Saturday, July 6, 2013

Dag 317: Waarom is ons Rechtssysteem niet Oplossingsgericht - Dossier Verkrachting in België

Dit is een vervolg van Dag 316: Verkrachting in België en het Rechtssysteem - En we breien verder op volgende paragraaf:

Dus, waarom is het en hoe komt het dat ons Recht-Systeem nog steeds gebaseerd is op een Middel-eeuwse manier van omgaan met de realiteit, namelijk puur emotioneel en dus onwetend en blindelings, ondanks al het wetenschappelijk onderzoek door Freud, Jung, Piaget, Erikson, Kohlberg en anderen in verband met hoe een persoonlijkheid zich ontwikkelt in een individu, waarin duidelijk wordt dat er specifieke vastgelegde stadia van ontwikkeling zijn en dat het menselijk brein als een computer is die bepaalde 'programma's' nodig heeft om fatsoenlijk te functioneren, en dat iemand zoals Dutroux  dus niet 'kwaadaardig' is maar simpelweg ergens een fase niet heeft kunnen doorlopen om de één of andere reden en daardoor niet is kunnen uitgroeien tot een welgevormd en 'normaal' individu?

Laten we even kijken naar de verschillende wetenschappelijk erkende uitgangspunten die bestaan in verband met het gedrag van de mens: 


  •  Volgens Freud is de 'Fallische fase', tussen het derde en vijfde levensjaar, cruciaal in de ontwikkeling van de Volwassen Persoonlijkheid en het ontwikkelen van een gezonde 'seksuele identiteit'. Volgens hem komt het kind bepaalde 'conflicten' tegen tijdens de ontwikkeling van de seksuele identiteit en is een geslaagde ontwikkeling bepaald door het successvol leren omgaan met deze conflicten. Een seksuele stoornis in een volwassen individu  zoals Marc Dutroux bijvoorbeeld, zou bijgevolg dus het resultaat zijn van een stoornis in het vermogen van het individu om met deze innerlijke conflicten (zoals daar zijn het 'Elektra-complex' en het 'Oedipoes-complex' om te gaan. Daarnaast heeft Freud het ook over de ontwikkeling van het Id, Ego en Superego in de menselijke geest - die bepalend zijn in hoe het individu in interactie staat met zijn omgeving.

  • Jung, nog een erkend wetenschapper op vlak van de menselijke psychologie, zegt dan weer dat de drijfveren en motivaties van menselijk gedrag volledig onbewust zijn en te vinden zijn in het 'archaïsche', een soort van 'collectief bewustzijn', waarin elk individueel persoon een 'unieke expressie/uitdrukking' is van dat collectieve bewustzijn.

  • Piaget was de grondlegger van het 'constructivisme', dit zegt dat een kind leert door nieuwe kennis te verbinden met al verworven kennis - en dat het ontwikkelen van de 'cognitie' in een individu dus gebeurt aan de hand van een proces van conclusies trekken uit observaties van de omgeving, het genereren van hypothesen en experimenteren waarin het kind kennis opbouwt in zichzelf die dan de basis vormt van identiteit van de mens en bijgevolg het gedrag.

  • Erikson heeft het dan weer over acht levensfasen die een kind moet doorlopen in zijn ontwikkeling tot een volwassen individu. Hij zegt ook dat er in elke fase een conflict aanwezig is dat het kind successvol tegemoet moet treden anders blijft het individu steken in die fase en zal dus niet kunnen uitgroeien tot een gezonde volwassene. Kohlberg spreekt over de morele ontwikkeling die gebeurt in verschillende stadia, waarin de cultuur en omgeving waar het individu in opgroeit, en de straffen en beloningen die worden uitgeoefend op dat individu zeer bepalend is voor het uiteindelijke morele bewustzijn in de mens.

Er zijn ongetwijfeld nog andere theoriëen die algemeen erkend worden door de wetenschap der psychologie en psycho-sociologie, maar het punt dat ik wil benadrukken en bemerken in de theoriëen die we hierboven besproken hebben --- is dat ze allemaal, stuk voor stuk, erkennen en benadrukken - dat de menselijke geest zich op een voorgeprogrammeerde en voorspelbare manier ontwikkelt, als een programma/systeem/bio-computer, hetgeen zich volledig buiten de wil en zogezegde 'vrije keuze' van het individu om voltrekt.

