Sunday, May 13, 2012

Mei 2012: Dag 27: Ik wacht op Jezus!

                                                         Kunst door Marlen Vargas Del Razoik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat Jesus de enige is op aarde die ooit werkelijk leefde  als wie hij werkelijk was in eenheid en gelijkheid als het leven zelf, en mij daarom neer te leggen bij de gruwel van deze wereld en de zelf oneerlijkheid in en als menselijke relaties, waarin ik mezelf heb laten programmeren door familie, door te denken dat ik niet Jesus ben en aldus niet in staat ben om op te staan in deze wereld en te leven in en als wat het beste is voor allen als ware compassie/mededogen en liefde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te leven/bestaan in en als de gedachte/het gevoel van 'het is nu eenmaal zo' en 'wie ben ik nu ?' en 'ik ben maar ...' en aldus te bestaan in aanvaarding/acceptatie en toelating van mensen/de mensheid als oneerlijke, respectloze, misbruikende wezens in en als het geloof dat ik niet in staat ben om in de schoenen van Jezus te staan en op te staan in en als wat het beste is voor allen uit angst dat ik ook gekruisigd zal worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren/brainwashen door het verhaal van Jezus dat mij aangeleerd geweest is tijdens mijn schooltijd, als het ultieme voorbeeld van de kruisiging van de mensheid, waarin de enige mens die ooit heeft opgestaan voor/als wat het beste is voor allen als één als gelijk in en als waarachtig mededogen en liefde, gekruisigd/vermoord geweest is -- waarin ik in mezelf de angst om ooit op te staan als het leven zelf in en als waarachtig mededogen en naastenliefde heb laten programmeren in mezelf -- en waardoor ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een leven te leiden van nutteloosheid en opgeven in en als aanvaarde en toegestane inferioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als een gevoel van verslagenheid en machteloosheid in en als de gedachte/het geloof dat 'andere mensen het wel beter zullen weten zeker' ook al zie/besef ik dat wat mensen doen helemaal geen steek houdt en zeker en vast niet is wat het beste is voor allen als één als gelijk - waarin mensen vast zitten in en als het ego als een persoonlijke powertrip waarin ze alle andere mensen willen meeslepen en aldus hun macht misbruiken over anderen door de valse profeten te spelen en boodschappen te verkondigen van licht, liefde en positiefheid en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze boodschappen verdraaid worden zodat ze nooit werkelijk geleefd zullen worden in deze wereld -- waarin ze alleen maar bijdragen aan de stompzinnigheid van dit menselijk bestaan als de oneerlijkheid en ongelijkheid in en als rijk en arm in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het geloof dat ik nooit in staat zal zijn om deze wereld te veranderen en dat ik niet goed genoeg ben, niet sterk genoeg ben, niet slim genoeg ben, enzovoort, om ook maar enig verschil te maken in deze wereld, en dat ik aldus maar gewoon zou moeten opgeven en niet eens proberen want 'het zal mij toch niet lukken' -- als hoe ik mezelf heb laten programmeren door mijn omgeving als familie en schoolsysteem in en als het gevoel van nutteloosheid en machteloosheid en inferioriteit tegenover de wereld, waardoor ik een leven heb geleid in en als het gevoel/het geloof dat ik een nietig en inferieur wezen ben, waardoor/waarin ik nooit heb beseft dat ik hierin bijdroeg aan het probleem door te participeren in het geldsysteem in en als onwetendheid door nooit te hebben beseft dat 'het systeem' is niet 'de wereld buiten mezelf', maar 'het systeem' is mezelf als het inferieure wezen dat ik mezelf heb toegestaan te worden in en als verslagenheid als het onderdrukken van mezelf als het leven zelf als wie ik werkelijk ben - waarvan deze wereld als het geldsysteem maar de uiterlijke fysieke manifestatie is waarin elk mens gevangen zit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het probleem van deze wereld niet het geldsysteem of 'andere mensen' is, maar ikzelf in en als mijn participatie in het geldsysteem in en als onwetendheid, domheid en blindheid als het ego dat ik mezelf heb toegestaan te worden - net zoals ik de sleutel ben tot het veranderen van deze wereld door op te staan als het levende voorbeeld als de levende oplossing als wat het beste is voor allen als één als gelijk in en als absolute verantwoordelijkheid voor al wat bestaat hier op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd, ondanks dat ik weet en zie dat de mensheid het kwaad op aarde is en een misbruikend wezen, toch mee te doen in en als de schijn en de leugen van vriendelijkheid, liefheid en 'liefde' in en als het gevoel van verslagenheid - zonder te beseffen dat ik mezelf heb toegestaan bij te dragen aan het probleem in deze wereld in de plaats van op te staan voor/als de oplossing in en als het besef dat als ik niet sta/besta als de oplossing, dat ik dan het probleem ben, omdat ik HIER besta als een deel van deze wereld en ik aldus mijn handen niet kan schoon wassen van wat hier op aarde gebeurt omdat ik bijdraag tot deze wereld in elke actie/beweging die ik onderneem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij te laten opvoeden/programmeren door familie en schoolsysteem in en als het geloof dat ik een nietig, inferieur en minderwaardig wezen ben, alsof ik niet echt besta HIER in deze wereld - in de plaats van te beseffen dat dit een leugen/illusie is die mijn omgeving heeft gebruikt en in mij heeft geprogrammeerd om van mij hun persoonlijke slaaf en kopie te maken, en te beseffen dat ik wel degelijk HIER besta in deze wereld en dat elke actie/daad/beweging die ik onderneem in elk moment in elke ademhaling, een impact/effect/consequentie heeft hier in deze wereld in de levens van andere wezens op aarde en dat ik mezelf heb toegestaan bij te dragen aan het probleem van de mensheid als het virus/de parasiet op aarde door mijn verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt hier op aarde nooit te hebben beseft door mezelf te hebben toegestaan verzwolgen/verdronken te zijn in en als de illusie van het ego als het gevoel van inferioriteit, nietigheid en minderwaardigheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn omgeving als ouders, grootouders en leerkrachten mij hebben opgevoed vanuit wie zij zichzelf hebben toegestaan te worden als het geloof dat zij inferieure wezens zijn en geen macht hebben in deze wereld, waardoor/waarin ze mij hetzelfde hebben aangeleerd om ervoor te zorgen dat ik net als hen zou worden in en als het geloof dat ik geen macht heb in deze wereld, en dat ik een nietig, inferieur, minderwaardig wezen ben, als hoe zij opgevoed/geprogrammeerd geweest zijn door hun ouders -- zonder ooit te beseffen dat ik dus geen inferieur, minderwaardig of nietig wezen ben en dat ik niet machteloos ben in deze wereld omdat ik HIER besta, als een volwaardig deel van deze fysieke realiteit, waarin ik de macht en de kans heb om de wereld te veranderen, in en als het besef dat ik HIER ben en aldus verantwoordelijk ben voor al wat HIER bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat ik één en gelijk ben met alle andere wezens in deze wereld en dat ik helemaal niet inferieur of minderwaardig ben omdat ik HIER besta, één en gelijk met alle wezens die HIER bestaan en aldus heb ik de kans en de macht om wat HIER bestaat te beinvloeden en te bewegen en te besturen in en als het creeren van een wereld die het beste is voor allen als een hemel op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het geloof/gevoel van inferioriteit, nietigheid, machteloosheid en minderwaardigheid net de oorzaak is van het probleem in deze wereld als het menselijk systeem van misbruik als het geldsysteem - omdat de enige reden waarom mensen nog nooit verantwoordelijkheid hebben genomen  voor zichzelf en de wereld, is omdat elk mens gelooft van zichzelf dat het een nietig, inferieur, machteloos en minderwaardig wezen is tegenover de wereld als hoe elk mens zichzelf heeft laten programmeren door familie en schoolsysteem, één en gelijk met hoe ik mezelf heb laten misleiden en programmeren door familie en schoolsysteem en zelf dus ook nooit verantwoordelijkheid heb genomen voor mezelf of de wereld -- hetgeen bewijst dat 'het systeem' en 'de wereld' op zich geen 'grotere kracht/macht' is dan ikzelf, maar enkel het resultaat is van wie ik mezelf heb toegestaan te worden in mezelf als wie/hoe de mensheid zichzelf heeft toegestaan te worden in zichzelf, waarin elk mens zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld uit handen geeft in en als het geloof dat hij nietig, minderwaardig en inferieur is en dus niet in staat is om verantwoordelijkheid te nemen -- zonder ooit te beseffen dat er uiteindelijk niemand is in deze wereld die verantwoordelijkheid neemt, hetgeen de reden en oorzaak is van de zelf vernietiging van de mensheid als wat ik heb toegestaan te bestaan in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat Jezus, ondanks dat hij geportretteerd en afgebeeld en gepresenteerd werd door religie als een 'heilig' man, alsof hij 'meer' en 'beter' is dan alle andere wezens in deze wereld, een wezen was die bestond HIER in deze wereld, op deze aarde in en als een fysiek lichaam, één en gelijk met mezelf - en dat ik HIER in en als dit moment de kans, mogelijkheid, capaciteit en macht heb om op te staan in deze wereld, één en gelijk met Jezus, om te staan en te wandelen in de schoenen van Jezus omdat dat simpelweg mijn verantwoordelijkheid is als levend wezen in deze wereld, net zoals dat de verantwoordelijkheid was van Jezus en net zoals dat de verantwoordelijkheid is van elk levend wezen hier op aarde -- waarin wij allen even verantwoordelijk als Jezus zijn voor onze redding en voor het hoeden, behoeden, beschermen en leiden van deze wereld in en als het creeren van een wereld die het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het wachten van de mensheid op Jezus  in en als religie, niets is dan een excuus om zelf geen verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit die wij van de aarde gecreerd hebben - waarin we weigeren te beseffen dat Jezus een mens was, een fysiek lichaam hier in deze fysieke realiteit, één en gelijk met onszelf, waarin wij even verantwoordelijk zijn voor deze wereld als jezus -- en het feit dat wij Jezus hebben opgehemeld als een schijnbaar 'bovenmenselijk' wezen is alleen maar omdat wij op zoek waren naar een excuus om zelf niet te staan/bestaan in en als eenheid en gelijkheid met Jezus als het principe van 'heb je naaste lief als jezelf' en 'doe voor een ander wat je wil dat een ander voor jou doet' als wat het beste is voor allen -- hetgeen in essentie de natuurlijke vanzelfsprekende verantwoordelijkheid is van elk levend wezen hier in en als de realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in het ophemelen van bepaalde wezens zoals Jezus, ouders, leerkrachten, presidenten, priesters, politici, spirituele guru's, etcetera, in en als mezelf in en als gevoelens, gedachten en emoties waarin ik een 'meerwaarde' geef aan die bepaalde wezens, om de illusie te creeren dat zij 'meer' zijn dan ikzelf en aldus 'meer' in staat om verantwoordelijkheid te nemen  voor deze wereld, waarin ik een schijnbaar excuus heb gecreerd voor mezelf om te kunnen geloven dat ik geen verantwoordelijkheid moet/kan nemen voor deze wereld en dat ik dus niet verantwoordelijk ben -- in de plaats van te beseffen dat zij fysieke wezens zijn in deze fysieke realiteit en aldus niet meer of minder verantwoordelijk zijn voor deze fysieke wereld dan ikzelf, hetgeen betekent dat diegenen in deze wereld die zichzelf voordoen en presenteren als 'de leiders', als figuren die blijkbaar/schijnbaar meer in staat zijn, machtiger en krachtiger zijn, dan alle andere mensen, en die beweren dat zij verantwoordelijkheid zullen nemen voor deze wereld waarin ze verwachten dat alle andere mensen hun verantwoordelijkheid aan hen afgeven, eigenlijk leugenaars zijn, omdat in essentie en in wezen is elk levend wezen dat hier op aarde bestaat even verantwoordelijk voor deze wereld als de fysieke realiteit, omdat elk van ons een fysiek lichaam is, niet meer en niet minder, waarin wij allen één en gelijk verantwoordelijk zijn voor de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat de mensen die zichzelf voordoen en presenteren in deze wereld als krachtiger of machtiger dan alle andere mensen in deze wereld, waarin ze verwachten en willen dat de mensheid als alle andere mensen hen volgen en vertrouwen en hun verantwoordelijkheid/leven in hun handen leggen, leugenaars en bedriegers zijn die enkel uit zijn op persoonlijke roem en glorie waarin ze misbruik maken van deze wereld en waarin ze misbruik toestaan te bestaan in deze wereld -- door niet te willen beseffen en aanvaarden dat niemand meer of minder in staat is om de leider te zijn, niemand is beter dan een ander want niemand is meer of minder verantwoordelijk voor deze wereld omdat wij allemaal HIER bestaan in en als de wereld wat betekent dat wij allen deze wereld creeren in elke actie/beweging die wij ondernemen, hetgeen betekent dat elk van ons verantwoordelijk is voor zijn daden hier in deze wereld en aldus verantwoordelijk is voor de wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat blind geloof en blind vertrouwen als wat de leiders als politici, ouders, leerkrachten en spirituele guru's verwachten van alle andere mensen, misbruik is, waarin deze 'leiders-figuren' de mensheid enkel MIS-leiden tot het abdiceren van alle verantwoordelijkheid voor ons bestaan hier op aarde - omdat de enige manier om een hemel op aarde te creeren als wat het beste is voor al het leven, is als elk levend wezen verantwoordelijkheid neemt voor zijn bestaan hier op aarde en voor zijn daden en de consequenties van zijn daden hier op aarde, waarin elk levend wezen aldus staat/bestaat in en als leiderschap -- wat wil zeggen dat een ware leider iemand is die elk ander wezen ondersteunt en assisteert in hun proces om zichzelf te realiseren als een leider als absolute verantwoordelijkheid, en dus niet iemand die verwacht van andere wezens dat ze blindelings volgen en vertrouwen als het creeren van machines/robots/zombies die uiteindelijk een wereld zullen creeren van misbruik omdat ze totaal geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun daden in deze wereld en voor de impact van hun daden op anderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat waarachtig leiderschap niet kan bestaan in en als de polariteit van leider vs volgeling als superieur vs inferieur omdat een ware leider enkel leiders zal creeren die op hun beurt in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het bestaan, en dus niet volgelingen als verloren, wanhopige, angstige wezens die zich niet gewaar zijn van zichzelf als zelf-verantwoordelijkheid en aldus ook niet van de consequenties van hun daden in en als de realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd vanuit het gevoel van nietigheid, minderwaardigheid en inferioriteit dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf tegenover de wereld/mijn omgeving, een illusie te creeren in en als de geest/mind van superioriteit, meerderwaardigheid en grootsheid - waarin ik mezelf heb toegestaan te bestaan in en als het gesloten energetische systeem van de geest/mind als de illusie van negatiefheid als inferioriteit en positiefheid als superioriteit -- in de plaats van te beseffen te beseffen dat zowel de ervaring van nietigheid/inferioriteit/minderwaardigheid als de ervaring van superioriteit/positiefheid/meerwaardigheid een illusie is als de geest/mind als ego-centrisme

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te staan/bestaan in deze wereld in eenheid en gelijkheid met Jezus in en als  het besef dat Jezus niet 'meer' HIER is dan ikzelf, en aldus niet 'meer' verantwoordelijk is voor mij en deze wereld dan ikzelfzelf correctieve statements:

ik stel mij tot doel om te bestaan, staan en te wandelen HIER op deze aarde, in eenheid en gelijkheid met de fysieke realiteit, naar het voorbeeld van Jezus, waarin ook ik besta en wandel als het levende voorbeeld van eenheid en gelijkheid als levende naastenliefde en mededogen in en als het principe van 'doe voor een ander wat je zelf zou willen dat een ander voor jou doet'

ik stel mij tot doel om te bestaan in en als het vleesgeworden principe van naastenliefde als 'doe voor een ander wat je zou willen voor jezelf', in en als het stoppen van de geest/mind als de blindheid en domheid en onwetendheid van het ego van gedachten, gevoelens en emoties - om verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld en aldus de wereld te leren kennen en mezelf te leren kennen ALS de wereld

ik stel mij tot doel niet meer te wachten op een redder, in en als hoop, wensen, dromen en geloof in iets 'meer' of 'beter' dan wat HIER is in en als deze fysieke realiteit in dit moment want ik besef dat er niets 'meer' is dan de fysieke realiteit - ik besef dat Jezus nooit 'meer' geweest is dan een man op deze wereld die opstond in zijn leven hier op aarde voor en als wat het beste is voor allen en dat hij dus niet zal 'herrijzen' of wederkeren en de wereld zal redden -- ik besef dat ik moet bestaan als de oplossing, als de sleutel tot de bevrijding van de mensheid uit de kooi/gevangenis van het ego als de geest/mind en het geldsysteem en als de redding waar ik altijd op heb zitten wachten

ik stel mij tot doel om aan te tonen aan mezelf en de mensheid dat Jezus als de redding/redder en de oplossing/sleutel voor deze wereld in elk van ons zit en dat elk van ons de sleutel is tot een hemel op aarde in en als het nemen van verantwoordelijkheid voor deze wereld -- en dat het wachten op Jezus of op een 'hoger wezen/kracht/macht' om ons te komen redden niets is dan een excuus om onze verantwoordelijkheid niet te nemen

ik stel mij tot doel om de zelf-gecreerde innerlijke ervaringen van inferioriteit, minderwaardigheid en nietigheid te stoppen en aldus de gemanifesteerde consequenties in en als de wereld als het geld systeem als het resultaat van de aanvaarde en toegestane inferioriteit, minderwaardigheid en nietigheid te stoppen en te transformeren en hercreeren tot een wereld die het beste is voor elk levend wezen, in en als eenheid en gelijkheid met mezelf als wie ik werkelijk ben als het leven zelf

ik stel mij tot doel om te bewijzen dat een hemel op aarde mogelijk is en dat mensen niet inferieure, nietige en machteloze wezens zijn, maar dat ze zichzelf dat hebben toegestaan te worden in en als geloofsystemen

en ik stel mij tot doel te bewijzen dat de mens KAN veranderen via zelf-vergeving en zelf correctie in en als gezond verstand door te staan/bestaan als het levende voorbeeld, in en als het besef dat als ik het kan dan kan iedereen het - omdat wij als mensen altijd hebben bestaan in en als een LEUGEN als het ego van de mind/geest door ons eigen toedoen als onze verantwoordelijkheid waarin het ook onze verantwoordelijkheid is om te veranderen tot een respectvol wezen dat op een respectvolle manier omgaat met het bestaan

No comments:

Post a Comment