma' dat het beste is voor het leven op aarde, als het levende voorbeeld voor hun kinderen

ik stel mezelf tot doel om het proces te bewandelen van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie - om alle voorgeprogrammeerde en 'gecaptiveerde' verbeelding in mezelf te stoppen als de 'motor'/'generator' van de ANGSTEN die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, zodat ik kan opstaan en bestaan als een zelf-verantwoordelijk en zelf-directief wezen en kan handelen/bewegen in deze wereld op basis van inzicht in hoe creatie functionneert en dus niet gestuurd/bestuurd door energetische ervaringen gebaseerd op verbeelding/gedachten/geloofsystemen

Friday, January 25, 2013

Dag 208: De Angst van Onwetendheid en Goedgelovigheid

Dit is een verderzetting van "Dag 207: Een Virus genaamd Angst" waarin ik heb gekeken naar hoe onze geest door middel van 'verbeelding', 'gevangen' wordt door 'angst' - als een virus dat zich verspreid doorheen de samenleving hoofdzakelijk door middel van de media.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben ingezien hoe mijn verbeelding 'gevangen' geweest is door televisie en media in en als de ervaring van ANGST - en hoe ik dus mezelf als de geest heb laten programmeren in het ervaren van ANGST tegenover de 'wereld' op basis van woorden en beelden die ik heb gezien op televisie en in de media

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de media opzettelijk inspeelt op de ervaring van ANGST, omdat de mens dan een makkelijk manipuleerbaar en misleidbaar wezen wordt - dat dan gestuurd kan worden in en als 'consumptie-gedrag' als het zoeken naar een goed gevoel om de angst te onderdrukken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de beelden die ik zie op televisie en in de media mij enkel kunnen beïnvloeden en enkel kunnen inspelen op mijn gevoelens en emoties, wanneer ik mezelf toesta te bestaan in en als onwetendheid en goedgelovigheid en dus de realiteit niet voor mezelf onderzoek om stabiel te staan in mezelf in en als inzicht in en begrip van hoe de werkelijkheid echt functionneert, als een voorspelbaar programma/systeem dat goed noch slecht, positief noch negatief is, en functionneert aan de hand van voorbepaalde wetmatigdheden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de ervaring van angst in mezelf een indicator is van een gebrek aan inzicht in hoe de realiteit functionneert en dus een blind vertrouwen op en geloof in aangenomen en gekopieerde 'kennis en informatie' over 'de wereld' zonder enig praktisch  en wezenlijk gewaarzijn van wat eigenlijk 'echt' is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat gedachten en verbeelding als 'kennis en informatie' altijd gebaseerd is op ANGST als 'overleving'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik 'kennis en informatie' over 'de wereld' nodig heb om te overleven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn 'verbeelding' als 'kennis en informatie' over de wereld te gebruiken om mezelf te 'beschermen', in en als de ervaring van angst -- in de plaats van in te zien dat ik mezelf daarin enkel aan het 'beschermen' ben van mezelf, als mijn eigen verbeelding - omdat die gedachten en beelden in mijn geest niet echt de realiteit is, maar in wezen hoe ik geprogrammeerd ben door mijn omgeving om de wereld die ik zie met mijn ogen te 'interpreteren' --- op een manier waarin ik makkelijk bestuurbaar en beïnvloedbaar ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de verbeelding in en als de geest misbruikt geweest is door mensen in en als het verlangen naar macht over andere mensen door in te spelen op gevoelens en emoties via kennis en informatie over de wereld in de plaats van de FEITEN te geven - en het kind te ondersteunen in het begrip dat de realiteit een FEITELIJKE werkelijkheid is, als een programma/systeem/structuur en dus niet onder invloed staat van gevoelens en emoties --- en dat de aanwezigheid van gevoelens en emoties in een mens in wezen een indicator is van een gebrek aan zelf-inzicht en inzicht in de realiteit als geheel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te ondersteunen in het ontwikkelen van inzicht in hoe de realiteit werkt -- door mezelf te hebben toegestaan mezelf te identificeren met de ervaring van ANGST, als een blinde reactie op voorgeprogrammeerde kennis en informatie - en daarin mezelf te hebben toegestaan een slaaf te zijn van mijn omgeving en van angst, in de paats van verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf en één en gelijk te staan met angst in het besef dat angst een deel is van mezelf waar ik mezelf van heb afgescheiden --- en daarin dus op te staan als het zelf-directieve principe en te beseffen dat ik verantwoordelijk ben voor het vorm geven van het leven op aarde, en dat het dus van uiterste belang is dat ik één en gelijk sta met al wat bestaat, zodat ik mezef als al wat bestaat kan sturen en vormgeven tot wat het beste is voor allenWordt vervolgd in Dag 209Wednesday, January 23, 2013

Dag 207: Een Virus genaamd 'Angst'
 Deze documentaire, 'A virus called Fear', werpt een interessante vraag op: 'Hoe is het dat we van een 'basis' overlevings-angst die als functie heeft om ons te beschermen van werkelijke gevaren uit onze omgeving, zoals wilde dieren, weersveranderingen en ongelukken, naar allerhande irrationele angsten - waar al de verschillende 'fobiëen' en 'neuroses' een voorbeeld van zijn - gegaan zijn?

In deze vraagstelling is het interessant om te kijken naar hoe gemakkelijk onze verbeelding gevangen wordt door de media bijvoorbeeld in het inspelen op en creëren van allerlei angsten in de vorm van 'angst-beelden' - en hoe mensen daarin geïsoleerd/opgesloten en afgescheiden geraken van hun omgeving in en als de ervaring van ANGST, door de realiteit niet te zien als wat ze werkelijk is maar eerder vanuit een persoonlijke ervaring gebaseerd op persoonlijke geloof-systemen.

De experimenten van de Socioloog Skinner met duiven die hij aan de hand van het 'straf- en beloningsmodel' verschillende 'overlevings-technieken' aanleerde wordt in deze documentaire  opgeworpen ter ondersteuning van de stelling dat het gedrag van de mens over het algemeen gecreëerd/bepaald is door conditionering, waarbij angst, als de 'straf-factor', door de omgeving gebruikt wordt om een 'overlevings-patroon' als 'gewoontes' in een mens te 'programmeren' -- hetgeen het bestaan van rituelen en religieuze handelingen in bepaalde culturen en families/groeperingen verklaart.

Deze 'rituelen', 'gewoontes' en 'tradities' die zeer uiteenlopend kunnen zijn tussen groepen van mensen zijn in wezen, als aangetoond door de duiven-experimenten van Skinner, het resultaat van de mens die het gevoel van 'beloning' en dus een vermindering van de ervaring van 'angst', is gaan associeren met een bepaalde handeling, en die handeling daarom steeds opnieuw zal blijven herhalen in het GELOOF dat die ene handeling zal leiden tot 'overleving' in de vorm van een 'beloning' en hem dus zal beschermen van 'angst'.

Uitendelijk wordt de geest geprogrammeerd met allerlei gedachten/denk-beelden en geloofsystemen over wat 'slecht' en 'negatief' is, en zal een mens allerlei angsten hebben van verschillende dingen zonder dat er werkelijk een rationele reden is om er angst van te hebben. Deze angst wordt in stand gehouden door GELOOF, door een blind geloof in de 'kennis van goed en kwaad' als beoordelingen over situaties, mensen, plaatsen, etc... - 'kennis' die door onze omgeving in ons geprogrammeerd geweest is tijdens ons leven hier op aarde. En dit 'geloof' is in wezen gebaseerd op onwetendheid - op een gebrek aan inzicht in hoe onze realiteit/omgeving werkelijk functionneert.

Een mooi voorbeeld van hoe de ervaring van angst gebaseerd is op 'onwetendheid' en een gebrek aan inzicht, is hoe horrorfilms zeer makkelijk inspelen op de angst-reactie van mensen door bepaalde beelden en geluiden te tonen - en dat die beelden/geluiden, als je even zou stilstaan bij hoe het plot van zo'n horrorfilm vaak in absolute tegenstrijdigheid bestaat met de wetten van de fysica, en zich aldus onmogelijk zou kunnen afspelen 'in het echte leven', plots heel wat minder 'eng' worden, omdat je beseft dat het 'niet echt' is, en dat de reactie van 'angst' bijgevolg ook niet echt is. Haast al onze angsten zijn het resultaat van onze 'goed-gelovigheid', van een zeer wezenlijk en verbluffend gebrek aan inzicht in hoe ons bestaan, onze wereld, en onze geest, functionneert.

