Sunday, July 15, 2012

Dag 90: Het karakter van ZelfGerechtigdheid

Het karakter van zelf-gerechtigdheid – een karakter dat ik specifiek van mijn moeder heb geërft, in en als het vrouwelijk ego.
Dit karakter is opgebouwd uit kennis en informatie over wat ‘goed’ en ‘slecht’ en ‘juist’ en ‘fout’ is, waar ik mijn gedrag continu aan aanpas, zodat ik altijd ‘juist’ en ‘goed’ kan zijn, zodat andere mensen mij steeds zullen erkennen als ‘juist’ en ‘goed’, als ‘een goede/correcte vrouw’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in het vrouwelijk ego als het verlangen om juist en goed te zijn en respect te krijgen van andere mensen voor die ‘juistheid’ en ‘goedheid’ als mijn kunde/vaardigheid om mij aan de gedragsregels te houden, waarin ik continu wil bewijzen aan mijn omgeving dat ik weet wat ‘goed’ en ‘juist’ en ‘normaal’ is en dat ik mij, als goede/correcte vrouw, daaraan houdt
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het vrouwelijk ego waarin ik ervan overtuigd ben dat ik gelijk heb in ‘mijn mening’, en waarin ik continu op zoek ben naar bevestiging, goedkeuring en validatie van andere vrouwen voor ‘mijn mening’, waarin ik vrouwen die met mij akkoord gaan zie en ervaar als ‘mijn vriendinnen’, en vrouwen die niet met mij akkoord gaan als ‘mijn vijanden’
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een gevecht te ervaren met mijn moeder, waarin ik vanuit het vrouwelijk ego dat ik had toegestaan te bestaan in mezelf, haar  goedkeuring probeerde te krijgen voor mijn meningen, en wanneer zij mij haar erkenning, validatie en akkoord niet gaf over wat ik te zeggen had en zelfs mijn mening weerlegde, mij inferieur te voelen tegenover haar en het gevoel te hebben dat zij ‘de winnaar’ was van de conversatie, waarin ik dan een woeden heb gegenereerd in mezelf tegenover haar  en haar zag en ervoer als ‘de vijand’ --- in de plaats van te beseffen dat ik een ego-strijd had toegestaan in mezelf in relatie met mijn moeder, door mezelf te hebben toegestaan mezelf te definieren in en als een identiteit als een geheel van nutteloze kennis en informatie over ‘de wereld’ als wat ‘goed’ en ‘slecht’ en ‘juist’ en ‘fout’ is, waarin ik ‘mijn mening’ gevormd heb, waar ik dan erkenning, validatie en ondersteuning voor zocht van andere vrouwen zoals mijn moeder, zodat ik mij belangrijk kon voelen in mezelf, als het ego van de vrouw, in en als het ondersteuning krijgen van andere vrouwen
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als het gevoel van kracht en macht in mezelf wanneer ik validatie, erkenning en ondersteuning krijg voor mijn meningen en opvattingen en opinies over de wereld/realiteit als ‘wat ik te zeggen heb’ door mijn vriendinnen/andere vrouwen – waarin ik mij ondersteund en versterkt voel in mijn identiteit als het vrouwelijk ego als kennis en informatie, als het ego/persoonlijkheid die ik heb gekopieerd van mijn moeder, als de zoektocht naar respect van andere mensen voor ‘wat ik allemaal weet’ en ‘wat ik allemaal te zeggen heb over de wereld/realiteit’ – waarin ik bewijs aan andere mensen dat ik een goede moeder zal zijn en mijn kinderen op de best mogelijke manier zal opvoeden, aan de hand van mijn superieure geest als mijn superieure kennis en informatie over de wereld/realiteit in en als wat ‘goed’ en ‘slecht’ en ‘juist’ en ‘fout’ is
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik gelijk moet krijgen wat ik ook doe of zeg, dat andere mensen mij moeten erkennen en bevestigen in mijn ‘correctheid’ en ‘rechtvaardigheid’ en ‘juistheid’ en ‘inzicht’ – en mij kwaad te voelen wanneer ik die erkenning/bevestiging niet krijg, door die persoon dan te definieren als ‘mijn vijand’
Ik vergeef mezelf dat ik het vrouwelijk ego heb toegestaan te bestaan in mezelf als de idee/het geloof/het gevoel en de gedachte dat ik ‘alles weet’ en dat ‘mijn kennis en informatie’ en ‘wat ik weet’ superieur is aan de realiteit, en altijd juist, correct en goed is, en dat ik ALTIJD gelijk heb in MIJN inzicht/kennis/informatie/gedachten/meningen/opvattingen/opinies – en daarom kwaad te worden wanneer iemand niet akkoord gaat met ‘wat ik te zeggen heb’ omdat ik dat ervaar als een aanval op mijn persoon, omdat het ego  als wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden altijd bevestiging nodig heeft om te kunnen bestaan in en als het geloof dat ik gelijk heb, omdat het geloof/gevoel dat ik gelijk heb een gedachte is, die niet op zichzelf bestaat
