Thursday, May 10, 2012

Mei 2012: Dag 24: Ik ben een Denkend Wezen!ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als een 'denkend wezen' volgens allerlei boeken en leeraars die mij hebben verteld 'wie ik ben' aan de hand van kennis en informatie over de realiteit als beelden en beoordelingen - waarin ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als kennis en informatie  over mezelf als een 'denkend wezen' als 'de mens', in vergelijking met alle andere diersoorten waarin ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd die vergelijking te gebruiken als een excuus om te kunnen participeren in de energetische ervaring van superioriteit door mezelf als 'mens' omwille van de 'menselijke mogelijkheid om te denken' te beoordelen als 'beter dan' en 'superieur aan' dieren die niet kunnen denken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als gedachten waarin ik geloof dat ik superieur ben aan wezens die niet (kunnen) denken of die een 'lager IQ' hebben of die minder denken dan ikzelf en dus 'minder intelligent' zijn - omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de waarde van het leven te bepalen in en als 'hersencapaciteit' als een waarde oordeel dat ik heb geleerd en gekopieerd van mijn omgeving als leerkrachten, familie en samenleving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misleiden door de geest/mind als beoordelingen van 'goed' en 'slecht' en 'superieur' en 'inferieur' door te geloven dat mensen superieur zijn aan dieren omdat ze kunnen denken en dieren niet - in de plaats van te kijken naar de REALITEIT waarin het net mensen zijn als de 'denkers' als de zogezegd 'superieure soort' die de aarde, het dierenrijk, zichzelf, elkaar en al het leven vernietigen, uitbuiten en mishandelen door eigenlijk totaal geen benul te hebben van de consequenties van hun daden in deze wereld omdat ze bestaan in en als het gevoel/geloof dat ze superieur zijn als het ego van de geest/mind waarin ze compleet verblind zijn door het beeld dat ze hebben gehouweeld van zichzelf als 'de superieure mens' en 'het speciale wezen' als 'de denkende soort' alsof dat hen een vrijkaart geeft om geen verantwoordelijkheid te nemen voor deze fysieke realiteit omdat ze zogezegd 'speciale wezens' zijn als 'kinderen van god' als de god die enkel in hun zogezegd superieure geest/mind bestaat en die enkel van hen houdt die Geld hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat gedachten superieur zijn aan de fysieke realiteit als een houding/gedachte/idee/visie die ik heb gekopieerd en geleerd van leerkrachten en familie - in de plaats van te beseffen dat het geloof dat gedachten superieur zijn aan de fysieke realiteit, een illusie is, omdat de gedachte dat gedachten superieur zijn aan de fysieke realiteit op zich een gedachte is en dus deel uitmaakt van het systeem van het ego als gedachten als een zichzelf beschermend systeem/programma/machine als een geheel van zelf confirmerende en zelf affirmerende geloofsystemen die ervoor zorgen dat ik nooit zal twijfelen aan de schijnbare superioriteit van gedachten over materie - ondanks het tegendeel dat elke dag, in elk moment, aan mij bewezen wordt door deze fysieke realiteit van leven en dood waarin duidelijk is dat ik als gedachten als 'denkend wezen' op geen enkele manier invloed kan uitoefenen op de fysieke realiteit en dat de fysieke realiteit zelfs macht heeft over mij omdat de fysieke realiteit beslist over leven of dood en omdat ik als gedachten als 'denkend wezen' het fysieke lichaam nodig heb om te bestaan in en als gedachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de mensheid superieur is aan al het leven op aarde omdat de mensheid een 'denkende soort' is, in de plaats van te beseffen dat dit geloof mij aangeleerd geweest is door de mensheid die hun zogezegde superioriteit enkel hebben afgemeten aan de hand van hun capaciteiten om de realiteit te vernietigen, als wat geen enkel andere soort doet, en die dan bijbels en 'heilige geschriften' en goden hebben uitgevonden die enkel dienen tot het bevestigen van de schijnbare superioriteit van het menselijk bewustzijn als gedachten op aarde, in vergelijking met andere levensvormen, hetgeen eigenlijk in en als gezond verstand net het tegenovergestelde is van ware superioriteit omdat een waarachtig superieur wezen verantwoordelijkheid zou nemen voor alle wezens die mindere mogelijkheden en capaciteiten hebben in de plaats van hen te vernietigen omdat vernietiging eigenlijk afkomstig is van angst als inferioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het geloof dat de mens superieur is aan alle andere levensvormen, gecreerd is door en afkomstig is van de mens en dus niet echt 'de waarheid' of 'de realiteit' is - en dat de realiteit en de waarheid van wat ECHT is niet bestaat in en als kennis en informatie omdat kennis en informatie maar één enkel doel dient, namelijk om het menselijk bestaan als het geloof van superioriteit als het ego van de mind/geest in deze wereld en aldus het misbruik van de mens in en van deze wereld te rechtvaardigen en bevestigen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als 'een intelligent wezen/persoon' en mij daarin superieur te voelen tegenover elk ander wezen dat ik beoordeel als 'minder intelligent', 'dom', 'idioot' of 'zwakzinnig' - door mezelf te hebben toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door mijn omgeving als leerkrachten en familie in en als het geloof dat de waarde van het leven bepaald wordt door hersencapaciteit als de mogelijkheid en capaciteit om na te denken als de schijnbare menselijke superioriteit en almachtigheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren als een 'denkend wezen' als een mens als een bewustzijnssysteem door mijn omgeving als leerkrachten en familie in en als het geloof dat gedachten superieur zijn aan de fysieke realiteit en dat mensen die veel denken superieur zijn aan mensen/wezens die weinig/minder denken en aldus te geloven dat dit een geldig excuus is om van alle wezens die minder denken of minder capaciteiten hebben om na te denken onze slaven te maken, te misbruiken en uit te buiten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het geloof/de visie/idee dat de mens superieur is aan andere levensvormen omdat de mens een 'denkend wezen' is, een excuus en rechtvaardiging is voor het immense geweld, de uitbuiting en het misbruik dat de mens de fysieke realiteit heeft aangedaan doorheen de geschiedenis - in de plaats van te beseffen dat geweld en vernieling niet een daad is van superioriteit, maar een daad van angst die eigenlijk afkomstig is vanuit een gevoel van inferioriteit waarin de mens zich angstig en bedreigd voelt door het bestaan als de fysieke realiteit en daarom alles wil uitroeien, waardoor de mens aldus de bijbel heeft gecreerd die dan moet dienen als schijnbaar excuus en rechtvaardiging voor zijn gewelddadig en misbruikend gedrag op aarde, door het te doen lijken alsof de mens de fysieke realiteit 'mag' onderwerpen en misbruiken omdat hij zogezegd 'superieur' is en dat de fysieke realiteit hem zogezegd 'gegeven' is door 'God' om te gebruiken naar zijn wil, waarin de mens dan bestaat in en als de absolute ontkenning en negatie dat de Bijbel een boek is dat overduidelijk geschreven geweest is door niemand minder/anders dan MENSEN en dus helemaal niet 'Heilig' is als schijnbaar meer 'echt'/waardevol dan de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'ik' besta in en als gedachten, in de plaats van te beseffen dat de 'ik' van/in/als gedachten een systeem is dat zich over tijd heeft ontwikkeld en opgebouwd tot een schijnbaar vaste structuur van herinneringen als woorden en beelden en ervaringen die gebaseerd zijn op die woorden en beelden als wat ik heb laten programmeren in mezelf als het fysieke lichaam vanaf het moment dat ik geboren ben hier in en als de fysieke realiteit, door mijn omgeving als leerkrachten, familie en samenleving, hetgeen op zich helemaal geen 'vaste structuur' is omdat die hele 'identiteit' als verzameling van herinneringen als gedachten, gevoelens en emoties als het 'ik' van de geest/mind zal verdwijnen in het niets en tot absoluut niets herleid zal worden als hoe het ook ooit begonnen is, wanneer/als het fysieke lichaam sterft -- hetgeen ik nooit heb beseft/ingezien omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als de illusie als het geloof dat gedachten superieur zijn aan materie zonder ooit te beseffen dat het net andersom is

