Wednesday, November 20, 2013

Dag 404: Een LeefInkomen Gegarandeerd: Het Detecteren van de Problemen en het Formuleren van een Oplossing

https://www.facebook.com/BasicIncomeGuaranteedByEqualLifeFoundation

Wat is een LeefInkomen Gegarandeerd en Waarom is het de Volgende, meest logische stap in de Evolutie en Ontwikkeling van Onze Samenleving in termen van het bewerkstelligen van een stabiel Politiek en Socio-Economisch Systeem/Structuur dat het beste is voor Elk Levend Wezen/Organisme in dat Systeem?

Laten we eerst kijken naar de volgende vraagstellingen: Waarom zouden we een verandering in ons Politiek en Socio-Economisch Landschap nodig hebben? Welke zijn de Problemen in de huidige aanwezige structuur? Waar bevinden die problemen zich? Hoe hebben die problemen te maken met hoe onze politieke en economische instellingen gestructureerd zijn? En hoe is het dat een LeefInkomen Gegarandeerd een werkbare Oplossing kan bieden voor deze Problemen?


Problemen? Welke Problemen?

Ten eerste is het noodzakelijk om te begrijpen wat we verstaan onder de term 'Problemen'. Een 'probleem' kan je zien als een bepaalde hoedanigheid, toestand en conditie waar een levend organisme zich in bevindt dat niet de beste hoedanigheid, toestand en conditie is voor dat organisme - en wat al dan niet het beste is voor een specifiek levend organisme, zij het plant, dier of mens, kunnen we afmeten en 'berekenen' door onszelf in de schoenen te verplaatsen van dit organisme en voor onszelf af te wegen of deze hoedanigheid/toestand/conditie waar we onszelf als dat organisme in bevinden in lijn staat met wat we een 'waardig' en bevredigend Leven zouden noemen -- in lijn met wat we met andere woorden zouden willen voor onszelf als wij dat organisme/wezen zouden zijn.

In het detecteren en opsporen van Problemen die bestaan in onze Samenleving - kijken we dus naar waar er zich hoedanigheden, toestanden en condities bevinden in het bestaan/leven van Wezens/organismen die niet het beste zijn voor die wezens/organismen.


De Wereld is in de Woorden

 Een andere manier om te zien welke hoedanigheden/toestanden/condities niet het beste zijn voor onszelf en voor een ander als onszelf - is het onderzoeken van onze woordenschat. Onze woordenschat laat ons zien wat er bestaat in onze wereld en in de levens van levende wezens/organismen en is dus een referentiepunt in het detecteren en opsporen van 'Problemen'. Een 'probleem' bevindt zich daar waar wij, in onze relatie tot een specifiek woord, beseffen en begrijpen dat de realiteit van dit woord in deze wereld niet een realiteit is waar wij onszelf in zouden willen bevinden.

Voorbeelden van zulk 'n woorden zijn: Armoede, Oorlog, Hongersnood, Verkrachting, Pijn, Ziekte, Uitsluiting, Uitbuiting, Misbruik, Slavernij, Misleiding, Schuld, enzoverder enzovoort. Dit zijn woorden die, op inherent en primitief niveau en op collectief vlak, ervaren worden als 'onaangenaam', 'ongewenst' en 'aversief'. En, het feit dat deze woorden deel uitmaken van de woordenschat van elk volwassen mens, toont aan dat ze verwijzen naar een gemanifesteerde realiteit in ons Fysieke Bestaan als het Leven op Aarde.

Uit de aanwezigheid van dit soort woorden die verwijzen naar een aversieve, onaangename en ongewenste fysieke hoedanigheid/toestand/conditie - kunnen we afleiden dat er zich wel degelijk Problemen bevinden in onze Wereld en Realiteit, en dus in onze Samenleving en bijgevolg potentieel in ons eigen leven --- en dat er dus een Nood is aan Oplossingen.


Het Formuleren van een Oplossing

Om Oplossingen te kunnen formuleren voor de Problemen is het essentieel om te begrijpen en inzicht te hebben in de causale relaties van 'oorzaak en gevolg' die de problemen constitueren - gebaseerd op een inzicht en besef dat veel problemen bestaan als het product van een Ketting-/Domino-reactie - gelijkaardig aan hoe problemen in de vorm van ziektes, stoornissen en gebreken zich manifesteren in het fysieke lichaam, ten gevolge van een gecompromitteerd immuunsysteem, dat op zich vaak een gevolg is van slechte eetpatronen of leefgewoontes, en dit is dan weer een consequentie van een ontoereikend begrip van en inzicht in hoe het lichaam functioneert en wat het lichaam nodig heeft om optimaal te functioneren, hetgeen dan wijst in de richting van een probleem in het onderwijssysteem en de opvoedings-structuur, enzovoort.

Om deze tendens dus door te trekken naar de problemen die zich manifesteren in onze samenleving en wereld als geheel kunnen we haast elk van die problemen terugbrengen tot het economische systeem waarin we bestaan en hoe wij in relatie staan tot het geld dat we ter beschikking hebben om onszelf op efficiente wijze te bewegen en manoevreren in onze omgeving teneinde onze overleving in die omgeving te verzekeren.

Problemen die zich manifesteren in de vorm van 'MisDrijven' zijn meestal een resultaat van hoe het Economische Stelsel mensen Drijft om 'Mis-Stappen' te begaan - waarin het dan niet zozeer de zogeheten 'Mis-Dadiger', maar eerder het Economische Systeem is dat 'Mis' is. En in die context kunnen we stellen dat manifestaties zoals Armoede en Hongersnood ook 'Mis-Drijven' zijn, omdat het toestanden zijn die (aan)Gedreven worden door een Mis-Vormd Economisch Stelsel dat niet functioneel is in termen van het voorzien van een Waardig Leven voor elk Levend Wezen/Organisme.Vanuit die observatie - is de meest logische stap in het oplossen van de problemen, het Veranderen van het Economische Stelsel.


Een LeefInkomen Gegarandeerd 

 De Equal Life Foundation is een non-profit organisatie die zich inzet om een grondig onderzoek te verrichten naar de verschillende dimensies die in de huidige problematische stand van zaken in het economische en politieke landschap een rol spelen - teneinde zo zorgvuldig mogelijk een aanwendbaar model te kunnen uittekenen dat de Misvormingen in onze politieke en economische systemen corrigeert. Een model dat de Waarden van Vrijheid, Democratie en Eerlijke Competie in ere houdt en dat tegelijkertijd de schadelijke consequenties van het Neo-Liberale Kapitalistische Systeem minimaliseert.

Hierin is het vertrokken vanuit het concept van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor elk individu. Wat echter al snel duidelijk werd, in het onderzoeken van de werkbaarheid en praktische realiteit van zulk 'n systeem is dat het Onvoorwaardelijk Basisinkomen een leuk idee is, maar op verschillende vlakken niet in lijn staat met de realiteit van hoe wij als Mens op dit moment bestaan en dus gedoemd is om een leuk idee te blijven. Dat is ook waarom het Basisinkomen als hoe het wordt voorgesteld door bijvoorbeeld het Basisinkomen België en de Basisinkomen Partij in Nederland niet werkelijk geïmplementeerd zal worden omdat het wordt voorgesteld als een Idee, en niet als een specifieke, praktische en werkbare realiteit die in lijn staat en rekening houdt met hoe het systeem en de Mens in het Systeem op dit moment functioneert en welke correcties er specifiek nodig zijn in ons Systeem om van een Basisinkomen een realiteit te maken.

Het is het zoveelste idee, het zoveelste theoretische ideaalbeeld dat wordt voorgeschoteld aan de 'Kiezer', en dat hetzelfde lot zal vergaan van hoe politieke idealen en manifesto's van partijen zoals Groen nooit volledig au serieux genomen of geintegreerd werden in en door de sturende machten in de samenleving, omdat er in die idealen en manifesto's nooit rekening gehouden werd met de realiteit van het huidige economische systeem en hoe we zouden kunnen 'roeien met de riemen die we hebben', bij wijze van spreken.

Het Leefinkomen Gegarandeerd Voorstel als voorgelegd door de Equal Life Foundation, is gebaseerd op het beantwoorden van de vraag: 'Hoe kunnen we de Mensenrechten op een praktische manier realiseren en incorporeren in onze Dagelijkse Werkelijkheid, als inherent deel van onze Samenleving, door middel van bijvoorbeeld een Basisinkomen, en tegelijkertijd een leefbare en functionele Economische Structuur behouden waarin ieder individu de Mogelijkheid en de vrijheid heeft om persoonlijke Ontplooiing, Geluk en Welvaart na te streven, in lijn met de Idealen van het Neo-Liberale Kapitalistische Model dat we gewoon zijn?

Onderzoek Het Voorstel en Steun een LeefInkomen Gegarandeerd voor een Samenleving, Wereld en Realiteit die Representatief Staat voor het Menselijk Vermogen en Potentieel om Werkelijk te Evolueren.

No comments:

Post a Comment