Wednesday, May 15, 2013

Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?

Deze blog is een verderzetting van "Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?" en "Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'" en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"ik besef en realiseer mij dat het 'recht op onderwijs' misbruikt is in deze wereld door het recht op onderwijs als enige recht te eren en dan te zeggen dat 'als je onderwijs hebt, kan je voor de rest zelf zorgen' --- zodat de globale politiek zijn handen kan schoonwassen van hun verantwoordelijkheid tegenover het waarmaken van de materiele mensenrechten van elk individu en zodat de welvaartslanden in deze wereld zich gerust kunnen voelen, omdat ze GELOVEN dat alles nu in de handen ligt van de mensen  in de derdewereld-landen om zichzelf uit hun situatie van armoede, deprivatie en lijden te halen, omdat ze 'onderwijs' hebben --- en dat de grote politieke en economische instanties opzettelijk nooit hebben uitgelegd aan mensen hoe het economische systeem echt werkt en hoe er geen gelijkheid bestaat in de kansen die mensen krijgen om 'rijk' en 'successvol' te worden - en dat het al dan niet hebben van een diploma compleet irrelevant is wanneer je in een land leeft dat amper een economische markt heeft en dat zo goed als volledig gebruikt wordt door de 'grote spelers' in de wereld als 'melkkoe' zodat zij hun producten aan lage prijzen kunnen produceren en kunnen verkopen in de eerstewereldlanden


ik besef en realiseer mij dat als het werkelijk zo zou zijn dat 'het hebben van een diploma' gelijk staat aan 'rijke en successvol worden', dat de rijke mensen in deze wereld dan volledig geneukt zijn --- omdat hun rijkdom bestaat op de voorwaarde dat er meer armen zijn in deze wereld die aan zeer lage lonen de producten produceren en in fabrieken werken die de eerstewereld-landen voorzien met hun goedkope spullen en hun 'consumptiemaatschappij' --- en dat, als die armen dus plots allemaal rijk en successvol zouden worden omdat ze nu een diploma hebben, dan stort de hele economie in elkaar omdat er dan niemand meer uitgebuit zal kunnen worden

maar ik besef en realiseer mij dat het idee dat 'het hebben van een diploma' gelijk staat aan 'rijke en successvol worden' een leugen is die de realiteit verbergt waarin bepaalde landen opzettelijk economisch onderdrukt wordt, zodat mensen die daar wonen zo goed als geen schijn van kans krijgen om werkelijk zichzelf recht te trekken uit het slijk en een successvol leven op te bouwen --- omdat, opdat wij hier rijk en welvaardig kunnen leven, met onze levensproducten aan zeer lage prijzen, is het noodzakelijk dat de landen waar al de grondstoffen en de arbeid vandaan komt uitgebuit en onderdrukt worden - omdat, als die landen een gelijke speler zouden worden op de economische markt, door bijvoorbeeld hun grondstoffen en bedrijven te nationaliseren, dan zouden wij een zeer groot risico lopen om een 'derdewereld-land' te worden, omdat de prijzen van zeer veel van onze producten die wij als vanzelfsprekend zijn gaan aannemen in onze levensstijl plots de hoogte zouden ingaan en de meeste mensen in onze maatschappij dus niet meer zouden kunnen betalen voor hun levensonderhoud --- hetgeen dus betekent dat erop wordt gerekend dat bepaalde landen altijd een inferieure positie zullen aannemen in de economische markt, hetgeen impliceert dat het algemeen stilzwijgend aanvaard wordt dat alle mensen in die landen altijd een inferieur bestaan zullen leiden

ik besef en realiseer mij dat het 'recht op onderwijs' in de huidige wereldpolitiek gebruikt wordt om de aandacht af te leiden van wat echt belangrijk is --- omdat wij mensen 'allergisch' zijn aan 'delen', en als we werkelijk de materiele basisrechten van elk individu zouden eren, dan zouden we veel moeten opgeven en delen wat we hebben --- terwijl, in de huidige economische/politieke arena waar 'winst' voorop staat wordt er geen waarde gehecht aan de 'mensenrechten' en hebben ze het slim bekeken om enkel het 'recht op onderwijs' min of meer uit te voeren in alle landen, en dan iedereen ervan te overtuigen dat nu alles opgelost is omdat we ze 'diploma's' hebben gegeven, zodat we ons weer gerechtvaardigd voelen in ons economisch beleid van uitbuiting, onderdrukking, ongelijkheid en misbruik en zodat geen mens meer in opspraak zal komen in verband met het lijden dat we dagelijks zien in de wereld --- en dat de 'mensenrechten' nooit echt geweest zijn in deze realiteit, maar altijd een politieke strategie geweest is om mensen koest te houden, en om de macht en rijkdom in de handen van specifieke individuen te houden en ervoor te zorgen dat alle mensen in de wereld de wereld zoals ze nu is aanvaarden en toestaan te bestaan