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de zoektocht en het verlangen naar ‘respect krijgen’ van andere mensen voor ‘mijn mening’, ‘mijn kennis/informatie/opinies/levensstijl/inzicht/begrip’ – waarin ik mensen hun gedrag tegenover mij telkens beoordeel  vanuit ‘respecteren ze mij of niet?’, waardoor ik mij vaak kwaad voel op mensen omdat ik, in mijn beoordeling over hun expressie tegenover mij, heb afgeleid dat ze ‘mij niet respecteren in hun geest’, dat ze ‘op mij neer kijken’ --- waarin ik dus in ego-verdediging schiet  als een poging om mijn respect ‘op te eisen’ en te bewijzen dat ik ‘wel gelijk heb, juist en correct ben’
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren in en als het op zoek gaan en verlangen naar vriendschapsrelaties met andere vrouwen, als ondersteuning voor het vrouwelijk ego als kennis en informatie als ‘mijn mening’ dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf door mijn moeder te kopieren, als mensen die constant en continu met mij akkoord gaan in al wat ik doe en zeg, en waarin ik ook constant en continu akkoord ga met al wat zei doen en zeggen
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als een beeld in de samenleving, gedefinieerd door ‘wat andere mensen van mij denken’ in en als het verlangen dat mensen mij zien en beoordelen als ‘een goede vrouw’ aan de hand van wat algemeen aanvaard wordt in de samenleving over ‘hoe een goede vrouw zou moeten zijn/leven/gedragen’ zoals bijvoorbeeld ‘een goede vrouw kuist veel/vaak en is altijd proper’, ‘een goede vrouw verzorgt zichzelf goed en draagt altijd vlekkeloze kleding’, ‘een goede vrouw is altijd mee met de mode’, ‘een goede vrouw kent de etiquette en weet hoe ze zich in sociale en formele situaties moet gedragen als de perfecte gast of gastvrouw’, ‘een goede vrouw zorgt graag voor kinderen’, ‘een goede vrouw doet altijd het huishouden en zorgt ervoor dat het huis er steeds warm en gastvrij uitziet’, ‘een goede vrouw weet hoe ze gasten moet entertainen’, ‘een goede vrouw houd zich stil en op de achtergrond en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt zodat de man zijn wil kan uitvoeren in deze wereld’, etcetera--- en aldus in angst te bestaan om niet te voldoen aan deze geloofsystemen over ‘de goede vrouw’ en aldus niet  mee te kunnen doen in de samenleving als het spel van relaties
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf automatisch te definieren in en als beelden van vrouwen die ik heb gezien in films en in mijn omgeving, door die beelden onmiddellijk te kopieren in mezelf om aldus een ‘goede vrouw’ te zijn aan de hand van de voorBEELDEN die er bestaan in en als de menselijke samenleving als beelden – als het seks-construct dat ik in mezelf heb toegestaan te bestaan  als het energetisch persoonlijkheidssysteem dat op zoek is naar energie via seks om zichzelf te regenereren
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als het verlangen om constant en continu alles onder controle te hebben, om te bewijzen aan andere mensen dat ik alles onder controle heb, als een ‘goede vrouw’ die ‘alles weet’ in en als ‘mijn kennis en informatie over de wereld/realiteit’ en dat ik dus ‘altijd juist’ ben en ‘altijd gelijk heb, in en als mijn zoektocht naar respect – in de plaats van mezelf te respecteren en te beseffen dat het zoeken/verlangen naar respect van anderen voor wat ik te zeggen heb  enkel bewijst dat ik mezelf niet respecteer
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet onvoorwaardelijk te respecteren in en als wie ik werkelijk ben in en als mezelf – in en als het besef dat ik niet een beeld ben, als een Ego in en als de menselijke samenleving, en dat de menselijke samenleving van ‘beelden’, een ‘illusie’ is die enkel bestaat in en als mijn geest als gedachten, gevoelens en emoties, en dat ik niet het verlangen naar seks ben als een energetisch programma


