Thursday, February 7, 2013

Dag 210: De Oplossing voor Erfenis-Fraude en Koningshuis Problematiek in België

Probleem:

Een probleem dat de laatste tijd in de kranten staat in verband met de dotaties die de Koninklijke familie ontvangt van de belastingen van 'het Volk', is dat ontdekt werd dat Fabiola haar erfenis in zelf opgerichtte stichtingen stortte om zo de successierechten op die erfenis te ontlopen - waarop de regering/'het volk' dan reageerde met verontwaardiging omdat ze het geld dat ze krijgt van 'de Staat' niet her-investeert in de staat door de, door de wet bepaalde, belastingen te ontduiken.

Dit zette een discussie in gang om de dotaties aan de koninklijke familie te herzien, en werpt opnieuw de vraag op of we die koninklijke familie in België wel nodig hebben in de eerste plaats.

Dit probleem heeft verschillende dimensies:

  • er is de 'persoonlijke' dimensie van het bestaan van de koninklijke familie in België als een 'traditie' die al lange tijd in België wordt verdergezet, waaraan 'het volk' bepaalde verwachtingen en eisen stelt in verband met hoe ze zich presenteren en hoe hun leven er moet uitzien om de zogezegde 'representatieven' te zijn van 'ons koninkrijk' - waarvoor ze dan ook rijkelijk vergoed worden. In die zin zijn wij allen verantwoordelijk voor de creatie en het bestaan van dit koningshuis als wat we al die tijd aanvaard hebben in onze samenleving, en de 'vervreemding' van de 'royals' van de rest van de samenleving.

  • er is de economische dimensie van zovelen euros die per jaar via belasting naar het koningshuis vloeien als 'dotaties' - zonder een overzichtelijke voorstelling van wat precies de bijdrage van het koningshuis is voor de economie van onze samenleving, wat ze met andere woorden 'terug-geven' - waardoor we niet in staat zijn om uit te maken of we dit koningshuis nu wel dan niet nodig hebben, hetgeen vaak conflict creëert doordat mensen het koningshuis gaan beschuldigen en zich kwaad gaan maken op de 'royals' omdat zij zoveel geld 'krijgen' van ons vanuit een 'traditie', zonder dat wij een duidelijk zicht hebben op wat precies de functie is van deze mensen in onze samenleving, als dus het 'waarom' ze precies zoveel geld krijgen en wij niet

  • er is de sociale dimensie van het aanstellen van deze 'royals' om te bestaan als 'voorbeeldfunctie' voor 'het volk' - waarin velen vinden dat het koningshuis moet blijven bestaan omdat ze vertrouwen hebben in het haast 'perfecte' beeld dat opgevoerd wordt van/door 'de Koninklijke Familie' -- hetgeen noodgedwongen vroeg of laat uit elkaar zal vallen, bijvoorbeeld nu met het gesjoemel met de erfenis van Fabiola, omdat dit beeld uiteraard niet is wie ze werkelijk zijn, het is immers hun job om zich zo te presenteren en 'het volk' een zekere 'troost', 'hoop' en gevoel van 'vertrouwen' te bieden en het daarin met andere woorden af te leiden van de problematiek die zich afspeelt in onze huidige samenleving


 Oplossing

De oplossing die een Gelijk Geld Kapitalisme Systeem biedt voor dit specifieke probleem is de toepassing van absolute transparantie op alle vlakken van de samenleving, zodat er geen misverstand en dus ook zo weinig mogelijk conflict kan bestaan over waarom welk geld waar naartoe gaat, waarom we precies belastingen betalen, waar dat belastingsgeld naartoe gaat en waarom.

Wat betreft de aanwezigheid van het Koningshuis in België zal dit herbekeken moeten worden, in termen van of het al dan niet werkelijk een functie heeft in onze samenleving, met het oog op het zo praktisch en leefbaar mogelijk maken van onze samenleving voor iedereen.

