Thursday, June 21, 2012

Dag 66: De Toekomst


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te denken aan de toekomst in en als gedachten, waarin ik steeds enkel mijn persoonlijke ervaringen in projecteer, mijn persoonlijke angsten, verlangens, visie, perspectief en geloofsystemen die in functie staan van 'mijn persoonlijke overleving' in deze wereld

en dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen en in te zien dat elk mens rondloopt in en als persoonlijke gedachten aan/van een persoonlijke toekomst in en als persoonlijke ervaringen, waarin niemand werkelijk HIER bestaat, in het moment, in de wereld, in de realiteit - en waardoor menselijke relaties/interactie uiteindelijk een spel wordt van leugens en manipulatie omdat elk mens gefixeerd is op zijn eigen persoonlijke toekomst visie en verlangens die hij wil bevredigen en aldus elk moment tracht te manipuleren en naar zijn hand te zetten om een uitkomst te krijgen die hem het beste uitkomt volgens zijn toekomst beeld dat enkel in zijn gedachten bestaat

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen en in te zien dat het huidige geld systeem elk mens die geboren wordt in deze wereld dwingt om te leven in 'de toekomst' in en als gedachten/de geest, hetgeen dan 'overleving' heet, als de manier van leven die van generatie op generatie in elke familie wordt doorgegeven - en dat elk mens getraind, geprogrammeerd en opgevoed wordt om enkel zijn eigen toekomst als verlangens, angsten en geloofsystemen boven alles te plaatsen en aldus mee te draaien in het spel van 'overleving van de sterksten' in en als de samenleving, als een spel dat doorheen de tijd door de mens aangenomen geweest is als vanzelfsprekend en waarvan de gruwelijke gevolgen/consequenties zich nu pas tonen in de vorm van massale hongersnood en armoede als een generationele ziekte waarin geen enkele vorm van 'eerlijkheid' in te bespeuren is, omdat een mens die geboren is in een plek waar armoede en hongersnood heerst, gedoemd is om er ook te sterven in dezelfde omstandigheden omdat het spel van 'overleving van de sterksten' zich zo heeft ontwikkeld tot een globaal systeem in en als het geld-systeem, waarin elk mens de dupe is van de plaats/rol die 'zijn land' inneemt in het globale markt-systeem als 'het spel' waarin sommigen aan de top staan en anderen aan de bodem, net zoals wat er gebeurt in elke samenleving of groep van mensen -- als het toppunt van de gemanifesteerde ongelijkheid van het bestaan van de mens

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen  dat ondanks het feit dat de toekomst niet eens echt bestaat, het toch alle macht heeft over de levens van mensen, en het bestaan van de mens volledig bepaald en controleerd in en als de angst om te sterven en de angst van verlies 'in de toekomst' dat in elk mens geprogrammeerd is tijdens de kindertijd, waarin de ouders het kind trachtten te beschermen van de 'wrede wrede wereld' door middel van veeeel angst -- waarin geen enkel generatie ooit beseft heeft dat dit niet het leven is, dat dit in wezen een programma is van gedachten, gevoelens en emoties dat van generatie op generatie blindelings doorgegeven geweest is zonder dat er ooit vragen gesteld werden


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat de toekomst bepaald wordt in elk moment van ademhaling en dat de gedachten die ik toesta te bestaan in mezelf over de toekomst in en als toekomst-plannen, angsten en zorgen, mijn ervaring van mezelf in de toekomst scheppen, als een kopie en herhaling van het verleden -- als hoe de geest geprogrammeerd is in en als eeuwige monotone herhaling van verleden in toekomst, waardoor het leven nooit ervaren wordt in en als het moment


