Thursday, October 24, 2013

dag 388: De Intelligentie van het Verdraaien van de Werkelijkheid

Dit is een verderzetting van "Dag 387: King Leopold's Ghost: Is Intelligentie ons gereedschap voor Misleiding?" - waarin we de documentaire 'King Leopold's Ghost' hebben gebruikt om te onderzoeken hoe 'Intelligentie' bestaat in en als de Menselijke Geest.

We zijn begonnen met de Dimensie van hoe we onze 'Intelligentie' in onze Geest gebruiken als een 'Propaganda-gereedschap' - door specifieke bewoordingen, definities en woordspelingen te gebruiken, die we vormgeven door middel van onze Gedachten, als de Geheime achterkamer waar al onze ware motivaties, verlangens en verborgen agenda's zich schuilhouden, om andere mensen te misleiden, manipuleren en bedriegen, al dan niet bewust - teneinde onze persoonlijke Belangen te kunnen bevredigen.

In deze blog gaan we verder met het kijken naar een andere dimensie/aspect van wat 'Intelligentie' werkelijk is in en als de Menselijke Geest, in hoe het op dit moment gemanifesteerd is in de Mens - gebruik makend van de Documentaire 'King Leopold's Ghost' en met name het voorbeeld dat Koning Leopold II leefde als een Consequentiele/Schadelijke vorm van 'Intelligentie'.

Wanneer we kijken naar hoe hij leefde, de daden die hij verrichte, het misbruik, de corruptie, de manipulatie, die hij uitvoerde omtrent zijn 'Congo Missie', en ongetwijfeld op andere vlakken, onder het mom van 'Intelligentie' en 'Superioriteit' - dan kunnen we onszelf de vraag stellen: 'Waarom is het dat zij die zichzelf 'Beschaafd' en 'intelligent' noemen, in relatie tot de zogezegde 'onbeschaafden' en 'onintelligenten', het minst in staat lijken te zijn om daden te verrichten die ondersteunend zijn voor het leven op aard en die de meeste Consequenties creëren en manifesteren voor iedereen?'

Want, langs de andere kant, zullen het wel de zogeheten 'Intelligente' en 'Beschaafde' Mensen onder ons wezen die hoog van hun toren blazen dat ze 'goedhartig' en 'liefdevol' en 'goed' en 'positief' en 'altruïstisch' zijn, hetgeen gebaseerd is op de idee dat 'Moraliteit' in de Geest bestaat, en dat dus enkel een 'Intelligent' mens, een 'Denkend Mens', een Mens die veel tijd en moeite toewijdt aan het 'Nadenken' over wat Goed versus Slecht en Juist versus fout is, in staat is om 'Moreel' te handelen, en een 'Geweten' te hebben en om dus te doen wat het beste is voor iedereen. Maar, ik bedoel, dit is een Geloof-systeem - het is iets dat we Geloven. De realiteit is echter heel wat anders...

Wanneer je de geschiedenis van de wereld bestudeerd, de Echte geschiedenis - niet de Kleuterverhaaltjes die neergeschreven staan in de geschiedenisboeken die ze kinderen aansmeren op school, en vaak zelfs op Universitair Niveau. Wanneer je de geschiedenis onderzoekt van het economische systeem, en wanneer je de beslissingen die gemaakt werden door invloedrijke individuen bestudeerd vanuit het oogpunt van het Economisch Systeem - dan kom je plots tot de vaststelling dat de dingen die ons verteld geweest zijn tijdens onze kindertijd op school en door de media, niet zijn wat ze lijken. En daarmee bedoel ik dat, onze geschiedenisboeken geschreven en verhaald worden als Sprookjes, waarin je de 'slechte' figuren hebt en de 'goede' figuren - de Media doet juist hetzelfde, je hebt altijd de 'slechterikken' zoals 'Saddam Hoessein' of 'Bin Laden' of 'Gaddafi', en dan heb je de 'Goeierikken', zoals 'President Obama' en 'de UN' en de 'EU' en 'Nelson Mandela' en 'het IMF'.

En dat is omdat de relaties met het Economische Systeem nooit uitgelegd/uitgeschreven worden - en dus, vanuit een oppervlakkig oogpunt, lijkt het alsof sommige mensen 'slechte bedoelingen' hebben en andere mensen 'goede bedoelingen' hebben. Wanneer je echter het economische systeem erbij haalt - merk je op dat elke beslissing die ooit gemaakt geweest is doorheen de menselijke geschiedenis, door elke figuur in een leiderspositie, gebaseerd geweest is op en gestuurd geweest is door Geld en Winst en Hebzucht - en dat in wezen, het hele concept van de Menselijke Geschiedenis die ons ingeprent geweest is door het Schoolsysteem Vals is. Er zijn geen 'Slechte' noch 'Goede' mensen - er is enkel de mens en zijn Hebzucht en Geld.

Ik bedoel, het is niet moeilijk om te zien, het bewijs staart ons elke dag in het gezicht --- het is hoe ons gehele economische systeem bestaat, het is gebouwd op de Ophemeling van de Hebzucht van de Mens - de 'Pursuit of Happiness' heet dat dan.

En dus, de reden waarom de zogezegde 'Intelligente' mensen op aarde, onze wereldleiders, onze psychologen, onze wetenschappers, onze filosofen, leerkrachten en religieuze leiders nooit een wereld hebben kunnen manifesteren die het beste is voor het leven op aarde - is omdat, het enige dat er 'Intelligent' was/is aan hen, is hoe ze iedereen kunnen doen geloven in hun 'Goedheid' en 'Rechtschapenheid', terwijl de ware motivaties van hun beslissingen verborgen blijven.

Het waren immers hoogst 'intelligente' mensen die de geschiedenisboeken die wij op school te verteren kregen, geformuleerd en gestructureerd hebben - en die ervoor gezorgd hebben dat de Echte Geschiedenis en al de Leugens, manipulatie, misbruik en bedrog waar het van doordrongen is, voorgoed verborgen zal blijven, zodat niemand in deze wereld ooit de Status Quo in vraag zal stellen en zodat alle stukken op het Monopolie Bord blijven bewegen volgens de Belangen van de Geschiedschrijvers. De Geschiedschrijvers zijnde zij die, middels hun 'Intelligentie', verhaatjes zullen vormen om aan iedereen te vertellen in verband met hoe wij best de Realiteit interpreteren, zien en ervaren.


Wordt Vervolgd in Dag 389

No comments:

Post a Comment