En deze goedgelovigheid vormt een groot probleem in ons 'samen-leven' in en als de menselijke samenleving, omdat de mens steeds de neiging heeft om zijn vertrouwen te plaatsen in bepaalde mensen/instituties/structuren die beweren het beste met ons voor te hebben, zoals een baby/kind blindelings zijn volledige vertrouwen plaatst in zijn ouders, familie en leerkrachten/opvoeders - en uiteindelijk zal handelen op basis van de instructies van deze mensen/instituties/structuren zonder enig werkelijk gewaarzijn van of inzicht in de consequenties van deze handelingen op globale en persoonlijke schaal.

En voordat we er zomaar vanuit gaan dat we op de één of andere manier 'vrije wil', 'vrije keuze' en een 'vrije/individuele geest' hebben en zogezegd 'voor onszelf kunnen denken' omdat we nu 'volwassen' zijn - laten we even stilstaan bij hoe onze 'opvoeding' steeds enkel heeft ingehouden dat we 'getraind' werden om 'gehoorzaam' te zijn aan en 'respect' te hebben voor onze 'instructoren', nooit iets in vraag te stellen en ons vertrouwen te plaatsen in de ervaring van angst als persoonlijke overleving, in en als geloofsystemen en gedrag-patronen die ons doorgegeven en aangeleerd geweest zijn door onze ouders/familie.

Als 'bio-machines' die handelen vanuit 'gedachten' als de 'geprogrammeerde instructies/codes' is het onmogelijk om die voorgeprogrammeerde 'onwetendheid' en goedgelovigheid te overstijgen of te veranderen zonder volledig opnieuw te beginnen en zonder eerst en vooral een inzicht te ontwikkelen in hoe wij als 'mens', als 'denkend' en 'voelend' wezen, het resultaat zijn van conditionering waarin de ervaring van ANGST steeds misbruikt geweest is door onze 'opvoeders' om onze handelingen en participatie in onze wereld vorm te geven. Vandaar het belang van 'zelf-heropvoeding', van het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf als een product van onze omgeving als de 'menselijke samenleving', zodat we de essentiele taak op ons kunnen nemen om de kinderen van de toekomst op te voeden op een manier die gedrag zal produceren dat het beste is voor het leven op aarde - door te beseffen hoe belangrijk het is om inzicht te hebben in wie wij zijn als de 'bio-computer' van de 'menselijke geest' en in de nefaste consequenties ten gevolge van een opvoeding die enkel onwetendheid en goedgelovigheid in stand houdt.


Wordt vervolgd in Dag 208

Sunday, January 20, 2013

Dag 206: Ford Genk en het einde van werkloosheid in Gelijkheids Geld Kapitalisme

In deze blog kijk ik naar het PROBLEEM dat zich vandaag manifesteerd in onze samenleving in relatie tot Ford Genk, naar wat een Gelijkheids Geld Kapitalisme Systeem ons zal bieden als de oplossingen voor dit probleem en naar de 'beloningen' als resultaat van deze voorgestelde verandering in aanpak die wij als 'burgers' in onze samenleving zullen ervaren.Wat is het 'probleem' met/van 'Ford Genk'?

Ford Genk zal zijn deuren sluiten tegen 2014 - en hierom zijn de vakbonden momenteel regelingen aan het treffen en aan het onderhandelen met de directie van Ford. Verschillende problemen steken bij deze sluiting uiteraard de kop op, zoals:

  • een voorgestelde regeling van 'brugpensioen' vanaf 50 jaar - waarbij berekend wordt dat de overheid zal moeten bijschieten met ongeveer 200 miljoen euro --- hetgeen wil zeggen dat dit nadelige gevolgen zal hebben in de belastings-lasten van de werkende mensen in België, die deze kosten zullen moeten financieren
  • de mensen die hun job verliezen zullen, zelfs wanneer ze een 'vervangende' uitkering ontvangen, een groot deel van hun inkomen verliezen en dus veel meer moeite hebben om zichzelf en hun gezin te ondersteunen - hetgeen op zich weer nadelige gevolgen heeft voor de economie, omdat de koopkracht daalt en hierdoor andere bedrijven beïnvloedt worden in hun winstmarge --- als een domino-effect
  • geassocieerde bedrijven, zoals de toeleveranciers en transportbedrijven, verliezen een groot deel van hun winst en moeten dientengevolge veel banen schrappen - of gaan zelfs helemaal failliet
  • door een daling in 'belasting-betalers' ontstaat er een vermindering in het federale begrotingssaldo - hetgeen betekent dat België meer moeite heeft om haar schulden af te betalen -- hetgeen weer zal zorgen voor een belastingsverhoging en het verminderen of schrappen van uitgaven in de 'sociale sector' (hetgeen de algemene levensstandaard doet dalen) om het begrotingstekort op te vangen
  • de kans dat de meeste ontslagen mensen een nieuwe job zullen vinden is vrij gering -- omwille van de competitie met de andere 'ontslagenen' in dezelfde regio en het beperkte aanbod aan jobs die aansluiten bij hun specifieke vaardigheden --- hetgeen impliceert dat er meer mensen afhankelijk zullen zijn van een uitkering en dus meer belastingslast creëren
  • ...

 Geen van de aangeboden 'oplossingen' zal op langere termijn een gewenst resultaat produceren, omdat er geen rekening gehouden wordt met het 'domino-effect' van dit ene probleem in de hele samenleving en omdat onze samenleving geen houdbare en stabiele structuur biedt die er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat mensen hun job niet verliezen of dat ze tenminste een betrouwbaar alternatief inkomen krijgen dat hetzelfde is als wat ze hadden wanneer ze werkten voor een bedrijf, zodat ze dus niet in een 'zwart gat' vallen, waar het voor velen moeilijk is om weer uit te geraken - en dat er tegelijkertijd voor kan zorgen dat andere mensen niet de dupe worden van één bedrijf dat failliet gaat.


Welke zijn de OPLOSSINGEN die Gelijkheids Geld Kapitalisme voorstelt?

Samenwerking tussen Bedrijven en Gelijke WinstVerdeling

"Als en wanneer een bedrijf meer geld verdient dan wat het nodig heeft om elke werknemer te voorzien in zijn/haar gelijkmatig deel van de winst en om alle onkosten te dekken - zal dat geld naar een fonds gaan dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van bedrijven die niet genoeg winst maken om hun verliezen te dekken en hun werknemers van hun gelijke deel te voorzien. Op die manier ontstaat er een balancerend effect zodat alle bedrijven niet enkel intern samenwerken, maar ook samenwerken met/tussen elkaar..."(Day 163: Equal Money Capitalism - Redefining Profit)

In Gelijkheids Geld Kapitalisme is het 'bedrijfsleven' gebaseerd op het principe dat elke deelnemer/participant in het produceren van een product een 'gelijke waarde' heeft in de totstandkoming van dat product, hetgeen impliceert dat het vanzelfsprekend is dat elke 'eenheid'/persoon in het bedrijf, van de 'uitvinder' van het product, tot de manager en tot een arbeider, een gelijk deel ontvangt van de winst die het bedrijf maakt - hetgeen de noodzaak voor een bedrijf om mensen te ontslagen drastisch vermindert, omdat de winst zich gelijk zal verdelen over het hele bedrijf, en dus niet meer bijna alleen maar afvloeit naar de zogezegde 'topfuncties' in het bedrijf, waardoor er vaak uiteindelijk maar weinig meer overblijft om de arbeiders als de zogezegde 'lagere functies' uit te betalen.

Met andere woorden, de belachelijk grote 'bonussen' en salarissen die de managers en de directie van een bedrijf krijgen verdwijnt, en de kloof tussen de 'lage lonen' en de 'hoge lonen' in een bedrijf zal gedicht worden --- waardoor elke werknemer/participant in het bedrijf niet enkel gelijkheid zal ervaren in materiele zin, maar ook in 'zelf-waarde', 'zelf-respect' en verantwoordelijkheids-zin in het werken voor dat specifieke bedrijf.


