Thursday, April 25, 2013

Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen

In "Dag 269: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting" heb ik de 'Declaratie' van de MensenRechten volgens de Gelijk Leven Stichting gedeeld, een herdefiniëring van de Mensenrechten als hoe ze altijd hadden moeten bestaan en toegepast worden.

In deze blog ga ik dieper in op het concept 'mensenrechten', waarom 'mensenrechten' bestaan, wat 'mensenrechten' zijn en hoe ze al dan niet toegepast worden.


Waarom bestaan 'mensenrechten'?

Het feit dat het woord 'rechten' bestaat, indiceert en impliceert al een bepaalde toestand/situatie die de 'noodzaak' heeft gecreëerd om 'rechten' te formuleren en om de stelling te maken dat de mens 'rechten' nodig heeft - zoals situaties van onderdrukking van het bestaan van bepaalde groepen van mensen, zoals slavernij, uitbuiting en andere onleefbare levensomstandigheden die doorheen de tijd door mensen opgedrongen werden aan andere mensen en die vaak aanvaard werden als 'normaal' zonder dat er ooit stilgestaan werd bij wat men in feite een ander levend wezen doet ervaren in en als zijn leven op aard -- tot het te laat is, tot er een revolutie/opstand komt en er veel mensen moeten lijden, waardoor plots de 'machtshebbers' zich angstig voelen dat 'de slaven' hun bevoorrechtte situatie zouden compromitteren en dan maar een 'wettekst' gaan uitschrijven van zogezegde 'rechten' om de 'gemoederen te bedaren' en het volk weer tot stilte te krijgen --- terwijl slavernij, uitbuiting en misbruik nog steeds gebeurt, waar dat mogelijk is, omdat die gecreëerde 'mensenrechten' nooit gebaseerd waren op of afkomstig waren vanuit een besef en realisatie dat de situaties van slavernij, misbruik en uitbuiting niet het beste is voor mezelf en dus ook niet voor allen, maar eerder een gevolg was van de ANGST die de 'machtshebbers' ervoeren, waarin ze zich in het nauw gedreven voelden en er niets anders op vonden dan de 'slaven' enkele 'vrijheden'/'rechten' te geven zodat ze tenminste het gevoel hebben dat ze iets bereikt hebben en dat ze 'vrijheid' verworven hebben.

En zo is dat doorheen de eeuwen gegaan - misbruik, uitbuiting en slavernij is steeds blijven bestaan, het is gewoon geëvolueerd tot minder expliciete vormen, naarmate 'het volk' meer en meer rechten eiste bij elke nieuwe revolutie/opstand als een 'breekpunt' van de mate van ellende in en als het leven op aarde voor de meeste individuen. De machtshebbers hebben enkel manieren gevonden om 'het volk' te misleiden en te doen geloven dat ze 'vrij zijn' en dat slavernij, uitbuiting en misbruik niet meer bestaat en dat iedereen 'gelijk voor de wet is', dat er 'eerlijkheid' en 'rechtvaardigheid' bestaat.


Wat zijn 'mensenrechten'?

Het verschil tussen de 'mensenrechten' die opgemaakt zijn tijdens de Conventie in Genève en de mensenrechten zoals gesteld door de Gelijk Leven Stichting, is dat de eerstgenoemde een REACTIE waren/zijn van ANGST voor opstand/revolutie/oorlog en dus een 'maatregel' zijn om 'het volk' content en tevreden te houden en het gevoel te geven dat ze 'vrij' en 'veilig' zijn en dat 'het systeem' om hen geeft - waarin 'het volk' steeds misleid geweest is om niet te zien hoe het economisch systeem dat ons leven dirigeert in complete tegenstrijdigheid staat met die voorschriften in en als de 'Rechten van de Mens', en dat er steeds allerlei excuses en redenen gevonden worden door de overheden en machts-hebbers in deze wereld voor waarom die mensenrechten die zo mooi neergeschreven zijn en er zo mooi uitzien op papier nooit werkelijk toegepast geweest zijn en worden in de realiteit.