Indien er besloten zou worden dat het Koningshuis blijft bestaan, zal er ook gekeken moeten worden naar een meer duidelijke 'job-beschrijving' van de zogezegde 'royals'. Op dit moment krijgen ze geld alleen maar omdat ze van een bepaalde 'bloedlijn' afstammen, omwille van de 'familie' waar ze uit voortkomen, hetgeen op zich geen echte reden zou mogen zijn voor waarom iemand 'meer waard' is dan een ander. Een 'job-omschrijving' die een 'royal' zou kunnen vervullen is bijvoorbeeld om te fungeren als 'cultureel erfgoed', een toeristische attractie als het ware - die, in de vorm van 'levende kunst' door middel van 'de manier waarop zij leven', instaan voor het onderwijzen en informeren van mensen over de geschiedenis van België, aangezien zij als afstammelingen van de zogezegde 'machtshebbers' een perspectief kunnen bieden op hoe het land België al die tijd werkelijk geregeerd geweest is --- hetgeen informatie is die wij bijvoorbeeld nu niet krijgen in onze geschiedenisboeken.


De rol van 'royal' zal dus meer praktisch worden en ingesteld worden op basis van hoe zij de samenleving kunnen ondersteunen -- en in een Gelijk Geld Kapitalisme Systeem betekent dat zoveel als dat ze ook gelijk gewaardeerd/beloond/betaald zullen worden met elk ander individu in de samenleving, gesteund op het principe dat elke taak even belangrijk en essentieel is voor het wel functionneren van de hele samenleving en dat elk individu dus ook gelijk gewaardeerd/beloond zou moeten worden.


 Beloning 

De beloningen die ervaren zullen worden ten gevolge van deze verandering:

Op persoonlijk en sociaal vlak -- door het verdwijnen van de 'grens'/'afscheiding' tussen 'royal' en 'niet royal' in termen van beloning/waardering zullen individuen een groter gevoel van zelf-waarde gaan ervaren, omdat we beseffen dat de familie waar we al dan niet van afkomstig zijn niet bepaalt hoeveel we als wezen waard zijn in deze wereld/samenleving en omdat dit besef ook praktisch geleefd wordt in het ontwerp en de structuur van de samenleving waarin we bestaan - aangezien de 'royals', door middel van hoeveel geld ze 'verdienen', gelijk staan met elk individu in de samenleving, en daarin zowel letterlijk als figuurlijk, niet meer op een troon geheven worden.

Zij die nu 'royals' zijn, zullen werkelijk in de samenleving staan, tussen alle andere mensen, en zullen voor de eerste keer kunnen ontdekken wat het leven werkelijk inhoudt, en wie zij werkelijk zijn als een 'mens tussen de mensen' - terwijl er nu een vervreemding en isolatie plaatsvindt van 'de royals' tegenover 'het volk' doordat ze van bij hun geboorte in een rol/definitie geduwd worden van 'beter/meer dan' te zijn, hetgeen op zich ook zorgt voor een verdraaiing in hun 'wereld-beeld' als een 'sociale stoornis' en hen bijgevolg niet in staat stelt om te functioneren in de samenleving op een manier die het beste is voor de hele samenleving, laat staan om een 'voorbeeldfunctie' voor andere mensen te bekleden.


Op economisch vlak zal er een stop gezet worden op het uitgeven van belastingen aan 'dubieuze zaken', met andere woorden, aan dingen waar 'de belastingbetaler' geen zicht heeft in het waarom, wat en hoe, zoals bijvoorbeeld 'het Koningshuis'. Door de transparantie in hoe het belasting-geld gebruikt wordt, en wat de precieze functie is van elk onderdeel, elke job, van/in de samenleving, zal er een economisch stabieler systeem ontstaan omdat elk mens zijn verantwoordelijkheid ziet in het geheel -- elk mens zal precies kunnen zien wat er nodig is en waarom en wat de consequenties zullen zijn op termijn als we onze 'verplichtingen' in de samenleving niet vervullen. Waardoor de stelling 'Preventie is het beste medicijn' beter toegepast zal kunnen worden.
1 comment:

  1. Supercool Kim - dit is gelijk ook heel praktisch voor hier in den Lage Landen in relatie tot het aangekondigde aftreden van 'koningin' Beatrix en de troonsbestijging door haar zoon Willem-Alexander. Trending topics dus hier en daar lol.

    Ik realiseer me nu dat de 'royals' in feite geld van het volk als hun inkomen betrekken zoals het volk energie betrekt van de 'royals' in de vorm van gedachten, gevoelens en emoties - binnen de equatie geld = energie. Deze 'uitwisseling'/'ruilhandel' zal dan kunnen stoppen in een een Gelijk Geld Kapitalisme om te komen tot een praktisch gezond verstand van samenleven als gelijken en een waardig leven voor iedereen gelijk te realiseren.

    Erg bedankt voor je uiteenzetting van de diverse dimensies!


    ReplyDelete