Welke zijn de BELONINGEN die ervaren zullen worden in Gelijkheids Geld Kapitalisme?

Arbeiders/bedienden/werknemers zullen veel minder het gevoel ervaren dat ze 'gebruikt' worden door een bedrijf dat op zich weinig om hen geeft - er zal een gevoel van 'betrokkenheid' en 'verantwoordelijkheid' ontstaan, omdat elk individu een gelijke 'waardering' krijgt voor het product dat het bedrijf produceert in de vorm van een gelijk loon (=gelijke 'beloning').

Met het bestaan van een 'fonds' dat bedrijven die om welke reden dan ook minder winst produceren uit de nood helpt, als een 'solidariteit' en 'samenwerking' tussen bedrijven onderling, zal er werkzekerheid en een sterk gevoel van veiligheid gecreëerd worden --- omdat bedrijven niet zo snel meer zomaar zullen 'inkrimpen' of 'op de fles' zullen gaan.

Door dit fonds verdwijnt ook veel van de 'belastingslast' die tegenwoordig op de schouders van alle andere werkende mensen in de samenleving terecht komt, omdat er veel minder betaald zal moeten worden voor 'uitkeringen' - waardoor een 'recessie' ook niet meer zo snel zal kunnen ontstaan, en mensen meer toekomstzekerheid ervaren in verband met hun inkomsten.Voor meer info over een Gelijkheids Geld Kapitalisme, bezoek http://www.equalmoney.org

Thursday, January 17, 2013

Dag 205: De Levende Democratie

Dit is een verderzetting van "Dag 204: Bestaat 'Democratie' wel echt?" en "Dag 203: Het 'Volk' is Dom en kan/mag niet voor zichzelf beslissen"


ik besef, begrijp en realiseer mij dat 'democratie' niet kan bestaan 'buiten mezelf' als het niet in de eerste plaats 'binnen mezelf' bestaat als een levend principe en statement van 'wie ik ben' als 'levend wezen/organisme' --- omdat ik inzie dat ik als 'mens', als 'wezen', het startpunt ben van de systemen/structuren/instituties/relaties in en als 'de mensheid'

ik besef, begrijp en realiseer mij dat ik als 'wie ik ben' in en als deze wereld, zowel het product ben van mijn omgeving als het startpunt en de creator ben van mijn omgeving --- en dat het feit dat 'gelijkheid' als 'democratie' nooit bestaan heeft in mezelf, het bewijs is dat 'gelijkheid' nooit werkelijk bestaan heeft in deze wereld als 'mijn omgeving' --- en dat ik, door mezelf te hebben toegestaan en geaccepteerd te leven als 'ongelijkheid' en 'dictatoriaal' in en als 'wie ik ben' in deze wereld, een wereld heb ondersteund en gecreëerd die een reflectie is van die ongelijkheid

en daarin besef ik dat ik verantwoordelijk ben om mezelf in en als 'wie ik ben' als een levende statement/principe te veranderen van 'ongelijkheid' naar 'gelijkheid', door een proces te bewandelen en toe te passen van zelf eerlijkheid, zelf vergeving en zelf correctie, om de 'wereld' te veranderen als het evenbeeld van wie ik ben als 'gelijkheid'/'democratie'

en dus stel ik mezelf tot doel om in elk moment in te zien en te beseffen dat wat ik toesta te bestaan in mezelf is wat ik toesta te bestaan in en als de gemanifesteerde fysieke realiteit - omdat ik als 'het leven' in en als mezelf het startpunt ben van 'het leven op aarde' --- en omdat ik inzie dat de 'structuren'/'systemen'/'instituties' in deze wereld niet 'meer' kunnen zijn/bestaan dan mezelf omdat ik BESTA, ik ADEM

ik besef dat ik een wereld heb toegestaan te bestaan waarin het leven misbruikt, verwaarloosd en onderdrukt wordt, omdat ik mezelf als het leven in en als mezelf heb onderdrukt, misbruikt en verwaarloosd door mezelf te hebben laten hersenspoelen door het schoolsysteem in en als het geloof dat kennis en informatie over 'de wereld' en 'het leven' en 'wie ik ben' meer waard is en meer 'echt' is dan ikzelf als levend, ademend wezen

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen hoe de mensheid zichzelf als het startpunt van het leven op aarde heeft verloren - door kennis en informatie meer waarde te geven --- in en als het verlangen naar 'meer' -- en daarin het werkelijke leven als wie wij werkelijk zijn heeft verminderd

ik stel mezelf tot doel om eerlijk te zijn met mezelf in elk moment en mezelf te stoppen  wanneer ik merk dat ik kennis en informatie aan het gebruiken ben om mezelf 'meer' te doen lijken dan wie ik eigenlijk ben --- omdat ik inzie en besef dat alle kennis en informatie compleet waardeloos is en zelfs meer schade berokkend dan wat anders, wanneer het gebruikt wordt in en als eigenbelang, ter ondersteuning van het ego --- en daarin stel ik mezelf tot doel om altijd te kijken naar hoe kennis en informatie praktisch gebruikt kan worden en toegepast kan worden in deze fysieke werkelijkheid, in en als het dagelijkse leven, in functie van het creëren van een 'werkbare' werkelijkheid die het beste functionneert voor alle levende wezens

ik stel mezelf tot doel om bij te dragen aan het creëren van een schoolsysteem waarin mensen/kinderen ondersteund worden in het ontwikkelen van zelf-vertrouwen, zelf-respect, zelf-ondersteuning en zelf-inzicht --- om ervoor te zorgen dat er mensen geproduceerd worden die bestaan in en als het besef dat zij als levende wezens het startpunt zijn van het leven op aarde en daarom verantwoordelijk zijn voor het leven op aarde - en dat de 'systemen'/'instituties'/'structuren' in en als de 'menselijke samenleving' enkel het beste kunnen zijn voor allen, als en wanneer de mens in zichzelf bestaat in en als wat het beste is voor allen als eenheid en gelijkheid als een levende expressie

ik stel mezelf tot doel om ware democratie te creëren als ware 'gelijkheid' in en als een fysieke structuur hier op aarde --- door mezelf te realiseren en manifesteren als 'gelijkheid' in en als mezelf als een levende statement/principe --- en door één en gelijk te staan met kennis en informatie, in en als het besef dat kennis en informatie als 'de geest' niet 'meer' is dan mezelf, maar eerder 'minder' is omdat het nooit bestaan heeft in en als wat het beste is voor het leven op aarde -- omdat ik inzie dat de mens met al zijn kennis en informatie 'over' de wereld/het leven, het leven op aarde enkel heeft vernietigd, misbruikt, verwaarloosd en onderdrukt

ik stel mezelf tot doel om mezelf te 'aarden' door mezelf niet te laten verleiden/misleiden door 'complexe' woorden/taalgebruik/ideëen/theorieëen/uiteenzettingen - maar door steeds te kijken naar wat ECHT is, als het dagelijkse LEVEN, simpel en eenvoudig, en daarin te kijken naar de praktische toepasbaarheid van die kennis en informatie in en als het dagelijkse leven


Wednesday, January 16, 2013

Dag 204: Bestaat 'Democratie' wel echt?