De Gelijk Leven Mensenrechten zijn gebaseerd op een PRINCIPE van eenheid en gelijkheid - zoals gesteld in het Eerste Fundamentele Mensenrecht:

"Het Eerste Fundamentele Mensenrecht dat de Gelijk Leven Stichting Promoot en Onderlijnt is dat:  Elk indivu, Elk Menselijk Wezen een Gelijk Leven Recht heeft. Dit wil zeggen: Het Leven dat je Hebt is Gelijk in Elkeen op het Punt van de Geboorte. Datgene dat Mensen van Elkaar Onderscheidt is wat er Gebeurt Na de Geboorte, eenmaal Het Onderwijs start of je Omgeving je Beïnvloedt, je Ouders je beïnvloeden of het Systeem je Beïnvloedt – dan begin je een Afgescheiden Individu te worden en wordt je Aangeleerd om het Eerste Punt dat je Bestaan Mogelijk maakt niet te Respecteren, namelijk het Leven. Leven – dat is het ene punt dat Hetzelfde is. Je kan niet zeggen: “Eén Persoon heeft Meer Leven dan een Ander Persoon” – dat Leven, als een LevensKracht, is hetzelfde in Elkeen en is dus het Eerste Fundamentele Recht."

En dat is het grote verschil, dat is het verschil dat het verschil zal maken --- omdat, zolang de 'mensenrechten' een reactie zijn op ANGST, is het niet waarachtig een levende statement van 'wie wij zijn' en zal het ook niet daadwerkelijk praktisch geleefd kunnen worden door de mensheid.


Hoe bestaan 'mensenrechten'?

Mensenrechten die werken moeten vanuit een zelf-inzicht en zelf-besef komen dat al het leven op aarde, één en gelijk is met mezelf en dat een 'mensenrecht' met andere woorden de expressie is van het zorgen voor elk levend wezen op aarde, zoals hoe ik zou willen dat er voor mezelf gezorgd zou worden --- want, zonder dit inzicht, zullen de 'mensenrechten' altijd misbruikt, genegeerd of verwaarloosd worden omdat ze niet erkend zullen worden als 'echt', het zijn 'maar woordjes op papier'.

Dit is ook waarom de 'mensenrechten', willen ze 'echt' zijn, in één lijn moeten staan met het economische systeem waarin we bestaan - in tegenstelling tot wat we vandaag hebben; we leven in een economisch systeem dat mensen dwingt om te stelen om te overleven, om anderen te misbruiken en uit te buiten om winst te maken, een systeem dat het stelen van grondstoffen en het uitbuiten en onderdrukken van mensen voor arbeid rechtvaardigt onder het mom van 'competitie' en een zogezegde natuurlijke expressie van 'overleving van de sterksten' -- hetgeen in complete tegenstelling staat met die zogezegde 'mensenrechten' die neergeschreven zijn, waardoor die 'mensenrechten' uiteraard niet echt zijn, het zijn maar woordjes op papier bedoelt om mensen te sussen en kalm te houden en de illusie te geven dat 'het systeem' om hen geeft en dat ze veilig zijn, want ze worden niet werkelijk geleefd in één lijn met het economische systeem dat het leven op aarde werkelijk bepaalt en stuurt.

De Gelijk Leven Mensenrechten zullen daarom tot uitdrukking komen in en als een Gelijk Geld Kapitalisme systeem, een systeem dat in één lijn bestaat met en de manifestatie is van de vooropgestelde Mensenrechten --- een systeem dat dus gebouwd is op PRINCIPE en dat op elke manier bestaat als een levende praktische realiteit van de 'idealen' die het proclameert.


Voor meer info over het Gelijk Geld Kapitalisme, lees "An Economist's Journey to Life"

Voor ondersteuning en info, bezoek:
Desteni
Equal Money

No comments:

Post a Comment