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het leven proberen te bevatten in/als/via gedachten in en als het gevoel/geloof dat ik in en als gedachten superieur ben aan het leven als de fysieke realiteit als wat HIER bestaat - in de plaats van te beseffen dat gedachten een voorgeprogrammeerd systeem is van gekopieerde kennis en informatie die zich limiteerd tot zichzelf als het systeem van gedachten als kennis en informatie, waarin ik dus niet in staat ben om het leven te bevatten omdat het leven alles is wat bestaat en gedachten is maar een klein, gelimiteerd systeem in en als afscheiding van het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als gedachten als het menselijk systeem van competitie en overleving waarin ik besta in en als constant gevecht/frictie/conflict/competitie/vergelijking met andere mensen in en als het verlangen om de winnaar te zijn, waarin gedachten strategieen zijn als 'logisch denken' om op de beste manier te krijgen wat ik wil en de ander te verslaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn macht weg te geven aan gedachten als het bewustzijnssysteem als de illusie van de geest/mind als de illusie van superioriteit als een poging om te vluchten van de inferioriteit die ik eigenlijk ervaar in mezelf - in de plaats van één en gelijk met het fysieke lichaam en de ervaring van inferioriteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het fysieke lichaam en te staan/bestaan in en als de absolute kracht en macht van mezelf als de fysieke realiteit als wie ik werkelijk ben