Dit is een vervolg op "Dag 203: Het 'Volk' is Dom en kan/mag niet voor zichzelf beslissen"


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik in en als mijn 'intellect', als mijn 'begrip' van de 'realiteit' die ik zie met mijn ogen, superieur ben tegenover de andere mensen die ik zie met mijn ogen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'democratie' en 'gelijke kansen/rechten voor alle mensen' bestaat in deze wereld - zonder in te zien dat de systemen als 'menselijke relaties' in deze wereld enkel een 'reflectie' kunnen zijn van wie de mens is in zichzelf

en ik vergeef mezelf daarin dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf als het startpunt van 'het systeem' in deze wereld te onderzoeken, door mezelf af te scheiden van 'democratie' en te geloven dat een systeem van gelijkheid kan bestaan 'buiten mezelf' - terwijl die 'democratie' als 'gelijkheid' niet in mezelf bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misleiden door het 'geloof' dat 'democratie' als 'gelijkheid' bestaat in deze wereld - en nooit te hebben ingezien dat 'gelijkheid' onmogelijk kan bestaan als het niet bestaat in mezelf als een levende expressie, omdat wat hier bestaat in en als de  fysieke realiteit altijd een manifestatie is van wie ik ben in en als mezelf als het leven zelf, als het startpunt van de systemen/relaties waar ik in participeer

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de politieke structuren/systemen in deze wereld op zich niet werkelijk bestaan - en dat het leven op aarde in wezen uitgemaakt/bepaald/gevormd wordt door de daden van de mens, die voortvloeien uit wie de mens is vanbinnen --- en dat als 'gelijkheid' als 'democratie' niet bestaat in de mens, die 'democratie'/'gelijkheid' ook niet kan bestaan in en als menselijke relaties als 'de samenleving' en 'het systeem' --- en dat daarom de idee en het geloof dat we in een systeem van 'gelijke kansen en rechten' als 'democratie' bestaan, een illusie is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'wie ik ben' in en als mezelf te verloochenen en te negeren door mezelf nooit te hebben gezien als het startpunt van al de systemen/structuren/relaties/instituties in deze wereld --- door zomaar te geloven dat 'democratie'/'gelijkheid' bestaat in en als 'het systeem' omdat mijn omgeving dat zegt, en door nooit te hebben ingezien dat 'het systeem' maar zoveel 'waard' is als en gelijk staat aan elke participant in dat systeem en wie elk mens is in en als zichzelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de systemen in en als de mensheid op aarde NOOIT het beste voor allen zullen/kunnen zijn als de mens niet staat/bestaat als de levende expressie van wat het beste is voor allen als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een 'wereld-beeld' te creëren in mezelf gebaseerd op geloofsystemen die ik heb gekopieerd van mijn omgeving als het school-systeem - en te geloven dat die kennis en informatie over 'het leven op aarde' 'echt' is/bestaat --- in de plaats van in te zien en te beseffen dat 'het leven op aarde' als de fysieke realiteit altijd gelijk staat aan wie ik ben in en als mezelf als een fysiek wezen en als een participant in/co-creator van het leven op aarde -- en dat de enige 'kennis' die 'echt' en betrouwbaar is, zelf-kennis/zelf-inzicht is

ik vergeef mezelf dat ik een schoolsysteem heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan dat kinderen hersenspoelt in het GELOVEN in en vertrouwen op algemene en vage kennis en informatie over hoe 'het leven op aarde werkt', in complete afscheiding van zichzelf als levende wezens/participanten in en ALS het leven op aarde -- hetgeen enkel wezens produceert die geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het leven op aarde omdat ze zichzelf niet erkennen als de oorsprong/het startpunt van al de systemen die het leven op aarde vormgeven/bepalen/sturen en omdat ze geloven dat 'de systemen' buiten zichzelf bestaan als een soort van 'God' die controle heeft over hen, terwijl het in wezen net het tegenovergestelde is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te vragen wat die zogezegde 'democratie' en 'gelijkheid' in de wereld waarin ik leef in feite betekent en hoe die in wezen praktisch functionneert -- door mijn verantwoordelijkheid tegenover het leven op aarde te abdiceren door 'het leven op aarde' te definieren in en als aangeleerde en gekopieerde kennis en informatie in mijn geest en door nooit het gezond verstand te hebben ingezien dat ikzelf, puur en simpel, 'het leven op aarde' ben omdat ik, als fysiek lichaam, echt besta - in tegenstelling tot kennis en informatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat wat ik op school geleerd heb, nooit vanuit de praktische kant bekeken werd, in en als hoe het leven op aarde werkelijk functionneert op vlak van het dagelijkse leven van elk individu, maar in wezen 'dode kennis' was -- en dat ik op die manier op school geleerd heb dat 'kennis' als 'dode woorden/begrippen' en 'etherische/filosofische/theoretische ideëen en definities' superieur zijn aan het leven als de praktische dagelijkse toepassing van die 'begrippen' --- waardoor ik een realiteit heb toegestaan te bestaan waarin 'het systeem' als 'de menselijke samenleving' geen rekening houdt met het eigenlijke dagelijkse leven van elk individu, maar enkel waarde hecht aan en rekening houdt met de voorgeschreven kennis en informatie over wat goed/slecht, juist/fout en positief/negatief is omdat elk mens, en dan vooral de 'hooggeschoolden', zichzelf compleet hebben laten hersenspoelen in en als het geloof in en vertrouwen op kennis en informatie en daarin geen enkel benul meer hebben dat 'het leven' niet zomaar gedefinieerd/gecategoriseerd/gelimiteerd kan worden door kennis en informatie --- een blind geloof dat enkel in stand gehouden kan worden voor/bij hen die genoeg geld hebben om zichzelf af te sluiten van het eigenlijke lijden dat plaatsvindt in zovele levens in deze wereld - omdat, als zij zelf in die situatie zouden staan, zouden ze beseffen dat al die kennis en informatie in en als 'wetten', 'regels', 'ideëen', 'theorieëen' en 'definities' compleet waardeloos is als het niet op een praktische manier ondersteunend werkt en rekening houdt met de eigenlijke levens-ervaring van elk individu

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de schoolsystemen en de kennis en informatie die zij 'verkopen' in deze samenleving niet praktisch werkbaar zijn in en als het dagelijkse leven, en dat dus de 'hooggeschoolden' als de 'toekomstige leiders' van de wereld/samenleving niet afgestemd zijn op het echte leven - omdat kennis en informatie in de vorm van 'diploma's' gebruikt wordt in en als een spel van competitie en dus ter ondersteuning van het 'ego' van de mens, als het persoonlijk geloof dat 'IK gelijk heb in wat IK weet over de wereld met MIJN kennis en informatie', waarin mensen niet werkelijk geven om het leven op aarde, maar enkel om persoonlijke glorie en aanzien voor hun 'intellect' - en dat dat de reden is waarom de mensheid, ondanks al zijn 'geniëen', wetenschappers, specialisten, diplomaten en deskundigen, zelfs het basisprincipe van 'zorg dragen voor je omgeving' in het besef dat we zonder onze omgeving als de natuur en onze mede-mensen niet kunnen bestaan, niet heeft begrepen
Wordt vervolgd in Dag 205Tuesday, January 15, 2013

Dag 203: Het 'Volk' is Dom en kan/mag niet voor zichzelf beslissen

Wij leven in een democratie, hetgeen functioneert onder het principe dat elke stem gehoord mag worden en dat in wezen 'het volk' zichzelf bestuurt, de 'overheid' is hierin de representatieven van 'het volk' en maken in principe beslissingen in naam van het volk. Het verschil hierin met een dictatoriaal en fascistisch regime, is zogezegd dat in een dictatoriaal/fascistisch regime ervan uitgegaan wordt dat 'het volk' in wezen te 'dom' is om voor zichzelf beslissingen te maken, en dat alles dus maar gestuurd moet worden door een kleine groep van 'intellectuelen' aan de top die het zogezegd 'allemaal beter weten'.

Maar hoe waarachtig is onze 'democratie' werkelijk? En kunnen we werkelijk in een 'democratie' bestaan, waarin ieder 'gelijk' is 'voor de wet', wanneer elk mens in wezen een 'dictator' is in zijn geest? Want, waarom is het dat er verschillende 'strekkingen' bestaan in religie, politiek, mening, opinie, levensstijl, geloof en overtuiging - en dat mensen met andere woorden het niet eens kunnen worden over het hoe, waarom en wat van het leven op aarde - als niet omdat elk mens een dictator is in zijn persoonlijke ervaringen en geloofsovertuigingen in verband met juist/fout, goed/slecht en positief/negatief, en dus bestaat in en als het geloof dat 'IK gelijk heb' en dat 'alle mensen die niet geloven wat ik geloof, ongelijk hebben en dom zijn'? Hetgeen impliceert dat elk mens, de kans gegeven, een positie van macht over anderen zou misbruiken om zijn mening/geloof/levensstijl/overtuiging op te dringen/leggen aan alle andere mensen, in de veronderstelling dat 'IK gelijk heb', waar IK ook in geloof, wat IK ook doe en zeg, wie IK ook ben --- en dat de 'dictators' in deze wereld dus enkel een aspect laten zien van wie wij eigenlijk allen zijn en waar we allen toe in staat zouden zijn omdat we het in wezen al doen in onze eigen omgeving --- we oefenen controle uit om onze omgeving vorm te geven en te schikken naar onze persoonlijke verlangens, waarin we andere wezens gebruiken/misbruiken in de veronderstelling/het geloof dat zij en hun 'intellect'/geloof/geest 'minder' is dan de onze.