Ik stel mij tot doel het vrouwelijk ego te stoppen in mezelf en om, in de plaats van te verlangen en op zoek te gaan naar respect van andere mensen, en mezelf daarin comprommiteren door mezelf aan te passen aan de normen/regels/codes/verwachtingen die er bestaan in de samenleving over ‘de goede vrouw’ als een beeld, mezelf te respecteren in en als de fysieke expressie en ervaring van mezelf, in en als eenheid en gelijkheid --- en om, in relatie en interactie met andere mensen, mezelf uit te drukken in en als zelf-respect en niet vanuit een geheel van kennis en informatie en gedrags-codes/regels in en als het ego van zelf-gerechtigdheid waarin ik enkel geobsedeerd ben door het vervullen van een persoonlijke innerlijke ervaring van superioriteit
Ik stel mij tot doel om geen vriendschapsrelaties te vormen met andere vrouwen vanuit het startpunt van het verlangen en de zoektocht naar erkenning, validatie en bevestiging voor de ‘superioriteit’ van  ‘wat ik te zeggen heb’ als ‘mijn mening’ en  ‘mijn opinie’ – omdat ik besef dat de zoektocht en het verlangen naar bevestiging en erkenning op zich aantoont en bewijst dat ik zelf niet zeker ben van wat ik zeg en dat ik dus niet zelf-eerlijk ben in mijn expressie
Ik stel mij tot doel om mezelf te ontwikkelen als een echt wezen dat alleen bestaat, ongedefinieerd door voorgevormde persoonlijkheids-constructen/ervaringen en verwachtingen van de samenleving in verband met wie/wat ‘de vrouw’ is of zou moeten zijn – om te staan als het levende voorbeeld van wat het leven werkelijk is als ongelimiteerdheid, en hierin aan te tonen dat de mens niet zo gelimiteerd is als hoe hij zichzelf altijd heeft aanvaard in en als de menselijke geest als een voorgeprogrammeerd systeem van afscheiding
Ik stel mij tot doel wanneer en als ik merk dat ik in het zelfgerechtigdheids-ego zit als het verlangen om te bewijzen dat ik ‘gelijk heb’ in wat ‘ik te zeggen heb’, als het verlangen van respect voor mijn expressie, te stoppen en te ademen – en te beseffen dat dit verlangen in mezelf om respect, erkenning en bevestiging te krijgen van andere mensen enkel een bewijs is dat ik mezelf niet respecteer, erken en bevestig in mijn bestaan omdat ik mezelf heb toegestaan mijn bestaan/leven weg te geven en te onderdrukken in en als het worden van een persoonlijkheids-construct als het ‘vrouwelijk ego’ als een geheel van kennis en informatie’ in en als het geloof dat ‘ik alles weet’
Ik stel mij tot doel aan te tonen dat vrouwen niet zo’n gelimiteerde wezens zijn als hoe ze geprogrammeerd zijn in en als de samenleving, waarin ze bestaan in afscheiding van elkaar, elkaar zien als elkaars rivalen, bestaand in de statement ‘houdt je vrienden dicht, en je vijanden nog dichter’, in een constante ego-strijd om zichzelf te bewijzen als ‘de beste vrouw’, in en als een voorgeprogrammeerd seks-construct als het verlangen naar seks voor de overleving van het bewustzijnssysteem ---- door een proces van zelf-vergeving, zelf-eerlijkheid en zelf-correctie te doorlopen waarin ik aan mezelf en allen als mezelf bewijs dat mensen, vrouwen en mannen, geen beelden zijn, maar levende wezens, en waarin ik mezelf realiseer en ontdek als het leven dat ik werkelijk ben in en als het fysieke lichaam en fysieke expressie in de plaats van voorgekauwde systeem-expressie die maar bestaat met één enkel doel als het verlangen naar seks

No comments:

Post a Comment