Friday, May 31, 2013

Dag 304: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe 'Schuld' geprogrammeerd wordt in het Kind door de Onschuld te willen Beschermen?Deze blog is een verderzetting van "Dag 302: Mensenrechten en Ouderschap - Het Contrast tussen de 'Kindertijd' en de 'Realiteit'" en "Dag 303: Mensenrechten en Ouderschap - Staat 'Onschuld' gelijk aan 'Onwetendheid'?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten, deze kan je vinden in de Reis naar Leven van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.Ik besef en realiseer mij dat het verlangen van ouders om de 'onschuld' van het kind als de onwetendheid tegenover en in verband met 'hoe de wereld echt werkt en bestaat' te 'beschermen' - in wezen enkel voortkomt uit de angst en de negatieve emotionele ervaringen die de ouder in zichzelf heeft geassocieerd met 'de realiteit' -- en dat het kind niet werkelijk 'beschermd' wil worden in zijn onwetendheid, het kind wil niet werkelijk onwetend blijven - het kind verwacht en wil dat de ouder hem op elk vlak en in detail alles leert over de realiteit waar hij zich in bevindt, zodat hij kan opgroeien tot zijn volste potentieel als een wezen dat de realiteit kan sturen en besturen in eenheid en gelijkheid met zichzelf, vanuit absoluut inzicht in en begrip van hoe alles werkt

ik besef en realiseer mij dat ouders de ervaring van angst en inferioriteit, en machteloosheid, verlorenheid en onbeduidendheid in het kind programmeren en creëren door 'onwetendheid' toe te staan in het kind, door te willen dat het kind onwetend blijft in verband met de aspecten in de realiteit die de ouder beoordeelt als 'negatief' --- en door niet in te zien en te beseffen dat de negatieve ervaringen in zichzelf tegenover de realiteit in wezen ook het product is van de onwetendheid die hun ouders in hun hebben toegestaan te bestaan en zogezegd hebben 'beschermd' --- en dat dit is, hoe die ervaring van inferioriteit en angst tegenover 'de realiteit' van generatie op generatie wordt doorgegeven - door ouders die het kind willen beschermen van hun eigen angsten van de wereld en het kind dus opzettelijk onwetend houden

ik besef en realiseer mij dat onwetendheid als de zogezegde 'onschuld' van het kind, angst van het onbekende creëert, waardoor het kind uiteindelijk, net zoals de ouder, werkelijk gaat geloven dat 'de realiteit' slecht en 'hard' en gemeen en eng is - omdat de ouder weigert om het kind te ondersteunen om de realiteit te begrijpen en te onderzoeken op elke manier --- en om zo tot het inzicht te komen dat er helemaal niets 'bedreigend' of 'eng' is en dat de geest alles altijd monsterachtiger en groter doet uitschijnen dan wat het eigenlijk is wanneer het geconfronteerd wordt met een punt dat het niet begrijpt

ik besef en realiseer mij dat ouders hun kind enkel onwetend willen houden zogezegd om hun onschuld te beschermen - om hun eigen onwetendheid te rechtvaardigen, die ook in hen door hun ouders zogezegd 'beschermd' geweest is -- omdat geen enkele ouder eerlijk wil zijn met zichzelf en wil inzien dat hij zichzelf heeft toegestaan een inferieur begrip te hebben van de realiteit en zelfs TOTAAL geen inzicht in en begrip te hebben van de realiteit --- waardoor hij er zich van verzekert dat de mensen in zijn omgeving die onwetendheid nooit zullen uitdagen door de mensen om zichzelf, zoals zijn kinderen, even onwetend en dus inferieur te houden

ik besef en realiseer mij dat het een schending is van de mensenrechten en een misdaad tegen de mensheid en het leven op aarde, om een kind onwetend te houden door bijvoorbeeld informatie achter te houden of te verdraaien in verband met de realiteit, enkel omwille van de persoonlijke meningen en emotionele reacties van de ouder/opvoeder tegenover die realiteit --- omdat een kind met een inferieur begrip van zijn omgeving/realiteit, ook op een inferieure manier zal omgaan met die omgeving/realiteit en daardoor noodgedwongen een realiteit/wereld zal creëren die inferieur is voor alle levensvormen en met andere woorden niet in staat zal zijn om de Mensenrechten te eren, respecteren en uitvoeren

ik stel mezelf tot doel om het woord 'onschuld' te herdefinieren om te staan als wat het beste is voor het kind - omdat ik besef dat hoe ouders 'onschuld' interpreteren in en als 'onwetendheid' enkel voortkomt uit hoe zij in zichzelf die 'onwetendheid' hebben geassocieerd met een positief gevoel van 'gelukzaligheid' - en daarom gaan geloven dat die gelukzaligheid ook in het kind bestaat, want het kind is zogezegd 'onschuldig' als 'onwetend' --- waarin ze niet inzien dat er nog niets bestaat in het kind, geen positieve en geen negatieve ervaringen of beoordelingen --- en dat het dus de verantwoordelijkheid van de ouder is om het kind te ondersteunen om de realiteit volledig te begrijpen zonder oordeel of emotionele reacties