Het ego zal altijd, gemakshalve, geloven dat IK 'alles weet' en dat IK 'beter/slimmer/inzichtvoller ben dan een ander' - maar zal NOOIT de stap zetten van zichzelf werkelijk in de schoenen te verplaatsen van een ander om een waarachtig inzicht te hebben in hoe de realiteit werkelijk functioneert en in wie 'andere mensen' werkelijk zijn en waarom --- omdat dat zou impliceren dat het zijn gevoel/ervaring van 'controle', 'macht' en 'superioriteit' zou moeten opgeven, omdat dat gevoel gebaseerd is op GELOOF en OVERTUIGING en niet op praktisch inzicht en dus met andere woorden niet 'echt' is.

Dus, is het niet ironisch en fascinerend hoe we, in ons individueel geloof in ons GELIJK en 'superieur intellect', een wereld hebben gecreëerd van chaos en verdeeldheid en een systeem hebben gecreëerd dat verre van 'superieur' of 'intelligent' is, maar in wezen compleet dysfunctioneel, als het compleet tegenovergestelde van wat elk van ons in zichzelf gelooft over wie we zijn - want, iedereen weet het beter, maar niemand weet/ziet/begrijpt wat het beste is voor allen, omdat niemand wil kijken naar het 'grotere plaatje', niemand wil het geheel overwegen, we staren ons enkel blind op 'IKKE' en 'MIJN geloofsovertuigingen, meningen, opinies, kennis en ideëen' --- geloofsovertuigingen, meningen, opinies, kennis en ideëen die spijtig genoeg niet compatibel zijn met de eigenlijke werkelijkheid die ons allen bindt.

En dus, geen wonder dat ons zogezegd 'superieur' systeem van 'gelijkheid' als 'democratie' geen wereld heeft gecreëerd die werkelijk het beste is voor allen, en waarin wezens werkelijk bestaan in gelijkheid en harmonie - omdat die 'democratie'/'gelijkheid' niet bestaat in de mens, in de participant van/in het systeem, als het startpunt van het systeem --- omdat elk mens in zichzelf in wezen een dictator is in en als het 'ego'. En, als de mensen in dat 'democratische systeem' geen consideratie hebben voor al het leven op aarde in en als eenheid en gelijkheid - hoe kunnen er dan ooit beslissingen gemaakt worden in dat systeem die het beste zijn voor ALLEN? Het enige wat dit zal produceren is conflict, waarin uiteindelijk degenen die het luidst roepen en het meeste drukkingskracht hebben, op welke manier dan ook, de 'strijd' zullen winnen.Wordt vervolgd in Dag 204

Saturday, January 12, 2013

Dag 202: Aanwezige en Actieve aandacht Versus Passieve Aandacht

Dit is een verderzetting van "Dag 200: Zij is zoveel knapper dan ik"
en "Dag 201: Wie of wat bepaalt en stuurt mijn aandacht?"


ik besef dat ik, door 'aandacht' te hebben toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding van mezelf, aandacht heb toegestaan te bestaan als een mechanisme van controle - waarin ik mijn macht als levend wezen in deze wereld/realiteit heb weggegeven aan mijn omgeving -- omdat ik besef dat 'aandacht' gestuurd wordt door voorgeprogrammeerde kennis en informatie over goed/slecht, juist/fout en positief/negatief, in en als het programma van eigenbelang als persoonlijke overleving van de geest, en daarin gecreëerd is door mijn omgeving - en dat ik dus daarin mezelf heb toegestaan een organische robot te worden, door mezelf te hebben geïdentificeerd met door de gevoelens in mezelf als de sturende kracht van 'mijn aandacht'

ik stel mezelf tot doel om niet zomaar passief mijn ogen te laten sturen door energetische ervaringen in mezelf - maar om te kijken in en als en met gewaarzijn --- in het besef dat als ik kijk vanuit innerlijke ervaringen als gevoelens en emoties, ik enkel voorgeprogrammeerde kennis en informatie zie en dus niet de eigenlijke werkelijkheid als wat ze werkelijk is

ik stel mij tot doel om één en gelijk te staan met mijn 'aandacht', als het kijken naar de werkelijkheid die ik zie met mijn ogen zonder oordeel, zonder voorgeprogrammeerde kennis en informatie -- in en als het besef dat al wat ik denk te weten over wat 'echt' en 'goed/slecht, juist/fout en positief/negatief is, niet werkelijk iets te maken heeft met de realiteit maar enkel een persoonlijk 'referentiekader' is dat werkt op basis van persoonlijke overleving en eigenbelang waarin ik de realiteit categoriseer om 'mijn eigen wereldje' op te bouwen --- en dus stel ik mezelf hierin tot doel om de werkelijkheid te zien als wat ze werkelijk is, door HIER te ZIJN als een levende statement, stabiel en constant, niet beïnvloedbaar door wat ik zie met mijn ogen

ik stel mezelf tot doel om aanwezig te zijn in en als het 'kijken' met mijn ogen naar de realiteit - en daarin wat ik zie te onderzoeken in eenheid en gelijkheid met mezelf, en mezelf dus niet te laten misleiden/leiden door voorgeprogrammeerde energetische reacties op wat ik zie met mijn ogen --- en daarin mijn macht terug te nemen en op te staan in deze wereld als een zelf-verantwoordelijk wezen

Friday, January 11, 2013

Dag 201: Wie of wat bepaalt en stuurt mijn Aandacht?

Dit is een verderzetting van "Dag 200: Zij is zoveel knapper dan ik"


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat iemand die meer aandacht krijgt van andere mensen dan ik ook meer waard is dan ik

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te vergelijken met andere mensen op basis van hoeveel aandacht zij krijgen, tegenover hoeveel aandacht ik krijg -- en daarin mijn 'waarde' af te meten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij minderwaardig te voelen tegenover iemand die meer aandacht krijgt van mensen dan ik door te geloven dat de hoeveelheid aandacht die ik krijg van de mensen in mijn omgeving mijn 'waarde' als levend wezen op aarde bepaald

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'waarde' te definieren in en als een energetische ervaring als het gevoel van opwinding dat ik heb verbonden met 'aandacht krijgen' van andere mensen -- en daarin mijn zelf-waarde te laten bepalen en definieren door mijn omgeving en zodoende mezelf een slaaf te maken van de waarde-oordelen van andere mensen --- in de plaats van te bestaan in en als onvoorwaardelijke zelf-waardering en dus als een zelf-verantwoordelijk, zelf-besturend, zelf-expressief en onafhankelijk wezen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ik, door te geloven dat de waarde van een wezen bepaald wordt door de hoeveelheid aandacht dat wezen krijgt van andere mensen, een systeem van ongelijkheid heb toegestaan te bestaan in deze wereld - waarin de 'beroemdheden' en de 'rijken' gezien worden als 'waardevoller' dan de armen en de rest van de wereld omdat zij meer aandacht krijgen, en zodoende enkel rijker worden, terwijl de armen gezien worden als 'waardeloos' omdat ze minder tot geen aandacht krijgen, en zodoende enkel armer worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de 'aandacht' van mijn omgeving te volgen als een overlevings-strategie, in en als het verlangen om zelf rijk en successvol te worden --- en daarin een systeem te ondersteunen en te voeden waarin de rijken rijker worden en de armen armer --- door mijn aandacht te vestigen op wat IK WIL, in de plaats van aandacht te besteden aan het leven op aarde, als de werkelijke problemen die hoogdringend opgelost moeten worden, zoals lijden, armoede, hongersnood, oorlog, misbruik, uitbuiting, etc

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'aandacht' een 'programma' is in en als de menselijke geest dat opzettelijk gecreëerd is om van de mens een makkelijk misleidbaar en manipuleerbaar wezen te maken -- aangezien de mens zijn aandacht altijd zal laten sturen door zijn omgeving, in en als een persoonlijke zoektocht naar 'waarde', aan de hand van wat door de omgeving gezien/gedefinieerd wordt als 'waardevol' - en dat 'aandacht' dus niet is wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd in afscheiding te bestaan van 'mijn aandacht' door mezelf te laten sturen door de waarde-oordelen van mijn omgeving, door mijn aandacht automatisch te vestigen op wat door mijn omgeving gedefinieerd wordt als 'waardevol' -- aan de hand van waar andere mensen hun aandacht op vestigen -- en daarin mezelf te hebben toegestaan een organische robot te worden die gestuurd, geleid en beïnvloed wordt door 'het systeem' --- in de plaats van te staan/bestaan als een zelf-verantwoordelijk wezen, in en als het besef van wie ik werkelijk ben als eenheid en gelijkheid - en daarin mijn aandacht, in eenheid en gelijkheid met wie ik werkelijk ben, op een praktische manier te vestigen op het leven in deze wereld en op het zoeken naar oplossingen voor de problemen in deze wereld om een wereld te creëren die het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'aandacht' te definieren en bepalen in en als eigenbelang als een polariteit van persoonlijke gevoelens, waarin ik enkel mijn aandacht vestig op dat wat mij een goed/positief gevoel geeft, en de rest van de werkelijkheid uit mijn perceptie filter --- zonder in te zien dat ik mij zelfs niet eens gewaar ben van waar die 'gevoelens' vandaan komen en hoe mijn omgeving in wezen opzettelijk inspeelt op die gevoelens zodat ik mijn aandacht zou vestigen waar mijn omgeving wil dat ik mijn aandacht vestig, om ervoor te zorgen dat ik een gelimiteerd systeem blijf als het product van mijn omgeving/het systeem, en dat ik nooit werkelijk het leven zou leren kennen in eenheid en gelijkheid met mezelf en dus nooit zal inzien wat er werkelijk aan de gang is in het bestaan/leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de werkelijkheid niet te zien als wat ze werkelijk is - door mezelf te definieren in en als 'aandacht', als het filteren van wat ik zie met mijn ogen door enkel te zien, te begrijpen en te overwegen wat mij persoonlijk kan dienen in mijn persoonlijke overleving in deze wereld, en wat ik dus persoonlijk definieer als 'waardevol'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'aandacht' te definieren in en als het geloof en gevoel dat ik superieur ben aan de wereld/realiteit die ik zie met mijn ogen - in en als de kennis van goed/kwaad, juist/fout, positief/negatief -- en daarin nooit te hebben ingezien dat ik op die manier de wereld/realiteit nooit zou kunnen zien als wat ze werkelijk is, omdat ik enkel de voorgeprogrammeerde kennis en informatie die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als de geest zie --- en dat ik dus ook nooit de consequenties heb gezien die zich afspelen 'buiten mijn veld van perceptie' als de gevolgen van mijn daden hier op aarde, aangezien ik altijd enkel heb gehandeld vanuit en op basis van een enorm gelimiteerde visie/begrip op/van de werkelijkheid die ik zie met mijn ogen, die zich enkel limiteerde tot mijn persoonlijke verlangens/noden


Wordt vervolgd in Dag 202Wednesday, January 9, 2013

Dag 200: Zij is zoveel knapper dan ik

Wanneer ik een andere vrouw zie, dan kijk ik automatisch naar hoe haar lichaam vergelijkt met het mijne, volgens de 'parameters' van wat gezien wordt als 'vrouwelijk' en 'sexy' door de 'samenleving' in en als de media. Ik zie de vrouw, en bijgevolg mezelf als 'vrouw', dus als niet meer dan een beeld, waarvan de 'waarde' bepaald wordt op basis van hoe 'aantrekkelijk' dat beeld geacht wordt door mannen.

Dit proces van mezelf vergelijken met andere vrouwen/meisjes, begon al in de lagere school, wanneer er koppeltjes begonnen te vormen tussen de jongens en de meisjes, en het duidelijk werd wie het 'mooiste meisje' was -- wie dus het meeste aandacht kreeg van de jongens -- en wie de volgenden waren in de 'pikorde', op basis van de hoeveelheid aandacht elk meisje toebedeeld kreeg van/door de jongens. De jongens hingen letterlijk rond haar op de speelplaats, ze achtervolgden haar tijdens spelletjes, ze praatten met haar, ze maakten grapjes om haar te doen lachen. En ik dacht maar 'ik wou dat ik haar was', 'ik wou dat ik ook zoveel aandacht kreeg, dan kon ik mij speciaal voelen -- zoals de prinses in de films'. Ik voelde mij jaloers op haar, en ik voelde me klein en onbeduidend.

Ik zag haar als een lichtgevend beeld, een 'engel', want zij kreeg al de aandacht van haast al de jongens -- dus er 'moest' wel iets 'speciaals' zijn aan haar. Mijn aandacht ging ook uit naar haar, omdat de aandacht van alle anderen naar haar uitging - fascinerend hoe dat in z'n werk gaat --- en bijgevolg voelde ik mij aan de kant geschoven, 'niet goed genoeg', 'minderwaardig', omdat ik al mijn 'aandacht' als het ware 'weggaf' aan een ander, in en als de ervaring van 'jaloezie'. Ik liet me verleiden en 'mis-leiden' door 'de anderen', door 'de meute', de 'grote hoop', door mezelf te laten leiden door hun reacties/acties en daar automatisch in mee te gaan, zonder vragen te stellen, zonder enig inzicht te hebben in wat het precies is waar ik mij in laat meevoeren en hoe dat hele proces in z'n werk gaat en wie ik ben daarin -- of hoe ik op dat moment een persoonlijkheid in mezelf aan het creëren/voeden was in en als de energetische ervaringen/reacties waarin ik mezelf toestond te participeren, die ik voor de rest van mijn leven zou aanvaarden/ervaren als 'wie ik ben'.

Eén enkele ervaring van minderwaardigheid, van 'niet goed genoeg' te zijn in vergelijking met andere meisjes op de speelplaats, die mijn hele levens-ervaring zou bepalen en vormgeven, als het beeld dat ik heb van mezelf als mijn 'plaats/bestaan in de samenleving' -- omdat ik nooit vragen stelde. Ik vroeg me niet af waarom ik mezelf zo plots ben gaan beginnen vergelijken met de andere meisjes, of waarom en hoe het is dat ik plots zoveel waarde begon te hechten aan wat jongens al dan niet dachten over mij --- het gebeurde gewoon, die ervaringen/gevoelens/gedachten kwamen gewoon in mij op en ik volgde ze, in en als het geloof dat het 'is wie ik ben' ---- omdat ik me nooit vragen stelde...

Waardoor ik uiteraard ook nooit enig inzicht heb verworven in hoe dat hele spel van relaties en competitie tussen vrouwen onderling op basis van het uiterlijk, een voorbepaald, voorgevormd, voorontworpen programma is --- waarin zoiets als 'gelijke kansen' in wezen niet echt bestaat -- niet iedereen kan de 'winnaar' zijn. Het 'spel' is zodanig ontworpen, dat er maar één de winnaar kan zijn, er kan maar één de 'beste' zijn, volgens de voorbepaalde en algemeen aanvaardde parameters/waarden.

Een interessante vraag om naar te kijken hier is dan - wat zijn die 'parameters' waar wij ons in en als de menselijke samenleving, min of meer allemaal mee identificeren en hebben aanvaard als 'de spelregels' in de 'human race'? Ik bedoel, je groeit op en je ontwikkelt een bepaalde 'persoonlijkheid', je hebt bepaalde vrienden en een bepaalde 'sociale kring' en 'sociaal leven', waarin je uiteindelijk het gevoel creëert dat je 'speciaal' en 'uniek' bent in deze wereld, omwille van jouw specifieke, speciale en unieke levensstijl en omgeving, vaardigheden, talenten en ervaringen --- maar wat fascinerend is, is dat het duidelijk is dat er desondanks een 'basis-waarde'/'basis-parameter' bestaat, die aan de basis ligt van hoe wij onszelf in en als de werkelijkheid zien en ervaren en afmeten, hetgeen geobserveerd kan worden in hoe dat ene meisje op de speelplaats al de aandacht krijgt van al de jongens -- waarin er maar één parameter geldt, waarin iedereen over dezelfde kam geschoren wordt. Het spel/concept van 'overleving van de sterksten', kan het best gezien worden in hoe kinderen met elkaar omgaan op school, waar ze allemaal op één hoop gegooid worden.

Is het niet fascinerend hoe kinderen, in de plaats van samen te werken en van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen, eerder zullen gaan competeren, uitsluiten, uitbuiten, vechten en onderlinge rangordes gaan creëren?