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mens geprogrammeerd is om altijd naar de toekomst te kijken en te verlangen naar de toekomst omdat de mens geprogrammeerd is in en als het verlangen om te WINNEN, en winnen bestaat enkel en alleen in de toekomst -- waardoor de mens dus geprogrammeerd is om NOOIT te leren uit zijn fouten, omdat hij niet bereid is om STIL TE STAAN en even naar het verleden te kijken in zelf-eerlijkheid, omdat de mens moet en zal WINNEN of ten minste het gevoel hebben dat hij aan het WINNEN is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat de toekomst in wezen het verleden is omdat de toekomst onmogelijk gekend is omdat het eigenlijk niet eens bestaat behalve in het rijk van de geest - aldus is 'de toekomst' een gedachte-implantaat, een programma, een bewustzijnsconstruct dat specifiek ontworpen is om ervoor te zorgen dat de mens rondjes blijft lopen als een systeem dat werkt op herhaling van patronen en gewoontes in en als het rijk der geest -- waarvan het huidige geld-systeem het bewijs/gevolg is, als een compleet onefficient en dysfunctioneel systeem dat in wezen gedoemd is om te mislukken, maar nog steeds wordt ondersteund door de mensheid omdat de mens niet wil/kan veranderen, omdat de herhaling van het geld-systeem symbool staat voor de herhaling die gebeurt in de geest, hetgeen niet noodzakelijk het beste is voor het wezen zelf of voor het leven in het algemeen, maar de mens wel een gevoel van identiteit geeft, waarvan de mens ook niet beseft dat deze 'identiteit' als gewoontes en patronen in en als gedachten, gevoelens en emoties een voorgeprogrammeerd systeem is en absoluut niet is wie wij werkelijk zijn als levende wezens

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mens, ondanks dat hij ziet wat het beste zou zijn voor allen en dus ook voor zichzelf zoals een gelijkheids geld systeem, toch zal kiezen voor het huidige geldsysteem omdat hij dat kent en omdat de mens een systeem is van gedachten, gevoelens en emoties die bestaan in en als herhaling als patronen en gewoontes - en de mens zal dus wachten tot het allerlaatste moment, wanneer hij gedwongen wordt door omstandigheden om te veranderen, maar dan is het meestal al veel te laat --- hoewel deze omstandigheden al van lang op voorhand voorspeld waren, toch blijft de mens liever bestaan in en als ijdele hoop en geloof dat de immanente consequenties zich om de één of andere miraculeuze reden niet zullen manifesteren dan de realiteit onder ogen te komen en te doen wat er gedaan moet worden om de consequenties te stoppen en te veranderen --- hetgeen de reden is waarom zovele mensen zich tegenwoordig naar spiritualiteit richten voor antwoorden, omdat spiritualiteit één en al hoop en geloof is en niet Realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik de toekomst heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan zonder te beseffen dat het bestaan van toekomst en verleden in en als de geest van de mens het bewijs is dat de mens niet echt LEEFT, maar vastzit als een gevangene in een kooi van gedachten, gevoelens en emoties als verleden en toekomst waarin de mens probeert weg te vluchten van de negatieve emotionele ervaringen van het verleden naar de positieve gevoelens in de toekomst - en uiteindelijk op een punt komt van Spijt wanneer alle positieve energie opgebruikt is en hij beseft dat hij zijn leven verspild heeft aan/in een illusie  en aldus verlangd naar de tijd waarin hij zich nog levendig voelde en hierin het verleden ophemelt tot iets 'positief' - zonder ooit werkelijk één en gelijk te staan met het verleden als de negatieve emotionele ervaringen uit de kindertijd die de mens heeft onderdrukt in zichzelf en die altijd HIER zijn, in en als de onderbewuste laag van de menselijke geest, waarin de toekomst in wezen een illusie is en enkel symbool staat voor het verlangen van de mens om weg te vluchten van zichzelf als het verleden  als de onderbewuste lagen van ervaringen in zichzelf als het fysieke lichaam, in de geest als de lichtgevende beelden in het hoofd, zonder ooit te beseffen dat die lichtgevende beelden als de bewuste geest als 'positieve energie' afkomstig zijn van en gebouwd zijn op de negatieve energie van de onderbewuste geest en dat de mens dus ALTIJD HIER is, in en als de totaliteit van zichzelf als verleden, heden en toekomst en dus een process van zelf vergeving zal moeten bewandelen om weer één en gelijk te staan met verleden, heden en toekomst om te staan/bestaan in en als zelf-eerlijkheid in en als het moment HIER, als een volledig zelf-gewaar wezen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ouders hun kinderen aanleren om te bestaan in en als constante angst van de toekomst, net als zij zelf en om dus dit systeem van angst dat gevoed en ondersteund wordt door het geld-systeem te aanvaarden als 'de realiteit', in de plaats van op te staan om het geld-systeem te veranderen tot één dat het leven ondersteund en niet de illusie en gevangenis van angst zodat de mens eindelijk het leven kan leren kennen en ervaren als zichzelf, en kan ontdekken wat er werkelijk mogelijk is in het bestaan op aarde als een onvoorwaardelijke zelf-expressie van de mens, die niet gebonden is aan tijd in en als een 'evolutie' die in feite een enorm gelimiteerde en voorspelbare expressie is waarin de mens gevangen zit in gemanifesteerde consequentie in en als een gesloten systeem van verleden en toekomst, en zijn ondergang zich voor zijn ogen ziet afspelen maar zich te machteloos voelt om er iets aan te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf vast te binden aan verleden en toekomst in en als zorgen/angst/onzekerheid voor de toekomst in en als gedachten, gevoelens en emoties als de menselijke geest, waarin ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren als een innerlijk systeem van overleving als een kopie van het geld-systeem als 'mijn omgeving', in de plaats van mezelf te leren kennen als het leven zelf, in en als het besef dat het systeem van de geest en het systeem in de wereld, maar één richting uitgaat en dat is de DOOD, de DOOD is de enige werkelijke 'toekomst' van mezelf in en als de geest en in en als het geld-systeem - maar het LEVEN is HIER, in en als dit eigenste moment van ademhalingIk stel mij tot doel aan te tonen dat de toekomst als een schijnbaar lichtgevend beeld dat zowel in de bewuste geest van de mens als in de media wordt afgeprent van de 'menselijke evolutie', een complete leugen is en dat de realiteit in feite compleet het tegenovergestelde is - namelijk dat de mens als het schijnbare 'glorieuze' bewustzijn, vanaf zijn conceptie enkel op weg was naar de totale destructie en dat noch het menselijk wezen, noch de menselijke samenleving ooit werkelijk gefloreerd heeft als hoe het altijd afgebeeld werd in de magazines en op televisie, waarin de werkelijke consequenties van de 'menselijke evolutie' in en als 'technologische vooruitgang' steeds opzettelijk verborgen werden, totdat ze nu pijnlijk zichtbaar worden overal ter wereld in de vorm van massale armoede en hongersnood, kinderporno, sexuele afwijkingen, psychoses, corruptie, natuurrampen, oorlogsmisdaden, zelfmoord bij jongeren en zoveel meer