ik besef en realiseer mij dat zolang 'onschuld' gedefinieerd wordt in een polariteit met 'schuld' - zullen ouders altijd geloven dat ze de zogezegde positieve 'onschuld' van het kind moeten beschermen tegen de zogezegde negatieve 'schuld' van de realiteit, waardoor ze het kind opzettelijk inferieur houden en in wezen de 'schuld' als gedachten, gevoelens en emoties, die het product zijn van een gebrek aan werkelijk inzicht in de REALITEIT, programmeren in het kind --- door niet in te zien dat de realiteit niet werkelijk 'schuldig' of 'slecht' is, maar het zijn de gedachten in de geest van de mens die de realiteit BEOORDELEN en dus de realiteit beSCHULDigen, en dat dus die polariteit tussen 'schuld' en 'onschuld' niet werkelijk bestaat

DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

Thursday, May 30, 2013

Dag 303: Mensenrechten en Ouderschap - Staat 'Onschuld' gelijk aan 'Onwetendheid'?

Deze blog is een verderzetting van "Dag 302: Mensenrechten en Ouderschap - Het Contrast tussen de 'Kindertijd' en de 'Realiteit'" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten, deze kan je vinden in de Reis naar Leven van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders hun kinderen opzettelijk willen in een 'bubbel wereldje' houden als een gelimiteerde en beperkte visie op de wereld - en hun kind opzettelijk dom willen houden, zogezegd om de 'kinderlijke onschuld' en het 'geluk van het kind' te beschermen en zo lang mogelijk intact te houden - door hen in het ongewisse te laten van al de zogezegde 'negatieve' dingen in de 'echte wereld'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'de echte wereld' als de economische en politieke systemen in en als het leven op aarde, en al wat te maken heeft met de het praktische overleven en leven hier op aarde, op zich niet 'negatief' is - maar dat de mens zich er negatief bij VOELT, hetgeen meer te maken heeft met de inferioriteit die de mens heeft toegestaan te bestaan in zichzelf, ten gevolge van een ondermaatse opvoeding, waarin kinderen nooit ondersteund geweest zijn om de realiteit grondig te leren kennen en om te kunnen omgaan met de realiteit in eenheid en gelijkheid, als een 'co-creator' van het leven op aarde --- en dat dus die 'weerstand' die ouders ervaren in verband met 'de echte wereld' waar ze hun kinderen zogezegd van willen 'beschermen', in wezen niet ECHT is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders hun eigen toegestane inferioriteit die ze in zichzelf ervaren tegenover 'de echte wereld' als al de structuren en systemen in de wereld en de menselijke samenleving, ten gevolge van een opvoeding die hen niet heeft ondersteund om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor die wereld of om inzicht te hebben in die wereld - overdragen op hun eigen kinderen door niet in te zien dat ze, op dezelfde manier als wat hun ouders met hen deden, hun kinderen dom aan het houden zijn, door die domheid te verwarren met 'onschuld' die zogezegd 'beschermd' moet worden, en door niet in te zien dat het contrast dat zij zien met de zogezegde 'onschuld' in het kind en de zogezegde 'schuld' in de 'echte realiteit/wereld', enkel in hun geest bestaat als een persoonlijke ervaring van inferioriteit, die puur het gevolg is van de domheid die door hun ouders in hen ook geprogrammeerd geweest is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een kind en een mens die voldoende ondersteund is tijdens de kindertijd om inzicht te hebben in de realiteit, en om te kunnen omgaan met de systemen die bestaan in onze realiteit vanuit begrip en inzicht en zelf-verantwoordelijkheid - zich ook niet inferieur zal voelen tegenover die realiteit, en ook geen weerstand zal ervaren tegenover die realiteit, en dus die realiteit niet zal zien als een bedreiging of iets 'hard' of 'slecht' --- en dat mensen de zogezegde 'echte wereld', als de structuren in de menselijke samenleving zoals politiek en economie, enkel ervaren als 'hard' en 'negatief' en 'bedreigend', omwille van de onwetendheid en het gebrek aan inzicht dat ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf tegenover die realiteit, waardoor ze zich klein, onbeduidend, machteloos en verloren voelen in een wereld die ze niet begrijpen, omdat ze nooit ondersteund geweest zijn door hun ouders om die wereld te begrijpen, omdat hun ouders hun zogezegde 'onschuld' wilden beschermen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat veel problemen in de wereld het gevolg zijn van het feit dat ouders de zogezegde 'onschuld' die ze associeren met 'kind zijn' en die ze zien in het kind, definieren in en als 'onwetendheid' in verband met 'hoe de wereld echt werkt' - en dat ouders daarin geloven dat ze die 'onschuld' in het kind zullen 'kwetsen', als ze het kind werkelijk zouden onderwijzen in hoe de wereld echt in elkaar zit, als ze de 'waarheid' van de realiteit zouden vertellen --- omdat ze niet inzien dat die 'gelukzalige onwetendheid' die ze zien in het kind in wezen de 'gelukzalige onwetendheid' is die ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf, als tegenpool van hun angsten in verband met 'overleven in de wereld' - en dat ze dus zelf ook nooit de 'echte wereld' hebben gezien, omdat ze alleen maar hun angsten zien die ze gekopieerd hebben van hun ouders in verband met 'de realiteit' en 'overleving'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders precies dezelfde angsten in verband met 'de realiteit' en 'overleving' programmeren in hun kinderen, net door de 'onschuld' als 'gelukzalige onwetendheid' in het kind te willen beschermen --- omdat beide twee delen zijn van eenzelfde polariteit van positieve gevoelens en negatieve emoties - en omdat ze niet inzien dat het kind geen van beide is, het kind is HIER en beoordeelt de realiteit nog niet