Is het dan niet eigenaardig dat, ondanks deze onderbouwde, wetenschappelijk aanvaardde en erkende kennis over het functioneren van de menselijke geest - de werking van ons rechtssysteem meer bepaald wordt door de emotionele reacties van mensen op gebeurtenissen, die op zich een blijk zijn van een gebrek aan inzicht en kennis/'wetenschap' in hoe dingen werkelijk in elkaar steken en waarom bepaalde dingen gebeuren? Waarom is het bijvoorbeeld dat we een jury van mensen laten beslissen over het lot van een individu in een assisen-zaak, terwijl die jury van willekeurig uitgekozen mensen geen enkel bewezen inzicht heeft in hoe de menselijke geest werkt, wat dus werkelijk het probleem is in bijvoorbeeld 'de zaak Dutroux' en wat de beste oplossing zou zijn voor dit welbepaalde probleem, zowel voor het individu als de samenleving.

En advocaten - waarom zijn er advocaten die 'tegen' of 'voor' een zaak en dus een individu pleiten? Dit laat ook weer blijken dat men vanuit het gerechtshof niet op een directe manier kijkt naar 'wat is het probleem?' en 'wat is de oplossing?', vanuit en gebaseerd op de kennis en inzichten die voorhanden zijn vanuit de wetenschap. Er komen dan 'advocaten' opdraven die op zich ook op geen enkele manier inzicht hebben in het preciese hoe en waarom van het gedrag van hun cliënt en die dan op hun beurt geneesheren en psychiaters aan de rechtbank laten verschijnen als 'getuigen', niet om de situatie werkelijk te onderzoeken vanuit een waarachtig 'geven om' het individu en de samenleving, maar alleen om een bepaald 'beeld' te verkopen aan de jury, als een vorm van propaganda, teneinde die jury te misleiden, verleiden en 'meevoeren' in een 'rede-voering', om de zaak te 'winnen'.

In heel dit gebeuren, dat zich afspeelt in onze rechtbanken, wordt er op geen enkele manier op praktische, realistische en wetenschappelijke wijze gekeken naar en onderzocht hoe het bijvoorbeeld mogelijk is dat iemand een ander persoon heeft verkracht en/of vermoord, dat op zich wel degelijk onderzocht en uitgepluisd kan worden aan de hand van al de wetenschappelijke onderzoeken en theoriëen die voorhanden zijn --- alles gebeurt vanuit het perspectief van menselijke emoties en gevoelens, als de meest primitieve en oppervlakkige bestaansvorm die er is en waarvan wij als mens-wezens durven beweren dat we 'al verder staan in onze evolutie'.

Wat zijn we eigenlijk met al onze wetenschap wanneer we ze niet op elk vlak in onze samenleving toepassen? Het lijkt wel alsof die 'wetenschap' enkel bestaat zodat wij kunnen GELOVEN dat we 'geëvolueerd' zijn, maar wanneer het erop aankomt laten we ons nog steeds sturen door het primitieve 'limbische' brein  dat nooit handelt op basis van gezond verstand en inzicht en dat altijd consequenties zal creëren op individueel en maatschappelijk vlak. Zo is ons rechtssysteem een systeem dat de consequenties in onze samenleving niet oplost, maar ze zelfs erger maakt door de problemen niet aan te pakken vanuit praktische, wetenschappelijke en realistische uitvalshoek.

In de volgende blog zullen we de rol van de media bekijken, onderzoeken en bespreken in het beïnvloeden en aansturen van het menselijk denken en reageren op bepaalde gebeurtenissen door bijvoorbeeld veel meer opzettelijk in te spelen op de emotionele en gevoelens-reacties van de mens en zeer weinig wetenschappelijk onderbouwde perspectieven te bieden op het hoe, wat en waarom van gebeurtenissen die plaatsvinden in onze samenleving --- en wat daar bijgevolg de consequenties van zijn in onze samenleving en in hoe wij als samenleving met problemen, zoals bijvoorbeeld seksuele delinquentie, omgaan.

Onderzoek de Equal Life Foundation die staat voor een hervorming van de samenleving op een manier die een optimale functionering garandeert voor het individu en de samenleving --- door in de eerste plaats te opperen voor een Basis Inkomen Garantie voor elk individu - vanuit het inzicht dat, wanneer elk individu bestaanszekerheid heeft, de meeste criminele daden al voorbehoedt kunnen worden.

DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment