Sunday, June 17, 2012

Dag 62: Ik ben Meer dan HIER!!


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven in hemel en hel als 'meer' dan de fysieke wereld die HIER bestaat

ik vergeef mezelf dat ik religies heb toegestaan te bestaan in de geest van de mens als het geloof in hemel en hel als 'meer' dan de fysieke realiteit, zonder ooit te beseffen dat het allemaal gebaseerd is op het verlangen van de mens om zich speciaal en belangrijk te voelen en dus op zoek gaan naar een denkbeeldig wezen als een 'God' figuur die voor hen de plaats zal innemen  van 'autoriteit' en 'verantwoordelijkheid' zodat de mens zich 'het kind van God' en dus 'speciaal' kan voelen -- terwijl de mens de ECHTE fysieke kinderen van de Wereld laat verkommeren in derdewereld Landen omdat ze hun verantwoordelijkheid als Levende Wezens niet willen innemen omdat ze zich liever speciaal voelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik in mijn zoektocht naar 'meer' als 'hemel' en 'hel', nooit heb beseft dat ik de fysieke realiteit die HIER bestaat heb verwaarloosd en 'verminderd' en dat de hemel en hel enkel bestond in mijn gedachten als de innerlijke realiteit van mezelf waarin ik de illusie van 'meer' creëer in en als energie

Ik vergeef mezelf dat ik Consu-Meer-en heb toegestaan te bestaan HIER op aarde, als de fysieke manifestatie en expressie van het verlangen naar Meer dat bestaat in de geest van de mens - waarin de mens niet beseft dat hij, in zijn GEVOEL dat hij 'meer' is dan wat HIER bestaat als de fysieke realiteit', de echte realiteit net verminderd en letterlijk onmijnt, ontgint en leegzuigt ---hetgeen het bewijs zou moeten zijn dat het 'meer' dat de mens creëert in zichzelf waarop hij zijn beslissingen baseert in de realiteit eigenlijk 'minder' is, waarvan de aftakeling van het aards bestaan een bewijs is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat  de consumptie-maatschappij/systeem eigenlijk een religie is en afkomstig is vanuit religie, als het verlangen van de mens naar 'Meer', het verlangen naar de hemel en de hel als precies wat de mens gecreëerd heeft op aarde door middel van het Consumptie-systeem --de hemel in het westen/noorden, als de consumenten, en de hel in het zuiden/oosten, als de producenten en de grondstoffen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het systeem van consumptie, in en als het Kapitalisme, als het globale systeem van bedrijven die de bepalende factor geworden zijn van het leven op aarde, die bepalen wie leeft en wie niet, de vleesgeworden manifestatie is van de Hemel en de Hel die in de Menselijke Geest bestaat -- waarin, net zoals er plaatsen zijn in de Geest van de Mens die de mens wil verdoezelen, onderdrukken en ontkennen, er plaatsen zijn op aarde die de Mens liever niet ziet en liever ontkent, verdoezelt en onderdrukt om te kunnen bestaan in de 'hemel' van positieve gevoelens in en als het Consumeren van producten en het lichaam --- hetgeen almaar moeilijker wordt naarmate de mens ouder wordt, omdat, net als wat er aan het gebeuren is op aarde, de consequenties van een zelf-oneerlijk bestaan in en als de geest naar de voorgrond beginnen te komen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat Spirituele mensen die de consumptie maatschappij afzweren en beweren dat zij niet consumeren en dus niet het probleem zijn op aarde, de consumenten zijn van het lichaam, omdat ze het fysieke lichaam gebruiken om positieve energie op te wekken in zichzelf zonder stil te staan bij de consequenties door zich niet gewaar te zijn van hoe de fysieke realiteit echt functionneert, net zoals de Consument in de Consumptie-maatschappij geen benul heeft van hoe de realiteit functionneert en enkel geeft om het kunnen ervaren van positieve energie -- waarin de statement/het geloof dat 'de fysieke wereld een illusie is' een handige rechtvaardiging geworden is voor deze vernietigende levensstijl

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de aarde als de fysieke realiteit de ultieme 'test-grond' is waarin ik aan mezelf zal bewijzen wie ik ben en dat ik tot nog toe enkel de statement gemaakt heb dat ik niet 'levens-waardig' ben omdat ik het bestaan/leven als de fysieke realiteit enkel heb verwaarloosd in een zoektocht naar 'meer', zonder ooit te beseffen dat 'meer' enkel bestaat in en als de ILLUSIE van de GEEST, en dat ik als de mensheid mijn best heb gedaan om die illusie zo echt mogelijk te doen lijken, maar desondanks blijft de idee en het gevoel dat er 'meer' is dan HIER een zelf-gecreëerd idee/gevoel in en als de geest van de mens en geen werkelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik de menselijke geest heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan, als niets meer of minder dan het verlangen van de mens naar 'meer', het verlangen om 'meer' te zijn dan zichzelf, om 'meer' te 'hebben' dan wat HIER bestaat -- waarin de mens zichzelf als het leven als de fysieke realiteit die HIER bestaat, onvoorwaardelijk, compleet heeft verwaarloosd en genegeerd omdat de mens zo geobsedeerd en geconsumeerd is door de Geest, als de zelf-gecreëerde illusie die OVER TIJD almaar echter is beginnen lijken, als lagen en lagen van de illusie generatie na generatie zich zijn gaan opstapelen --- waarin we nu aan het toppunt zitten van die illusie, het digitale tijdperk van televisie en computer waarin langs de ene kant van de wereld mensen bestaan in een volledig gedigitaliseerde geest, gevoed door televisie en media en langs de andere kant van de wereld ligt de waarheid, de consequenties van zo een illusoir bestaan in en als armoede en hongersnood, verkommering en complete uitdroging

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat wat de mens ervaart als 'meer', als de geest, eigenlijk een vermindering is van het bestaan van de mens, omdat de mens zijn macht volledig weggeeft aan energetische ervaringen die de mens meeneemt naar 'verre oorden' van 'magie', 'liefde', 'romantiek' en 'vrede' en dus niet meer beseft dat hij HIER bestaat en aldus geen werkelijke macht heeft in en als de fysieke realiteit -- en alle beslissingen dan maar overlaat aan die mensen die op zoek zijn naar macht en controle over anderen in en als hebzucht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat wat HIER bestaat, mezelf is ALS het bestaan, en dat elke idee/gevoel van 'meer' een illusie is omdat er enkel ik is HIER - en dat hoe ik wat HIER bestaat als de fysieke realiteit behandel, bewijst wie ik werkelijk ben, hetgeen op dit moment een demon/monster isik stel mij tot doel aan te tonen dat alle vormen van spiritualiteit en religie het zelf-oneerlijke verlangen zijn van de mens om zich speciaal en belangrijk te voelen als 'meer' dan de fysieke realiteit, omdat de mens zichzelf niet wil aanvaarden als het leven zelf, omdat de mens zichzelf niet wil omarmen en aldus ook niet een ander als zichzelf, als wat de reden is van de horror en het lijden dat op aarde bestaat op dit moment -- en dat, terwijl de mens de Liefde verkondigt als het hoogste goed  als een energetische ervaring in zichzelf, in wezen niet in staat is tot echte liefde, als het omarmen van de fysieke realiteit in eenheid en gelijkheid en het zorgen voor de fysieke realiteit in eenheid en gelijkheid

ik stel mij tot doel aan te tonen dat spiritualiteit een gevolg is van de consumptie-maatschappij/levensstijl als weer maar een andere vorm van 'feelgood-ervaring', als de 'religie van het zelf' waarin de mens zich tracht te onttrekken van zijn verantwoordelijkheden als levend wezen in en als de fysieke realiteit, en op zoek is naar manieren/redenen om zich speciaal en belangrijk te voelen --- als een rechtvaardiging van de onwetendheid van de mens over hoe de realiteit echt functionneert, en aldus gevoelens ophemelt als 'dé leiddraad' om toch maar te vermijden om de realiteit onder ogen te komen en te beseffen dat de mens helemaal niet superieur is in en als de geest en geen flauw benul heeft van hoe de realiteit echt functionneert

ik stel mij tot doel het tot de aandacht te brengen van de mensheid dat we altijd in een leugen/illusie hebben bestaan van de geest en onze enige kans op leven aan het verpesten zijn - en om al degenen te ondersteunen, in eenheid en gelijkheid met mezelf, die bereid zijn om met hun voeten op de grond te staan en zichzelf te veranderen door het toepassen van zelf vergeving, zelf eerlijkheid en zelf-correctie om de wereld te veranderen tot een plek waar leven mogelijk is voor elk wezen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het maar gezond verstand is dat er niet 'meer' kan zijn dan wat HIER bestaat, omdat wat HIER bestaat het enige is dat ECHT BESTAAT, terwijl al wat zogezegd 'meer' is enkel altijd maar bestaat in de persoonlijke Geest/fantasie/gedachten/geloof-systemen van het Individu -- waarin er maar één iets is dat ons allen bindt en dat is deze realiteit, de fysieke realiteit --- als het ultieme bewijs dat deze fysieke aarde is wie wij werkelijk zijn als levende wezens en dat al wat in en als de geest bestaat een zelf-gecreëerde illusie is die enkel zorgt voor afscheiding tussen wezens op aarde en aldus zorgt voor een hel op aarde, omdat ieder mens meer geïnteresseert is in het bestaan in een persoonlijke hemel in de geest dan een hemel op aarde te creëeren voor elk levend wezen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de hemel in de geest van de mens enkel kan bestaan/ervaren worden als de mens geld heeft, hetgeen de mens onttrekt van deze wereld, waarin de hel gecreëerd wordt als een fysieke gewaarwording voor vele wezens in deze wereld --- die dan symbool staan voor de vele angsten die bestaan in al zij die geld genoeg hebben om in de illusie/leugen van de Geest te bestaan van positieve gevoelens

No comments:

Post a Comment