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de enige manier om het kind werkelijk te ondersteunen is om het kind de realiteit te laten zien als hoe het werkelijk is, zonder angsten te plaatsen of oordelen te plaatsen over dingen - om zo het kind klaar te stomen en voor te bereiden om te kunnen op de meest efficiente manier omgaan met zijn omgeving, zonder angst en zonder oordeel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders in zichzelf die polariteit hebben gecreëerd van een negatieve 'harde'/'slechte' realiteit/wereld en langs de andere kant een 'gelukzalige onwetendheid' als een vlucht van die zogezegde 'harde realiteit' --- en dat ze hun kinderen programmeren in precies hetzelfde construct - door nooit verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en in te zien dat de angsten die ze ervaren tegenover de realiteit net een gevolg is van de 'onwetendheid' die ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf, waarin ze gewoon angst hebben van het onbekende -- omdat, als ze voldoende inzicht zouden hebben in hoe alles werkt, dan zouden hun omgeving en wereld kunnen sturen en besturen zonder angst, aarzeling, twijfel of onzekerheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de angst en weerstand van mensen tegenover 'de echte wereld' als de politieke en economische structuren  - hetzelfde is als het kind dat angst heeft van de donkere ruimte in zijn kleerkast --- het is niets dan angst van het onbekende, dat het resultaat is van een opvoeding waarin het kind niet ondersteund geweest is in het ontwikkelen van een inquisitieve en onderzoekende ingesteldheid en gezond verstand -- en dat, het verlangen van de ouder om het kind te troosten en te beschermen tegen die angsten, hetzelfde is als het verlangen van de ouder/mens om te vluchten van zijn angsten in 'entertainment' als 'gelukzalige onwetendheid' --- en dat, gezond verstand zou zijn om het kind te tonen dat die angsten niet echt zijn, en om samen met het kind de duisternis te onderzoeken en ontleden in het besef dat inzicht en begrip het beste medicijn zijn tegen onwetendheid en dus 'angst van het onbekende'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het de verantwoordelijkheid is van de ouder om zichzelf en de realiteit te onderzoeken, en om de ervaring van inferioriteit en angst en weerstand tegenover 'de wereld' in zichzelf stop te zetten, en om verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit door er één en gelijk mee te staan --- omdat het kind nooit meer zal kunnen worden dan wie de ouder zelf is, waardoor een ouder die zich inferieur voelt tegenover de realiteit, enkel die inferioriteit zal overdragen op zijn kinderen


Wordt vervolgd in Dag 304
DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

Wednesday, May 29, 2013

Dag 302: Mensenrechten en Ouderschap - Het Contrast tussen de 'Kindertijd' en de 'Realiteit'Deze blog maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"
"Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?"
"Dag 300: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe Programmeren we Ongelijkheid in het Kind?"
"Dag 301: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe kunnen Kinderen 'Speciaal' zijn maar toch Gelijk?"


 In deze blog breien we verder op de relatie tussen de Mensenrechten en Ouderschap. Ik stel voor om ook de voorgaande blogs vanaf "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding" te lezen om meer context te krijgen in hoe ouders de sleutel zijn tot het creëren van een betere wereld en het creëren van kinderen/wezens die in staat zijn om de mensenrechten te eren op een werkbare manier.

In de voorgaande blogs hebben we gekeken naar verschillende aspecten en dimensies die bijdragen aan hoe ouders hun kinderen opvoeden en programmeren op een manier die niet het beste is voor allen en bijgevolg niet het beste voor hun kind. Zo hebben we in "Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder" opgemerkt hoe de 'liefde' die ouders hebben voor hun kind, zich altijd vertaalt naar GEVOELENS, en dat die gevoelens, zoals we in "Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven" gezien hebben, uiteindelijk gebruikt, bespeeld en gemanipuleerd worden door bedrijven om van kinderen/mensen trouwe klanten/consumenten/kopers te maken die hun producten kopen op basis van GEVOEL, zoals het in hen initieel geprogrammeerd geweest is door de ouders, en niet op basis van GEZOND VERSTAND.

In "Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?" besproken we hoe ouders 'verhaaltjes' gebruiken om het kind zogezegd af te schermen van de realiteit en de zogezegde 'onschuld' van het kind te bewaren, maar hoe dit, zoals we gemerkt hebben in "Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?", enkel een realiteit creëert waarin kinderen en uiteindelijk volwassenen verblind zijn door die verhaaltjes die in wezen enkel het ego van de ouders dienen om zich de 'held' in het verhaal te wanen - waarvan de consequenties zijn dat immens veel lijden in deze wereld wordt gerechtvaardigd omdat kinderen/mensen de realiteit niet zien zoals ze is, maar altijd in 'verhaaltjesvorm' waarin zij zelf steeds het hoofdpersonage zijn - 'meer speciaal' dan alle andere personages.

