Sunday, April 28, 2013

Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?


In deze blog ga ik verder in op het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - voor Context, lees:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"

"Zou het bestaan van Hulp-Organisaties eigenlijk de bevestiging zijn dat het huidige systeem De Mensenrechten met de Voeten Treedt? Omdat, als Kinderen Mensenrechten zouden hebben die Beschermd  zijn - dan zou er Geen enkel kind zijn dat Gered moet worden van, bijvoorbeeld, een Dysfunctionele Thuis-situatie, van Armoede, Ziekte of van een Genetische Stoornis... van wat dan ook. Omdat, in een Systeem dat gebaseerd is op Fundamentele Mensenrechten, worden dit soort Condities voorkomen, hetgeen ook zeer goed Gefinancierd zou worden als Nodig. Er zou geen Noodzaak zijn om te Zoeken naar Manieren om deze Kinderen te Helpen, omdat de Samenleving zou begrijpen dat: Als de Fundatie van de Mensenrechten met de Voeten Getreden wordt, dan komt eenieders Veiligheid, Harmonie, Vrede en Geluk in het Gedrang, hetgeen nu Langzaam maar Zeker aan het Gebeuren is in de Wereld naarmate meer en Meer Mensen Ondervinden dat het Systeem dat ze zo lang hebben Ondersteund aan het Instorten is." (Day 368: “Please Save a Child”- Creation's Journey to Life)
 Het is fascinerend dat we 'Mensenrechten-Organisaties' hebben opgericht en ondersteunen die zogezegd ten strijde gaan in deze wereld tegen al de Misbruiken die gepleegd worden  - maar dat we ons nooit lijken te hebben afgevraagd hoe het eigenlijk komt dat die misbruiken gepleegd worden in de eerste plaats? Waarom is het dat er in bepaalde culturen meisjes van 8 jaar oud uitgehuwelijkt worden aan 40-jarige mannen of verkocht worden als 'huishoud-slavinnen'? Waarom is het dat veel fabrieken in China, Indonesië, Ecuador, enzovoort, uitbuiting van de arbeiders en mensonterende werk-omstandigheden toestaan? Waarom is het dat er misbruikende en onderdrukkende dictatoriale regimes bestaan in landen in deze wereld? (Ik stel voor om "A Woman's Journey to Life" te volgen, waarin Maya Harel de verschillende situaties van Misbruik die we hebben gecreëerd in deze Wereld Onderzoekt en Bekijkt, om een inzicht te krijgen in de Mate van Wantoestanden die er werkelijk bestaan als Consequenties van ons Systeem)

Als we werkelijk zoveel zouden geven om de Mensenrechten als de Mensenrechten-Organisaties laten uitschijnen, waarom veranderen we de basis-structuur van het economische systeem dan niet - waarom zorgen we er dan niet voor dat elk kind ter wereld vanaf de geboorte al die dingen krijgt en heeft die wij hebben vastgesteld als zijnde een 'Mensenrecht'? --- die dingen die het leven op aarde mogelijk maken voor de mens in de eerste plaats, zoals een dak boven het hoofd, water, hygiëne, gezondheidszorg, voeding, onderwijs, enzovoort. Dingen waarvan wij weten dat als we het zouden ontbreken in ons leven, dat ons leven dan drastisch, op het mensonterende en onleefbare af, aan kwaliteit zou verminderen.

Met die fundamentele verandering in het systeem waarin we leven, maken we meteen komaf met de meeste oorzaken van de Mensenrechten-Overtredingen die plaatsvinden in onze wereld, en zijn dingen zoals 'mensenrechten-Organisaties' of het hele concept van 'Vechten voor Rechtvaardigheid' meteen ook Overbodig.

Waarom is het dat de 'Mensenrechten' door de UN en al haar lidstaten 'erkent' worden als wezenlijke 'rechten' die elk individu op aarde heeft, rechten die gerespecteerd moeten worden - terwijl er tegelijkertijd toch een misbruik en overtreding van die mensenrechten toegestaan wordt plaats te vinden op massale en globale schaal, als consequenties van de structuur van het Economische Systeem dat niet gebaseerd is op datzelfde principe van het 'Respecteren van de Mensenrechten' --- en hoe is het dat we dit Gerechtvaardigd hebben? Dat we langs de ene kant 'overeenkomen' en akkoord gaan met het samenwerken om de mensenrechten uit te voeren en te respecteren, maar dat we tegelijkertijd een economisch systeem toestaan te bestaan dat in direct contrast staat met en afbraak doet aan die mensenrechten? Ik bedoel, wie heeft hier eigenlijk de macht? Wie beslist hier eigenlijk?