Dus, wat is die ene parameter die de 'samenleving'/'speelplaats' onderverdeelt in de 'winnaars' en 'verliezers' en waar komt die vandaan? En hoe en waarom is het dat wij die allen collectief blindelings hebben aanvaard als 'echt'/'de realiteit'?


Wordt vervolgd in Dag 201

Friday, January 4, 2013

Dag 199: Is de Mens een Intelligent Wezen - of eerder Verloren in de Waan van het Ego?

Dit is een verderzetting van "Dag 198: Ik loop rechtop en ik praat -- Ik ben een Intelligent Wezen!"


 ik realiseer mij dat het feit dat ik rechtop loop en praat, geen bewijs of indicator is van mijn 'intelligentie'

ik stel mezelf tot doel om de definitie van 'intelligentie' die ik blindelings heb aanvaard in mezelf te onderzoeken en te herbekijken - in het besef dat ik steeds blindelings heb aanvaard dat ik een 'intelligent wezen' ben gewoon omdat ik een 'mens' ben, hetgeen ik gebruikt heb als een excuus om mij superieur te voelen, in en als het geloof dat ik een 'hoger bewustzijn' ben, maar dat ik nooit werkelijk enig inzicht heb gehad in wat 'intelligentie' echt betekent en wat de functie van deze 'intelligentie' is in het leven op aarde

ik stel mezelf tot doel om mezelf te herdefinieren van 'intelligentie' als een excuus om mij superieur te voelen en daarin elk gezond vestand in het leven op aarde te negeren - tot 'intelligentie' als een praktisch werkbaar begrip dat rekening houdt met wat echt is als het dagelijkse leven op aarde in en als het creëren van een wereld die het beste is voor elke levensvorm

ik stel mezelf tot doel om 'wetenschap' en 'wetenschappers' niet zomaar te aanvaarden als een zogezegd bewijs van 'intelligentie' als 'hoger bewustzijn', maar om altijd te kijken naar de praktische kant van die 'wetenschappelijke onderzoeken/bevindingen' in het besef dat ware intelligentie afgemeten wordt aan de hand van hoe wetenschappelijke onderzoeken/bevindingen bijdragen tot het ondersteunen, bouwen en creëren van een wereld die het beste is voor al het leven

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat elke vorm van zogezegde 'intelligentie' compleet overbodig, waardeloos en nutteloos is als het niet praktisch is in het ondersteunen en creëren van een wereld die het beste is voor elk levend wezen

ik stel mezelf tot doel om te bestaan als een waarachtig intelligent wezen, als een wezen dat verantwoordelijkheid neemt voor haar omgeving, waar ik mij dan ook bevindt - een wezen dat aan zelf-onderzoek doet, om mezelf ervan te verzekeren dat ik niet zomaar besta/leef volgens aangenomen en gekopieerde kennis en informatie als geloofsystemen, omdat ik besef dat er steeds consequenties zijn aan mijn daden - en dat, als ik mezelf toesta te handelen op basis van GELOOF van goed/slecht, juist/fout en positief/negatief, ik in wezen bewijs dat ik geen interesse heb in het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn bestaan als levend wezen op aarde en ik dus uiteindelijk consequenties zal manifesteren in en als het leven op aarde die niet het beste zijn voor allen

en ik stel mezelf tot doel om verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van mijn daden, in en als ware 'intelligentie' - en daarin de mensheid uit te dagen om in te zien  hoe onze samenleving en de desastreuze gevolgen/consequenties van onze manier van leven het ultieme bewijs is dat wij nooit verantwoordelijkheid genomen hebben voor de consequenties van onze daden, en dat er daarom nooit zelfs één enkel werkelijk intelligent mens bestaan heeft --- en dat de mensheid enkel altijd heeft bestaan in en als de illusie van 'intelligentie' als de aangenomen en gekopieerde kennis van 'goed' en 'kwaad' in en als de menselijke geest als excuus om zich superieur te voelen tegenover de rest van het bestaan

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de enige werkelijk intelligente levensvormen hier aanwezig, de aarde, de dieren en het plantenrijk zijn - omdat zij de enigen zijn die hun plaats en functie realiseren en leven in het groter geheel van het 'leven op aarde' en die bestaan in en als het besef dat het leven op aarde een symbiotisch organisme is dat functioneert op basis van geven en nemen in en als eenheid en gelijkheid --- en dat de mens bij uitstek de minst intelligente levensvorm is die bestaat omdat de mens bestaat in en als 'individualisme', als een parasiet die zijn omgeving leegzuigt voor een ervaring van persoonlijke grootsheid, en zichzelf daarin boven zijn omgeving plaatst, zonder enig benul van het feit dat hij zonder die omgeving niet eens zou kunnen bestaan

ik besef, begrijp en realiseer mij dat echte 'intelligentie' in wezen 'zelf-onderzoek' is - vanuit het startpunt van het komen tot werkelijk inzicht in wie ik ben als het leven/bestaan zelf en wat hier bestaat als 'creatie' -- in en als het nemen van verantwoordelijkheid voor het feit dat ik HIER ben en het begrijpen dat daarom alles dat HIER bestaat, deel uitmaakt van mezelf

ik stel mij tot doel om 'intelligentie' te leven als de praktische toepassing van onvoorwaardelijk zelf-onderzoek en onderzoek van de realiteit als mezelf - omdat ik besef, begrijp en mij realiseer dat ik hier in en als deze realiteit besta en aldus het startpunt ben van al wat hier bestaat op dit moment en daarom verantwoordelijk ben voor al wat bestaat zoals het nu en hier bestaat --- hierin stel ik mij tot doel om 'intelligentie' als zelf-onderzoek te gebruiken en toe te passen in functie van het bewerkstelligen van een realiteit die het beste is voor elk levend wezen, in eenheid en gelijkheid met mezelf

ik besef, begrijp en realiseer mij dat echte 'intelligentie' het doorlopen van een proces van 'zelf-zuivering' is, als het realiseren van mezelf als één en gelijk met AL wat hier bestaat -- en aldus een volledig inzicht te hebben in wie ik ben als het BESTAAN --- om op die manier mezelf te manifesteren als een realiteit die de expressie/manifestatie is van wie ik werkelijk ben als vergeving, waarachtigheid, zelf-eerlijkheid, liefde, puurheid en integriteit --- omdat ik inzie, besef en begrijp dat het misbruik dat gemanifesteerd is in en als deze huidige realiteit, het resultaat/product is van de afscheiding als de geest/het ego die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf waarin ik als het bestaan/leven/creatie nooit verantwoordelijkheid heb genomen voor elk deel van mezelf in en als het bestaan

Thursday, January 3, 2013

Dag 198: Ik loop rechtop en ik praat -- Ik ben een Intelligent Wezen!

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat rechtop lopen en praten gelijk staat aan 'intelligentie'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd intelligentie te definieren in en als 'rechtop lopen en praten' als wat de mens onderscheidt van het dierenrijk - en daarin er blindelings vanuit te gaan dat ik een intelligent wezen ben, en dat geloof te gebruiken als rechtvaardiging voor al wat ik doe, alleen maar omdat ik een 'mens' ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mijn bestaan als de mens en 'de mensheid' hier op aarde te onderzoeken en daarin voor mezelf stil te staan bij de werkelijke betekenis van 'intelligentie'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de definitie van 'intelligentie' als 'hoger bewustzijn', een definitie is die bestaat in en als competitie - als het menselijk verlangen om zich een 'winnaar' en 'de beste' en 'beter dan' te voelen --- en dat het omwille van deze definitie van 'intelligentie' is waarin de mensheid zich heeft gedefinieerd, dat de mens niet op een harmonieuze en ondersteunende manier kan samenleven met de natuur en met elkaar/zichzelf hier op aarde