In deze blog gaan we dieper in op die neiging die ouders hebben om de verantwoordelijkheid voor de realiteit en voor het kind zelf, uit de handen van het kind te nemen, ook om de zogezegde 'onschuld' te bewaren - in het geloof dat 'een kind moet spelen en zich moet bezighouden met plezierige zaken', zaken die dus niets te maken hebben met de 'harde realiteit' waar de volwassene zich dagelijks in bevindt, de realiteit van belastingen betalen, van vroeg op te staan, van te MOETEN gaan werken, van overleving, van zich zorgen maken over de toekomst, van stress en van angst.

Maar wat hierin eigenaardig is, is dat, terwijl ouders hun kinderen willen afschermen van die 'harde realiteit' en hun kind dus op een wolkje willen zetten, waarin ze zich 'geen zorgen moeten maken' over de 'harde realiteit' die hen te wachten staat eens ze 18 jaar oud zijn - tegelijkertijd moeten kinderen aan de andere kant van de wereld wel gaan werken, en worden zij wel dagelijks met een nog veel hardere realiteit van hongersnood en armoede en deprivatie geconfronteerd.

Dit bewijst duidelijk dat het verlangen van ouders om hun kind niet te 'confronteren' met de waarheid/realiteit van deze wereld omdat het zogezegd 'te hard' zou zijn, in wezen niet het beste is voor het leven op aarde, het is niet het beste voor alle kinderen - omdat de consequenties zijn dat het lijden van zovele kinderen waarvan de ouders het geld en de luxe niet hebben om hun kind op zo'n wolkje te plaatsen, wordt genegeerd en 'ver van het bed' van de kinderen van ouders die wel geld hebben wordt gehouden.

Om dan ook nog niet te spreken over de consequenties in het leven van het 'afgeschermde' kind zelf - die, eenmaal het terechtkomt in de arbeidsmarkt, in de 'echte wereld', plots zal merken dat de dingen niet meer vanzelf gaan, dat er niet meer voor hem gezorgd wordt --- waardoor veel mensen niet omkunnen met de 'stress' van die 'harde wereld' de stress van de onwetendheid die het resultaat is van een 'afgeschermde' kindertijd. Waar hierin dus niet wordt bij stilgestaan, is dat dat contrast van de 'kindertijd' met de 'realiteit' zo sterk is omwille van de afscherming, omdat ouders hun kind in een fantasiewereldje trachten te plaatsen. Omdat ouders het toch zo fijn vinden wanneer ze kijken naar hoe gelukkig hun kind is wanneer het onwetend is, wanneer het zich kan wentelen in zijn speelgoed en kan geloven dat dat het enige is dat er bestaat.

De 'onschuld' die ouders in hun kinderen zien en die ze zogezegd willen beschermen in het kind - is niet het beste voor het kind. Werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor het kind en voor het leven van het kind, wil zeggen dat je rekening houdt met het feit dat het kind uiteindelijk oog in oog zal komen te staan met deze realiteit, en er dus op een efficiente manier mee zal om moeten kunnen gaan. Het kind moet in staat zijn om te begrijpen hoe het systeem, de realiteit, werkt, zodat hij ermee kan werken zonder stress en zonder angst. En dus, ondanks al de geloofsystemen die ouders hebben over wat de 'kindertijd' zogezegd is of wat het zou moeten zijn, zijn ouders verantwoordelijk om het kind alles te leren van hoe de wereld werkt.

Maar, omdat ouders hebben geleerd om alles wat te maken heeft met 'overleving' en met 'moeten', met 'werken' en 'betalen', al wat dus te maken heeft met 'het systeem' en dus 'de realiteit', te associeren met 'stress' en negatieve gevoelens, omwille van dat 'contrast' dat ook zij ervoeren tussen hun afgeschermde kindertijd en de 'realiteit' - willen ze de tegenovergestelde ervaring in hun kind creëren, zodat ze als het ware door hun kind kunnen leven en zich kunnen verkneukelen in de gedachte dat het kind nog niets weet over de echte realiteit. Terwijl wij dit 'liefde' noemen, is het in werkelijkheid een wrede grap tegenover het kind dat zich letterlijk van geen kwaad gewaar is en later voor heel wat verassingen zal komen te staan - zoals het besef dat de ouders hebben GELOGEN over veel dingen, zogezegd in de naam van het 'bewaren en beschermen van onschuld'. Maar wat is het kind met die 'onschuld' wanneer het hem op geen enkele praktische manier ondersteuning biedt om op een efficiente manier om te gaan met de realiteit waarin het zich bevindt?

Plaats jezelf in de schoenen van het kind - zou je niet liever willen dat je ouders je alles leren kennen over hoe de realiteit werkt, zodat je volledig voorbereid bent en zodat je vol zelf-vertrouwen en zelf-zekerheid het systeem tegemoet kan treden, en zodat je ook in staat bent om invloed te hebben op het systeem omdat je weet hoe het werkt, je hebt er inzicht in en je bent dus ook in staat om er verantwoordelijkheid voor te nemen --- dan dat ze je afschermen van de waarheid/realiteit, en je allemaal dingen aanleren die niets te maken hebben met de eigenlijke fysieke werkelijkheid, maar die meer te maken hebben met hun verlangen om hun persoonlijke gevoelens, geloofsystemen en verlangens op jou over te dragen, tot je zelf het systeem moet betreden en je je verloren en onzeker voelt omdat je nooit enige praktische inzichten hebt ontwikkeld over wat het leven op aarde eigenlijk werkelijk inhoudt, waardoor je gedoemd bent om een ondermaats leven te leiden, minder dan je ware potentieel als levend wezen op aarde? Ik kies persoonlijk voor het eerste.


Wordt vervolgd in Dag 303
DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

Tuesday, May 28, 2013

Dag 301: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe kunnen Kinderen 'Speciaal' zijn maar toch Gelijk?

Deze blog is een vervolg op "Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?" en "Dag 300: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe Programmeren we Ongelijkheid in het Kind?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"
ik besef en realiseer mij dat de mensenrechten geen werkelijke realiteit kunnen zijn zolang ouders blijven vasthouden aan de idee dat hun kind 'speciaal' is en belangrijker is dan alle andere kinderen - omdat ouders hierin niet enkel zelf geen verantwoordelijkheid nemen voor het leven op aarde als ALLE kinderen, maar ze programmeren ook hun eigen kinderen om niet te geven om een ander in eenheid en gelijkheid met zichzelf


ik besef en realiseer mij dat de 'mensenrechten-organisaties' en elke vorm van 'mensen-hulp' of 'solidariteit' in deze wereld altijd ondermaats zal zijn zolang ouders in deze wereld hun kinderen opvoeden vanuit een ego-centrisch standpunt als het willen afschermen en beschermen van HUN kinderen tegen de rest van de wereld --- omdat ouders daarin hun kinderen in wezen programmeren om 'andere mensen' te zien als de vijand in hun persoonlijk gevecht en streven naar overleving, waardoor het zogezegde 'helpen van mensen' door middel van mensenrechten organisaties meer kwaad dan goed zal doen, aangezien ook die hulporganisaties enkel in het teken staan van het ego van de rijken die iets nodig hebben om zich goed te voelen over hun ego-centrische bestaan in deze wereld en de consequenties die dat creëert


ik besef en realiseer mij dat ouders door middel van hoe ze hun kinderen opvoeden het wereldbeeld bepalen en scheppen - en dat, zolang ouders hun kinderen opvoeden om te geloven dat ze 'meer speciaal zijn dan andere kinderen', ze een realiteit manifesteren die niet geeft om hun kinderen en waarin hun kinderen het uiteindelijk zeer moeilijk zullen hebben om te overleven - omdat ELKE ouder in de wereld in hetzelfde ego-centrische standpunt staat van 'MIJN KIND moet overleven, want MIJN KIND is meer speciaal dan andere kinderen', waardoor misbruik gerechtvaardigd wordt in de levens van 'andere mensen' in de naam van de zogezegde 'liefde van de ouder'


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat als ouders werkelijk zoveel zouden houden van en geven om hun kinderen als ze beweren - dat ze dat enkel kunnen tonen door een wereld te creëren die het beste is voor ALLE kinderen, om er zo zeker van te zijn dat hun kind terecht zal komen in een zorgende omgeving waarin hij nooit zal moeten vechten voor zijn overleving, hetgeen op elke manier het beste is voor het kind --- en dat, als ouders weerstand hebben om dit te doen, dit indiceert dat ze een verborgen agenda hebben en hun kind zien als een persoonlijk BEZIT dat in functie bestaat van hun persoonlijke verlangens en belangen en dat, wanneer ze zeggen dat ze 'houden van' het kind, ze dat enkel zeggen om in te spelen op de overlevings-angsten in het kind om een afhankelijkheidsrelatie te creëren in het kind tegenover zijn ouders, zodat de ouders altijd macht en controle zullen hebben over het kind


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat 'liefde' enkel echt kan zijn wanneer het zichtbaar en tastbaar HIER is, als een fysieke werkelijkheid - omdat dat de enige vorm van 'liefde' is waar het kind werkelijk op kan vertrouwen en waarin het kind werkelijk voor zichzelf kan ZIEN dat zijn ouders om hem geven -- waardoor de ouder zelfs niet meer hoeft te zeggen 'ik hou van je' en 'ik doe dit omdat ik van je hou' en 'het is voor je bestwil' --- omdat, de enige reden waarom ouders in deze wereld zo'n dingen moeten zeggen tegen het kind is omdat het niet te zien is en af te lezen valt uit de directe fysieke omgeving van het kind, uit het economische systeem en uit wat het kind ziet als de taferelen van al het lijden in deze wereld, en omdat het dus niet ECHT is - waardoor de ouder verwacht en wil dat het kind GELOOFT dat de ouder van hem houdt, ondanks de fysieke bewijzen tot het tegendeel


ik besef en realiseer mij dat, zolang ouders kinderen laten sterven van de honger in deze wereld, hun 'liefde' tegenover hun eigen kind niet echt kan zijn - omdat de ouder niet in staat is om het kind te zien als het geschenk van het leven dat het werkelijk is, aangezien hij niet inziet dat het LEVEN in zijn kind precies hetzelfde is, van dezelfde substantie is, als het leven in en als alle kinderen in deze wereldik besef en realiseer mij dat de idee en het geloof van de ouder dat 'MIJN KIND speciaal is' - ingeprent geweest is door bedrijven via reclame die dit geloof dan kunnen uitbuiten om hun producten te verkopen aan elke ouder die de zogezegde 'speciaalheid' van zijn kind wil ondersteunen en 'eren' door middel van GEVOELENS in te prenten in het kind via beloningen zoals snoep, speelgoed, kleding en allerhande spullen --- en dat ouders zich hierin hebben laten bespelen in hun eigen voorgeprogrammeerde GEVOELENS van 'speciaalheid' - door niet in te zien dat geen enkel kind 'speciaal' of beter is dan andere kinderen omdat die 'speciaalheid' nooit mogelijk zou zijn zonder GELD en dus niet ECHT is, hoewel elk kind wel een 'unieke' expressie is van het leven en elk kind is even-waardig


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de 'speciaalheid' van een kind enkel echt kan zijn wanneer het niet afhankelijk is van hoeveel geld de ouders hebben en kunnen gebruiken om spullen te kopen die een GEVOEL van 'speciaalheid' dienen te creëren in het kind en dat de ware 'speciaalheid' van elk kind enkel tot expressie kan komen wanneer het zichzelf niet steeds moet afmeten aan en instellen op GELD en OVERLEVING maar wanneer het de vrijheid heeft om zichzelf onvoorwaardelijk uit te drukken en ontdekken zonder 'beter' te moeten zijn dan 'de anderen' --- en dat de 'speciaalheid' van een kind dus enkel echt kan zijn in een wereld die elk kind ter wereld gelijkmatig waardeert en ondersteunt

Ik stel mezelf tot doel om het woord 'speciaal' in relatie tot kinderen te herdefiniëren van een competitieve speciaalheid die afhankelijk is van hoeveel geld men heeft om zijn 'speciaalheid' als 'superioriteit' te kopen - naar een 'speciaalheid' die bestaat in en als GELIJKHEID -- waarin elk kind speciaal en uniek is in zijn expressie maar toch gelijk, als in EVENWAARDIG

DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

Monday, May 27, 2013

Dag 300: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe Programmeren we Ongelijkheid in het Kind?


Deze blog is een vervolg op "Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben ingezien dat de mensenrechten in deze wereld niet geëerd of uitgevoerd worden omdat de ouders in deze wereld niet geven om 'andere kinderen' buiten hun eigen kind en omdat ouders niet inzien dat wat het beste is voor hun kind is een wereld die het beste is voor ALLE kinderen, omdat hun kind deel uitmaakt van ALLEN in en als het bestaan op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders hun eigen kinderen programmeren in en als het geloof dat ze 'speciaal' zijn door hen te overladen met 'speciale aandacht' en door hen soms expliciet te gaan vergelijken met 'andere kinderen' om te bevestigen dat 'mijn kind het beste is en beter dan alle anderen' - en dat ouders hierin een grote rol spelen in het creëren van misbruik omdat hun kind zichzelf uiteindelijk boven alle andere kinderen/mensen zal plaatsen en zijn eigen egoistische gedrag zal rechtvaardigen door middel van het voorgeprogrammeerde idee dat 'ik meer speciaal ben dan alle anderen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders het startpunt zijn van de realiteit - en dat als en wanneer ouders hun kinderen niet zien en waarderen als GELIJK aan andere kinderen en evenveel waard als elk ander kind, en deze visie ook omzetten in fysieke, zichtbare  daden waaruit duidelijk blijkt dat de ouder ALLE kinderen ziet als ZIJN KINDEREN en dus zijn verantwoordelijkheid --- dan creëren ze een realiteit van ongelijkheid, die in lijn staat met de ongelijkheid die ze geprogrammeerd hebben in hun kinderen - omdat ze nooit hebben beseft dat de ouder in de ogen van het kind zoals 'god' is, en dat hoe de ouder dus in relatie staat met niet enkel zijn eigen kind maar ook alle andere kinderen in de wereld, de blauwdruk vormt voor de realiteit die het kind aanvaard in zichzelf - en dat, als de ouder de overleving van zijn kind dus boven alle andere kinderen gaat plaatsen, dat het kind dan zal gaan GELOVEN dat het werkelijk beter is dan alle andere mensen ter wereld en dat het dus ok is dat alle andere mensen lijden en sterven, zolang 'ik' maar overleef