Zelf Correctieve Statements:


Wanneer en als ik merk dat ik mijn macht weggeef in en als gedachten, dan stop ik in mezelf en ik adem en ik breng mezelf HIER in eenheid en gelijkheid met de fysieke realiteit in en als zelf-verantwoordelijkheid in en als het besef dat gedachten als de ervaring van superioriteit de illusie is van de geest/mind als de energetische reactie op de energetische ervaring van angst/inferioriteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het fysieke lichaam

dus ik sta op in en als mezelf in eenheid en gelijkheid met en als het fysieke lichaam in en als elk moment van ademhaling als wie ik werkelijk ben in en als kracht en macht, zelfzekerheid en zelfvertrouwen als wie ik werkelijk ben omdat ik verantwoordelijkheid neem voor de angst/inferioriteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik stel mij tot doel mezelf te stoppen in en als de geest/mind als gedachten als positieve gevoelens, om voor eens en voor altijd verantwoordelijkheid te nemen voor de bron en oorsprong van de geest/mind, als het fysieke lichaam

ik besef dat hoe meer ik probeer te vluchten van de negatieve ervaring van angst/inferioriteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het lichaam, in en als gedachten als positieve gevoelens, hoe meer ik de ervaring van angst/inferioriteit voedt door er geen verantwoordelijkheid voor te nemen

ik stel mij tot doel te bewijzen aan de mensheid als mezelf dat gedachten inferieure expressies zijn en niet superieur omdat gedachten van ons zombies maken die onze omgeving misbruiken, uitbuiten en mishandelen door ons niet gewaar te zijn van wie wij zijn als HIER in eenheid en gelijkheid met het leven zelf

ik stel mij tot doel er alles aan te doen om gedachten als het bewustzijnssysteem bloot te leggen als de illusie dat het werkelijk is en te bewijzen aan allen als mezelf dat de mensheid altijd heeft bestaan in en als een zelf-gecreerde illusie -- zodat ik de mensheid als mezelf kan ondersteunen en assisteren in het process van het stoppen van de geest/mind als de illusie van gedachten als superioriteit om deze fysieke realiteit te veranderen van de hel die we ervan gecreerd hebben in en als onze vlucht van het negatieve, tot een hemel op aarde in en als het evenbeeld van wie wij werkelijk zijn als het leven zelf als eenheid en gelijkheid

ik stel mij tot doel mezelf te ontwikkelen, ontplooiien en realiseren op elke manier in elke zin als het fysieke lichaam door op elke manier en in elke zin verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf als al wat ik heb toegestaan te bestaan en al wat ik heb gecreerd HIER in en als de fysieke realiteit als mezelf - om op te staan in en als deze wereld/fysieke realiteit om verantwoordelijkheid te nemen voor de fysieke realiteit om al het misbruik in deze wereld als gecreerd en toegestaan door mensen, te stoppen en een wereld te creeren en ondersteunen die het beste is voor al het levenNo comments:

Post a Comment