Ik stel mij tot doel aan te tonen dat 'de toekomst' een concept/idee/programma is dat enkel in de individuele geest bestaat van de mens en dus de mens blind maakt om de realiteit te zien als wat ze werkelijk is HIER

Ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens verloren is in toekomstbeelden en gedachten in en als persoonlijke overleving, en daarin in elk moment het leven dat HIER bestaat in elk moment compromitteert en misbruikt, omdat voor de mens de illusie van de 'toekomst' in en als de geest als persoonlijke gedachten, gevoelens en emoties echter lijkt dan de realiteit - en dat, zolang de mens enkel bestaat in persoonlijke toekomst verwachtingen/verlangens en beelden/ideëen, hij niet in staat is om op een verantwoordde manier om te gaan met zijn omgeving omdat zijn eigenbelang steeds in de weg zal staan, waarin de mens een zeer onbetrouwbaar wezen is

Ik stel mij tot doel een Gelijkheids Geld systeem te ondersteunen en te implementeren in deze wereld, als een 'nieuwe start' en een 'nieuwe kans' voor de mensheid, als ware VERGEVING en de Gratie van God - om aan te tonen aan mezelf en de mensheid dat de mens in staat is tot ware verandering en dat de geest als de gevangenis altijd maar een illusie is geweest en geen werkelijke macht heeft over het leven, want ik sta als het levende bewijs van die verandering en van waar de mens toe in staat is als hij zichzelf de kans geeft om zichzelf te leren kennen en  los te breken van de gevangenis van de geest en het huidige geld-systeem

Ik stel mij tot doel elk beeld van een 'glamoureuze toekomst' dat door de media en reclame en bedrijven in de consumptiemaatschappij wordt gepresenteerd, te doorprikken, en elke bubbel van de mensheid als hoop en geloof voor een positieve toekomst die op een miraculeuze wijze zichzelf zal manifesteren te doen barsten en aan te tonen dat de toekomst die de mensheid gecreëerd heeft voor zichzelf en het bestaan op aarde enkel dood en vernieling zal zijn, want dat zijn de gemanifesteerde opgebouwde consequenties door eeuwen van participatie in een misbruikend en defficient geld-systeem - en dat de enige echte oplossing hiervoor een Gelijkheids Geld Systeem is, waarin ELK MENS zich zal moeten inzetten voor verandering op de ene manier of de andere en die dus enkel een realiteit zal worden, niet door middel van een mirakel, hoop of geloof, maar door middel van gezamelijke inspanning en actieNo comments:

Post a Comment