ik vergeef mezelf dat ik 'intelligentie' heb toegestaan en geaccepteerd te laten bestaan als een excuus voor de mensheid om te competeren en te vechten tegen elkaar en zich superieur te voelen -- door 'intelligentie' te definieren  in en als een polareit van 'hoger bewustzijn' en 'lager bewustzijn' - in de plaats van in te zien dat er enkel misbruik kan voortkomen uit deze definitie aangezien deze definitie enkel het EGO van de mens ondersteunt en voedt en dus niet het beste is voor al het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een werkelijk intelligent wezen de werkelijkheid waarin hij zich bevindt zou onderzoeken om te bestaan/leven op een manier die het beste is voor de realiteit waarin hij zich bevindt en aldus zou zorgen voor de realiteit, in de plaats van zijn omgeving/realiteit te vernietigen, vervuilen en uit te buiten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat de idee dat er een 'God' bestaat die verantwoordelijk is voor deze realiteit, als een excuus dat mensen gebruiken om zelf geen verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld, in en als 'religie', aanvaard en toegelaten wordt in de 'menselijke samenleving', een bewijs is dat er geen enkel werkelijk 'intelligent' mens bestaat hier op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ware 'intelligentie' niet gedefinieerd wordt door hoeveel onderzoeken en 'bevindingen' wetenschappers maken over deze wereld, of door hoeveel nieuwe kennis en informatie er gecreëerd wordt door wetenschappers en filosofen, maar door wat er met die kennis, informatie, bevindingen en onderzoeken uiteindelijk gedaan wordt - en dat het feit dat de wetenschap in de huidige menselijke samenleving hoofdzakelijk aangewend wordt voor het ondersteunen van een samenleving van overdadige consumptie die gebaseerd is op het vernietigen van de planeet en het uitbuiten van het merendeel van de mensheid en het dierenrijk, zonder enige functionele bijdrage aan het creëren van harmonieuze relaties tussen al het leven op aarde, een bewijs is dat 'wetenschap' in zijn huidige vorm en functie geen blijk/bewijs is van de 'intelligentie' van de mens, maar eerder van een absoluut gebrek aan gezond verstand

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'intelligentie' niets meer of minder is dan een reden/excuus voor mensen om te participeren in de 'Human Race' als het vechten om persoonlijke grootsheid/superioriteit, en dat het feit dat de mens zichzelf definieert in en als 'hoger bewustzijn' als zogezegd een 'intelligent wezen', enkel bewijst dat de mens het meest EGOïstische wezen is dat er bestaat, aangezien de mens in al zijn 'intelligentie' in staat is om andere wezens en levensvormen op aarde op te offeren voor persoonlijke glorie/grootsheid - en dat WARE intelligentie als GEZOND VERSTAND zegt dat een wezen dat geen zorg draagt voor of meewerkt met zijn omgeving, simpelweg niet thuishoort in die omgeving, en daarin dus alles behalve 'speciaal' of 'superieur' is, maar eerder 'overbodig'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als de 'overbodigheid' van het menselijk ego, door mezelf te definieren als 'een intelligent wezen' in en als competitie als het persoonlijke verlangen naar de ervaring van superioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als competitie en gevecht met al het leven op aarde door mezelf te definieren als 'een intelligent wezen' - en door 'intelligentie' te definieren in en als een polariteit van 'hoger bewustzijn' en 'lager bewustzijn' --- in de plaats van te bestaan in en als GEZOND VERSTAND als ware intelligentie die iets WAARD is, door WAARDE bij te dragen aan het leven op aarde als mijn omgeving in de plaats van mijn omgeving als de aarde te vernietigen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het geloof dat ik als 'rechtop lopend, pratend en denkend mens' een 'intelligent wezen' ben, een GELOOFsysteem is dat ik blindelings heb aanvaard van voorgaande generaties als kennis en informatie over 'wie ik ben' - en dat het FEIT dat ik deze kennis zomaar blindelings aanvaard en gekopieerd heb als 'de waarheid' zonder zelf de realiteit te onderzoeken om voor mezelf te zien wat echt is en dus wie ik werkelijk ben, in wezen het bewijs is dat ik net het tegenovergestelde ben van een 'intelligent wezen', en dat ik duidelijk eerder liever dom en blind ben, in en als het blindelings volgen van en geloven in een 'hogere kracht' die mij zegt 'wie ik ben' en wat 'echt' is


wordt vervolgd in Dag 199

Wednesday, January 2, 2013

Dag 197: Abraham Hicks en de Wet van de Aantrekking (Deel 3)

Dit is een verderzetting van "Dag 195: Abraham Hicks en de Wet van de Aantrekking"
en "Dag 196: Abraham Hicks en de Wet van de Aantrekking (Deel 2)"


ik stel mezelf tot doel om  verantwoordelijkheid te nemen voor mijn bestaan hier in deze wereld - door steeds te onderzoeken waar datgene wat ik tracht 'aan te trekken' vandaan komt --- omdat ik besef dat ik niet alleen besta in deze wereld, en dat al wat hier bestaat, in verbinding/relatie staat met alles, en dat dus elke daad/actie een consequentie heeft

ik stel mezelf tot doel om niet blindelings het gevoel van superioriteit dat ik ervaar in mezelf in en als persoonlijke verlangens te vertrouwen  - door te bestaan in en als het besef dat dat gevoel van superioriteit in wezen een zeer gelimiteerde visie/ervaring is op/van de werkelijkheid waarin ik opzettelijk enkel zie wat overeenkomt met mijn verlangens - en daarin mezelf blind houdt in hoe de werkelijkheid echt functionneert

ik besef dat mijn verlangens niet in het centrum staan van de wereld - omdat ik hier besta met ontelbare andere wezens, die, net als ik, hier bestaan, één en gelijk met mezelf

en dus stel ik mezelf tot doel om, in de plaats van mezelf blind te staren op persoonlijke verlangens en op hoe ik mijn omgeving kan gebruiken/aanwenden om die persoonlijke verlangens te bevredigen, stil te staan bij het feit dat deze wereld gedeeld moet worden door al de wezens die hier bestaan en daarin te kijken naar hoe ik best omga met mijn omgeving om ervoor te zorgen dat elk levend wezen kan bestaan op een evenwaardige manier hier op aarde

ik besef dat ik, in en als het participeren in de 'wet van de aantrekking', een systeem van ongelijkheid toesta te bestaan in de wereld, waarin sommigen krijgen wat ze verlangen en dus wat ze willen 'naar zich toe kunnen aantrekken' door middel van hun positie in deze wereld, terwijl anderen moeten afgeven wat ze hebben, en niet eens de middelen hebben om tenminste te overleven

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen hoe de 'wet van de aantrekking' enkel kan leiden tot misbruik - omdat wij allen hier bestaan in een gesloten systeem als de 'planeet aarde' -- waarin het onvermijdelijk is dat, als sommigen iets naar zich aantrekken, anderen iets zullen verliezen --- en dat er dus enkel een wereld kan bestaan waarin elk levend wezen een volwaardig leven kan leiden, in en als welvaart en welzijn, als IEDEREEN zich gewaar is van de consequenties die zich uitspelen in de levens van anderen bij wat wij naar onszelf aantrekken, en als iedereen dus verantwoordelijkheid neemt voor deze hele wereld als een geheel

ik stel mij tot doel om aan te tonen dat 'de wet van de aantrekking' in wezen de 'wet van de blindheid' is - waarin mensen opzettelijk hun ogen sluiten voor de consequenties die zich uitspelen in deze wereld in hun persoonlijke zoektocht naar geluk en welvaart --- en dat mensen daarin de idee dat 'alles energie is' gebruiken als een rechtvaardiging om zichzelf te overtuigen dat misbruik, ellende en lijden niet echt bestaat

ik stel mij tot doel om aan te tonen dat mensen de stelling dat 'alles energie is' enkel gebruiken om als rechtvaardiging te dienen voor het najagen van hun persoonlijke verlangens --- en daarin niet stilstaan bij het gezond verstand dat als 'negatiefheid' in en als het misbruik en de ellende in deze wereld zogezegd niet echt is, dat dat dan wil zeggen dat 'positiefheid' als verlangens en gevoelens van gelukzaligheid ook niet echt is -- en als men bijgevolg, participeert in positieve energie in en als de 'wet van de aantrekking' alsof het wel 'echt' is, men daarin impliceert dat negatieve energie ook 'echt' is --- en dat dat het bewijs is dat ALLE energie enkel geproduceerd wordt in en als en door de menselijke geest en op zich niet werkelijk 'echt' deel uitmaakt van het bestaan als datgene wat wel ECHT is, hetgeen enkel gerealiseerd en ervaren kan worden als men loslaat van de energie van de geest