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het 'recht op onderwijs' enkel echt kan zijn wanneer mensen al fysieke en materiele ondersteuning krijgen van het systeem en de omgeving waar ze in geboren worden, en dat, als dat niet het geval is, dan is dat 'onderwijs', net als godsdienst, louter een 'brainwashing' techniek om ervoor te zorgen dat mensen zich geen vragen beginnen te stellen bij hun economische situatie in deze wereld en bij hoe het wereld-systeem eigenlijk niet in hun voordeel bestaat en hen enkel gebruikt als slaven - en dat 'onderwijs' ook enkel bruikbaar is voor mensen wanneer ze de kennis en informatie die ze krijgen over de wereld ook daadwerkelijk kunnen toepassen en wanneer ze dus de middelen hebben  om die kennis toe te passen, en dat dat 'onderwijs' dus in wezen een zieke grap is voor mensen die in een economisch systeem/omgeving bestaan waarin hun enige optie om geld te verdienen om te overleven en te zorgen voor hun familie, is wanneer ze 12 uur per dag aan een hongerloon werken in een fabriek, in ongezonde omstandigheden --- en dat wij hier in de welvaartslanden onszelf zwaar voor de gek houden wanneer we onszelf ervan proberen te overtuigen dat als die mensen ginder een 'diploma' kunnen behalen dat ze dan hun leven in hun eigen handen kunnen nemen en dat dat 'diploma' dan zogezegd gelijk staat aan 'vrijheid', terwijl het systeem waarin ze leven er tegelijkertijd alles aan doet om hen in een slaafse positie te houden omdat wij hen nodig hebben om onze goedkope producten te maken aan lage lonen, hetgeen impliceert dat wij opzettelijk de realiteit negeren dat zelfs het 'onderwijs' dat wij hen 'uit de goedheid van ons hart' verschaffen ook enkel bestaat met als enige doel om hen te onderdrukken, omdat, wanneer we moeten kiezen tussen 'wat het beste is voor Allen' of 'wat het beste is voor mezelf', kiezen we voor Onszelf

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het geloof van mensen in de eerstewereld-landen dat het geven van 'onderwijs' aan derdewereld-landen alle problemen zal oplossen, en dat het gebrek aan 'onderwijs' het grootste probleem is, aantoont hoe weinig zelfs de meest zogezegd 'intelligente' en 'beschaafde' en 'geëvolueerde' mensen werkelijk begrijpen van het economische systeem  waar ze zich in bevinden en dat het net zo lijkt te zijn dat mensen in landen met het meeste en het beste onderwijs ook het meest gebrainwashed zijn om het systeem waarin ze bestaan enkel te zien vanuit een voorgekauwd 'format' aan kennis en informatie dat ALTIJD bestaat als een rechtvaardiging voor hoe en waarom het huidige systeem bestaat in zijn huidige vorm, maar nooit in staat zijn om zelf stil te staan bij de dingen - omdat ze tegelijkertijd door het systeem gebrainwashed worden om enkel waarde te hechten aan hun eigenbelang, aan hun 'individualiteit', hun 'levensstijl' en hun 'imago' en dus nooit geïnteresseerd en gemotiveerd genoeg zullen zijn om werkelijk te kijken naar de wereld om zich heen, vragen te stellen en op onderzoek uit te gaan naar hoe alles nu ECHT in elkaar zit

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat 'onderwijs' en het geven van 'onderwijs' aan kinderen in derdewereld-landen gebruikt wordt door eerstewereld-landen als een excuus om zich niet bezig te houden met het uitvoeren van de ECHTE mensenrechten, de fysieke en materiele mensenrechten die mensen daadwerkelijk broodnodig hebben --- waarin mensen duidelijk enkel op zoek zijn naar rechtvaardigingen en manieren om het huidige systeem te laten verder bestaan, omdat, als we de mensenrechten werkelijk zouden eren en dus daadwerkelijk zouden toepassen, dan zou het hele economische stelsel moeten veranderen

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat mensen zich opzettelijk enkel concentreren op het aspect 'onderwijs' in het uitvoeren van de mensenrechten in deze wereld, en opzettelijk GELOVEN dat onderwijs het antwoord en de oplossing is tot het verminderen en elimineren van armoede --- omdat, als we zouden kijken naar het uitvoeren van de echte fysieke, materiele mensenrechten zoals onderdak, eten, proper water en medische ondersteuning, dan zouden we moeten inzien dat dat onmogelijk is omdat ons economische stelsel nu eenmaal niet ontworpen is om de mensenrechten te eren en te respecteren, hetgeen wil zeggen dat we de basis van het leven op aarde, het economische systeem, en dus onze hele levensstijl, zullen moeten veranderen, willen we werkelijk de mensenrechten uitvoeren en armoede en hongersnood en uitbuiting en misbruik elimineren --- en dat daarin het probleem ligt, omdat mensen niet willen veranderen, en dus duidelijk eerder een systeem van misbruik toestaan te bestaan dan zichzelf en hun levenswijzen te veranderenNo comments:

Post a Comment