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat ouders in deze wereld in de opvoeding van hun kinderen op geen enkele manier blijk geven dat ze in gelijke mate begaan zijn met het lot van de kinderen in de rest van de wereld, de boodschap overdraagt aan hun kinderen dat alle andere mensen niet belangrijk zijn en niet uitmaken en dat het zelfs ok is om weg te kijken ten aanschouw van een lijdend kind - en dat dit bijgevolg een realiteit zal creëren waarin mensen enkel geven om zichzelf en hun 'bezit' zoals 'hun kinderen' omdat ze op deze manier geprogrammeerd zijn door hun ouders, om te geloven dat enkel hun overleving belangrijk is en superieur is aan het leven van alle andere wezens in deze realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders op deze manier hun eigen doelstelling, als het verlangen om de overleving van hun kind te beschermen, saboteren -  door niet in te zien dat het lot van hun kind onlosmakelijk verbonden is met het lot van alle kinderen in de wereld --- omdat alle kinderen in deze wereld die verwaarloosd en misbruikt en achtergelaten zijn door de rest van de wereld, ook hebben geleerd om medogenloos te zijn, één en gelijk met de medogenloosheid die de wereld hen heeft getoond - en dat zij dus uiteindelijk een 'bedreiging' zullen vormen in de toekomst van het kind --- en dat de enige echte manier om het leven en de overleving van het kind werkelijk te beschermen is om te zorgen en verantwoordelijkheid te nemen voor ALLE kinderen in de wereld, omdat zij die zorg en verantwoordelijkheid op gelijke mate zullen teruggeven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien dat een 'ouder' die niet begaan is met alle kinderen in de wereld en die zich niet inzet om een betere wereld te creëren voor allen, ook niet werkelijk geeft om of houdt van zijn eigen kinderen omdat de enige manier om ervoor te zorgen dat een kind werkelijk ten allen tijden beschermd zal zijn in zijn overleving in deze wereld is om een betere wereld te creëren voor allen -- en om dus op die manier op elk vlak een veilige omgeving te produceren voor het kind, door dus een veilige omgeving te produceren voor ALLE kinderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de zogezegde 'liefde' die ouders hebben voor hun kinderen in wezen een puur egoïstische liefde is die niet het beste voor heeft met het kind - wanneer de ouders die 'liefde' gebruiken om in te spelen op de ANGST in het kind van de rest van de wereld, en daarin het misbruiken van andere mensen rechtvaardigen --- en dat ware liefde enkel echt kan zijn wanneer het zichtbaar en tastbaar is als de fysieke omgeving en realiteit waarin het kind bestaat als een wereld die het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders kinderen programmeren om misbruik en lijden in het leven van andere kinderen in de wereld te rechtvaardigen en dus te ondersteunen, door hun kinderen aan te leren om 'dankbaar' te zijn dat zij het wel goed hebben terwijl anderen moeten lijden - in de plaats van hun kinderen te leren en te ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit en op te staan om een betere wereld te creëren voor allen door zichzelf in de schoenen te verplaatsen van andere kinderen en in te zien dat hongersnood en armoede en misbruik onaanvaardbaar is in hun wereld als het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik de statement 'de één zijn brood is de ander zijn dood' heb toegestaan te bestaan als de basis van hoe ouders hun kinderen opvoeden - waarin ze aanvaarden en accepteren dat andere kinderen lijden en sterven zodat hun kind kan overleven en zich 'speciaal' kan voelen --- omdat ouders op geen enkele manier opstaan in deze wereld om het lijden van andere kinderen te stoppen

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de ongelijkheid die gemanifesteerd is in deze wereld in hoe sommige kinderen baden in luxe en welvaart en andere kinderen sterven van de honger - het gevolg is van de ongelijkheid die in kinderen gemanifesteerd wordt door hoe de ouder zijn ego-centrische belangen en persoonlijke visie projecteerd op het kind door het kind aan te leren dat het 'speciaal' is en 'beter/specialer dan alle andere kinderen'

 Wordt vervolgd in Dag 301DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs
Enhanced by Zemanta

Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?

Deze blog maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"
 

In "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding" hebben we stilgestaan bij waarom het is dat Kinderen in onze wereld opgroeien tot wezens die niet geven om het leven op aarde, hetgeen we verder bekeken en uitgespit hebben in de blogs die volgden - ik stel dan ook voor om de voorgaande blogs te lezen om Context te hebben bij de punten die we in deze blog gaan bekijken en bespreken.

We hebben al vastgesteld dat de hoofdoorzaak, één die we meteen allemaal kunnen vaststellen en zien voor onszelf wanneer we kijken naar onze eigen kindertijd, naar hoe we zelf onze kinderen opvoeden en naar wat we observeren in hoe de meeste ouders in onze omgeving hun kinderen opvoeden - is dat ouders hun kinderen opvoeden vanuit persoonlijke GEVOELENS, persoonlijke belangen en niet vanuit wat het beste zou zijn voor allen, voor het bestaan op aarde. Omdat, om een kind te kunnen opvoeden vanuit gezond verstand in en als het overwegen, in elke beslissing, in elk woord en in elke daad, van de consequenties en de gevolgen van die beslissingen, woorden en daden op het kind op elk vlak en dus op de uiteindelijke toekomst van het kind in deze wereld - daarvoor is een diepgaand inzicht nodig in hoe de menselijke geest werkt. En om inzicht te hebben in hoe de menselijke geest werkt, en hoe bepaalde persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld gecreëerd worden, is het noodzakelijk om een extensief proces van zelf-onderzoek te bewandelen, om de eigen 'innerlijke werking' van de Geest te begrijpen om dan in staat te zijn om je Zelf te verplaatsen in de schoenen van het Kind en te begrijpen hoe de 'innerlijke werking' van het Kind, in gedachte, woord en daad, gevormd wordt door middel van de interactie met zijn primaire omgeving.