Het lijkt wel alsof we 'de vrije markt' hebben afgescheiden van 'de overheid' en dat dat ons excuus en onze reden/rechtvaardiging is voor het toestaan van overtredingen van de mensenrechten en waarom regeringen niet tussenbeide komen, of bedrijven niet herstructureren en in handen nemen wanneer vastgesteld wordt dat er misbruik plaatsvindt -- en dat we daarin ook een oogje lijken dicht te knijpen voor het FEIT dat die bedrijfseigenaars en al de participanten in dat 'economische vrije markt systeem' in de eerste plaats burgers zijn van een land, en dus behoren tot het 'volk' van een 'overheid' --- hetgeen wil zeggen dat al de bedrijven in deze wereld, in de eerste plaats moeten antwoorden aan de overheid, en zich dus in de eerste plaats zouden moeten houden aan het respecteren van de mensenrechten, omdat dat is wat die overheid overeengekomen is in de UN-raadskamer. Dat zou het basisprincipe moeten zijn van elk bedrijf.

Maar, het is duidelijk dat onze realiteit niet al te 'logisch' in elkaar zit en dat er losjes overgegaan wordt wat betreft het toepassen van gezond verstand, betrouwbaarheid, integriteit en consistentie.
En dat, aan de basis van dit probleem, zich vooral de menselijke hebzucht bevindt - en dat het gebrek aan het toepassen van principes door politici en leiders in deze wereld wanneer het aankomt op het reguleren en sturen van de samenleving in al haar aspecten, een gevolg is van hoe politici zelf vaak een 'vinger in de pudding' hebben in de winsten van bepaalde bedrijven en daarom de regels, wetten, afspraken en principes maar al te vaak 'buigen' uit angst dat ze hun fortuinlijke machts-positie zullen verliezen als ze niet meedrijven met de (geld-)stroom die andere mensen in machtsposities in deze wereld bepaald hebben.

Wat de Gelijk Leven Stichting voorstelt en inziet is dat er geen sprake kan zijn van 'het eren van de mensenrechten' wanneer AL de structuren/instituties/instanties/systemen in deze wereld niet in één lijn staan en beantwoorden aan hetzelfde principe - want, hoe kunnen we langs de ene kant beweren dat Mensenrechten bestaan wanneer we langs de andere kant een 'Neo-Liberaal Kapitalistisch' Systeem toestaan te bestaan dat gebaseerd is op het primitieve principe van 'Overleving van de Sterksten' en van 'Competitie', een Principe dat in complete tegenstrijdigheid bestaat met de 'Mensenrechten' en dat een Recept is voor Misbruik omdat het Concept van 'Competitie' per definitie als Voorwaarde heeft dat er Altijd een 'Verliezer' moet zijn - dat er dus altijd iemand moet sterven in armoede zodat een ander kan leven in weldaad/overdaad.

En dus, is de enige oplossing voor het daadwerkelijk 'Eren/Respecteren van de Mensenrechten', om een Gelijk Geld Kapitalisme Systeem te produceren - een systeem waarin met andere woorden die Mensenrechten in elk aspect van de samenleving geëerd en gerespecteerd worden, omdat men 'politiek' nu eenmaal niet zomaar kan afscheiden van 'economie', omdat beide aspecten invloed hebben op het leven van elk individu in de samenleving - en het Gezicht van de Wereld bepalen. Economie, IS zelfs in wezen ook 'Politiek', omdat het woord 'Economie', per definitie de 'huishouding' van een Organisme omschrijft, met andere woorden de algemene 'besturing' van het leven in en van de Samenleving, op Individueel en Collectief vlak, dat betrekking heeft tot ALLES - dat is ook waarom GELD het centrale punt is in ALLE aspecten van onze samenleving, zelfs onze politiek, die pretendeert haar handen te kunnen schoonwassen en zichzelf te kunnen afscheiden van de economie, is volledig onderhevig aan en bestuurd door GELD.

 En dus, is het nog maar weer een eigenaardig punt dat we 'politiek' hebben afgescheiden van 'economie', terwijl ze beiden in feite bepaald zijn door GELD en dus tot de 'economie' behoren --- is dat misschien zodat we via de 'politiek'/overheid, dingen zoals 'mensenrechten' kunnen uitvinden, als een mooie en positieve 'ideologie' die dan nooit werkelijk kan worden uitgevoerd in de eigenlijke realiteit omdat ze niet automatisch gefinancierd wordt, aangezien de 'overheid' zogezegd afgescheiden bestaat van de 'economie', waardoor die 'mensenrechten' dan enkel fungeren als een 'mantel' van 'positiefheid' die geworpen wordt om het misbruik en de wantoestanden in de realiteit die een consequentie zijn van het economische systeem te verbergen voor het Bewustzijn van de Mens, als iets waarin de Mens GELOOFT, als een 'Religie', en dat, net zoals een Religie, niet Leefbaar of Praktisch en dus niet Echt is.

No comments:

Post a Comment