Wat duidelijk is, is dat de Mensen die in posities van Verantwoordelijkheid staan tegenover het kind in onze huidige Samenleving/Realiteit, namelijk de Ouders en de Leerkrachten, op geen enkele manier zo een proces van zelf-onderzoek en zelf-eerlijkheid bewandelen en dus ook op geen enkele manier werkelijk verantwoordelijkheid nemen of in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het Kind - op een manier die verzekert dat het Individu dat het kind uiteindelijk zal worden, zal omgaan met zijn omgeving op een zorgzame, gevende en Verantwoordelijke manier.

We zullen in deze blog dus dieper ingaan op de specifieke manieren waarop ouders een kind programmeren tot een wezen dat niet in staat is om de Mensenrechten te eren, en dat dus uiteindelijk de Oorzaak zal vormen, net zoals zijn ouders hem zijn voorgegaan, van waarom deze wereld niet het Beste is voor Elk Kind dat op Aarde geboren wordt.

Eén van deze 'manieren' is bijvoorbeeld in hoe Ouders een schijnbaar 'natuurlijke', voorgeprogrammeerde, ego-centrische 'ingesteldheid'  hebben toegestaan te bestaan in zichzelf om geobsedeerd te zijn met de idee dat 'Ik MIJN KIND moet beschermen in deze wereld want MIJN KIND is meer speciaal dan alle andere kinderen ter Wereld'. Ouders zullen hun kinderen dan opzettelijk gaan programmeren om dit idee van 'speciaalheid' te gaan aanvaarden als 'wie zij zijn', het kind zal zijn persoonlijkheid, identiteit en 'zelf-bewustzijn' gaan baseren op de idee van 'ik ben meer speciaal dan alle andere Kinderen/Mensen' en het zal bijgevolg omwille van deze idee/geloof allerlei vormen van ego-centrisch gedrag en Misbruik tegenover anderen Rechtvaardigen - want, 'IK ben Speciaal, dus IK heb meer bestaansrecht dan een Ander'.

Wat Ouders in deze Opvoedings-Aanpak echter niet beseffen is dat ELKE ouder in deze wereld precies hetzelfde denkt, 'MIJN KIND is meer speciaal dan andere Kinderen, MIJN KIND moet meer Kansen krijgen dan alle andere kinderen, MIJN KIND moet overleven boven andere kinderen, etc'. Hierdoor wordt een wereld gerechtvaardigd waarin miljoenen kinderen dagelijks sterven maar genegeerd worden door elke ouder in deze wereld die beweert te 'houden van' zijn kinderen. Dat de ouder niet inziet dat zijn kind in de realiteit precies hetzelfde is als alle andere kinderen, namelijk een fysiek levend wezen dat op precies dezelfde manier ter wereld gekomen is als alle andere kinderen, en dat dus precies evenveel 'waard' is als alle andere kinderen - duidt al op een bepaalde 'stoornis' in de Geest van de Ouder en een voorbepaalde persoonlijke manier van kijken naar de realiteit, en indiceert bijgevolg dat de Ouder niet in staat is om het kind op te voeden op een manier die het beste is voor het kind.

En wat de Ouder in wezen zegt tegen het kind in hoe hij alle andere kinderen ter wereld laat sterven terwijl hij zijn eigen kinderen influistert om 'dankbaar' te zijn dat zij het niet zijn die moeten honger lijden en sterven, is dat de ouder niet werkelijk geeft om het LEVEN in en als het Kind - het LEVEN als datgene dat gelijk is in elk levend wezen op aarde, datgene dat de werkelijke natuur bepaalt van het kind. De ouder ziet die 'levens-essentie' niet in andere kinderen in de wereld, hoe kan hij dan de 'levens-essentie', als wie het kind werkelijk is, zien in zijn kind? De boodschap die het kind dus krijgt van de ouder is dat het leven niets waard is - het leven als het feit dat wij allen HIER bestaan en bijgevolg het 'recht' hebben om hier te bestaan. En dus zal het kind zelf ook opgroeien in de idee dat het leven niets waard is en dat het ok is om kinderen in deze wereld te laten sterven zonder verpinken.

Maar wat nooit wordt overwogen is dat wij zelf en onze kinderen deel uitmaken van het leven/bestaan op aarde en dat als wij een wereld rechtvaardigen waarin het leven misbruikt wordt in het geloof dat het 'niets waard is', dat wij daarin ons eigen doodvonnis en dat van onze kinderen tekenen en goedkeuren door niet in te zien dat het leven in onszelf één en gelijk is aan het leven in een ander - en dat hoe wij het leven in een ander zien en behandelen in wezen is hoe wij het leven in onszelf zien en behandelen. 


Wordt vervolgd in Dag 300DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs