Thursday, May 23, 2013

Dag 296: Mensenrechten en Ouderschap - Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?


Deze blog maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"


Dit is een vervolg van "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding", waarin ik mezelf de vraag heb gesteld 'waarom en hoe is het dat onze kinderen opgroeien tot wezens die niet geven om het leven op aarde, die, ten aanschouw van het lijden van zoveel wezens in deze wereld, op geen enkele manier werkelijk opstaan in het besef dat dat niet aanvaardbaar is in hun realiteit, maar eerder hun hoofd wegdraaien om hun volledige aandacht toe te wijden aan het 'aandikken' van hun 'imago', en zodoende ervoor kiezen om deel uit te maken van het probleem op aarde, als het economische systeem, in de plaats van deel uit te maken van de oplossing?'

Een aspect van dit fenomeen is wat we hebben bekeken in "Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder" en "Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven", waarin we hebben beseft dat de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden als het ware een 'blauwdruk' is voor de manipulatie- en misleidings-technieken die bedrijven ook toepassen in het verkopen van hun producten.

In deze blog onderzoeken we een andere factor die bepalend is in het creëren van kinderen (die uiteindelijk de volwassenen in en van de wereld zullen worden) die niet bestaan op een manier die een wereld vormgeeft en manifesteert die het beste is voor alles en iedereen in en op de aarde. Deze 'factor' is de 'maak jij je daar maar geen zorgen over' of 'jij bent daar nog te jong voor' of 'jij begrijpt dat toch nog niet' uitspraken die ouders gebruiken tegenover hun kinderen  wanneer het gaat over al wat te maken heeft met hoe het systeem werkt, hoe geld en economie en politiek in elkaar zit en hoe met andere woorden de REALITEIT van het leven op aarde en van de menselijke samenleving echt in elkaar zit, en de consequenties van deze uitspraken op het kind en uiteindelijk, bijgevolg op de wereld.

Wat heeft een kind immers te maken met het economisch systeem, want, het kind heeft nog geen economische macht --- het kind heeft nog geen macht om invloed te hebben op de economie, en dus, gaan wij er blijkbaar vanuit dat we hen ook niet moeten onderwijzen over hoe het economisch systeem werkt en hoe de realiteit in elkaar zit. het is zelfs zo dat we hen proberen af te schermen van de REALITEIT, omdat we vinden dat die 'realiteit' te 'hard' is, te 'erg' --- en dus verzinnen we vaak verhaaltjes om bepaalde fenomenen te verklaren en uit te leggen aan kinderen. Blijkbaar geloven we dat ze de 'waarheid'/'realiteit' wel vanzelf zullen ondervinden en achterhalen - alsof ze, wanneer ze 18 jaar worden, plots als bij magie door de leugens kunnen kijken en de wereld zien zoals ze werkelijk is in tegenstelling tot wat hen door hun ouders en door televisie en de media al die tijd verteld geweest is.

We denken 'wij zijn de ouders nu', hetgeen wij zien als een soort van 'helden-rol' waarin wij onszelf aanschouwen als de 'beschermers' van onze kinderen - wij moeten onze kinderen met hand en tand beschermen van deze wrede wereld waar ze zich in bevinden, door middel van onze kennis en informatie en ervaringen die wij doorheen ons opgroeien in deze wereld hebben opgedaan - en die zogezegde 'bescherming' vindt niet enkel op fysiek maar ook op cognitief niveau plaats. We willen onze kinderen niet zeggen hoe de dingen echt zitten, we vertellen hen liever verhaaltjes waarin we inspelen op EMOTIES en GEVOELENS, waarin we hen langs de ene kant angst aanjagen over al de 'gevaren' in de wereld, en langs de andere kant geven we hen 'beloningen' om hen een 'troost' te bieden in de vorm van een 'goed gevoel' om de ervaring van angst te onderdrukken die wij hen hadden aangepraat in de eerste plaats. (Zie ook blog Dag 293, Dag 294 en Dag 295 om te begrijpen hoe angst en opwinding worden gebruikt om kinderen te conditioneren tot gehoorzame en beïnvloedbare wezens)

De vraag is echter of het wel in het belang van het kind is om hen af te schermen van de realiteit, om de realiteit te verbloemen en mooier en positiever te doen uitschijnen dan wat het eigenlijk is - en om het kind aan te leren om een positief gevoel te creëren in zichzelf - wanneer dat gevoel duidelijk gebaseerd is op een illusie/leugen. Zijn we niet een onvermijdelijke 'val' aan het creëren voor het kind --- wanneer het in zijn volwassen leven geconfronteerd wordt met een realiteit die helemaal niet 'positief', 'rechtvaardig', 'eerlijk', 'gelijk' en 'vergevend' is, als al die woordjes die de ouder in het kind had geprogrammeerd als 'geloof-systemen' en overtuigingen over 'hoe de wereld in elkaar zit'?

Is het niet gezond verstand dat iemand die geen helder beeld heeft van de realiteit waar hij zich in bevindt ook niet werkelijk in staat is om om te gaan met die realiteit op een manier die het beste is voor die realiteit en bijgevolg ook zichzelf? Waarom zien wij als ouders niet in dat we onze kinderen opvoeden en aanleren om dingen te zien die er niet zijn en te vertrouwen op en geloven in dingen die enkel in hun geest bestaan, zoals GEVOELENS, en woordjes zoals 'eerlijkheid', 'liefde', 'rechtvaardigheid', 'verbondenheid' en 'gerechtigheid'  - gewoon omdat wij als 'ouder' die 'helden-rol' willen spelen als 'de beschermer' van onze kinderen, zodat we ons belangrijk kunnen voelen wanneer we kunnen geloven en denken dat wij de 'held' zijn die hen beschermt tegen 'het kwaad', zoals in de films?

Zijn wij het misschien die gebrainwashed zijn door onze ouders en door de Hollywood- en media-industrie om steeds te zoeken naar manieren waarop wij ons zelf speciaal en belangrijk kunnen voelen, bijvoorbeeld door concepten van 'goed' en 'kwaad' en 'de held' en 'de schurk' te creëren -- waardoor we nu onze kinderen op precies dezelfde manier brainwashen?

Maar, die brainwashing is echter geen excuus, omdat we eigenlijk, diep vanbinnen, wel zien en beseffen hoe de dingen echt zitten - hoe de realiteit echt in elkaar zit, het probleem is echter dat we het gewoon niet zo willen vertellen en laten zien aan onze kinderen --- omdat wij ons dan niet speciaal of belangrijk kunnen voelen in dat hele scenario. Want, de realiteit is wat het is, niets is goed en niets is slecht, alles wat hier bestaat is het resultaat van een voorpelbaar, voorgeprogrammeerd patroon van actie en reactie doorheen de TIJD/geschiedenis. En, moesten onze kinderen dat zo zien, dan zouden ze hun verantwoordelijkheid beseffen in deze wereld om de patronen te veranderen tot wat het beste is voor allen - hetgeen impliceert dat wij onze macht als 'ouder', als 'de held', als 'de verantwoordelijke' en 'de superieure', zouden verliezen -- ons speciale gevoel. En die positie van superioriteit waarin wij ons als ouder in hebben geplaatst in de ogen van het kind, kan enkel wanneer we een bepaalde 'mystiek' creëren, wanneer we informatie achterhouden, wanneer er dingen zijn die wij weten maar zij niet, wanneer we zo'n dingen zeggen als 'jij kent daar niets van', 'maak jij je daar maar geen zorgen over', 'daar begrijp jij toch niets van', 'dat is niets voor kinderen' en 'je bent daar nog te jong voor', etcetera --- omdat zij dan zullen geloven dat ze ons nodig hebben en dat ze afhankelijk zijn van ons, waardoor ze gewillig hun macht zullen weggeven aan ons, in de veronderstelling dat wij werkelijk superieur zijn en dat we werkelijk een speciaal soort 'kennis' en 'inzicht' bezitten die zij nooit zouden kunnen bevatten.

Maar, terwijl wij misbruik maken van onze zogezegde superieure kennis over de realiteit om onze kinderen slaven te maken van onszelf - beseffen we niet dat de beslissingen die wij maken niet getuigen van gezond verstand en zelfs detrimenteel zijn voor de toekomst van onszelf en onze kinderen --- en dat die kennis die wij hebben zeker niet 'superieur' is, maar ons zelfs verblind om te zien hoe de realiteit echt in elkaar zit omdat we het enkel gebruiken om onszelf een gevoel van superioriteit, macht en controle te geven over zij die die kennis niet bezitten. Het feit is dat wij zelf niet eens goed weten hoe de dingen echt zitten omdat wij op dezelfde manier dom gehouden zijn door niet enkel onze ouders, maar ook alle systemen die verantwoordelijk waren voor onze opvoeding en ontwikkeling, zoals het schoolsysteem, de politiek en de media - ga maar eens na, ze schilderen steeds allemaal een 'mooier' en 'positiever' beeld van de realiteit en verbloemen de realiteit zogezegd om ons te 'beschermen'.

Maar door al die zogezegde 'bescherming' beseffen wij niet hoe al onze daden en woorden onze wereld direct vormgeven -- en dat het dus van uiterste belang is dat we een duidelijk en helder beeld hebben over/van hoe alles werkt, zodat we er op een manier mee kunnen omgaan die altijd het beste resultaat produceert voor allen.

Het wordt tijd dat wij als ouders in deze wereld de verantwoordelijkheid op ons nemen om te onderzoeken hoe wij onze kinderen opvoeden en stil te staan bij de consequenties van die opvoeding, zowel op persoonlijk als sociaal en globaal vlak --- en bijvoorbeeld in te zien dat kinderen op zich niet werkelijk 'onschuldig' zijn. 'Onschuld' is een woord dat wij gebruiken om hen een rol toe te wijzen in onze 'helden-film' in onze geest, en om onze 'rol' van de 'held' in die 'film' te kunnen rechtvaardigen --- door te denken dat we het 'onschuld' moeten beschermen tegen 'het kwaad'. We zien niet hoe onze kinderen simpelweg een wezen is van vlees en bloed, net als elk wezen dat geboren wordt in deze realiteit. En dat, als we werkelijk zouden geloven dat kinderen 'onschuldig' zijn en dat wij die onschuld moeten beschermen - dan zouden we ELK KIND dat dan per definitie even 'onschuldig' is als ons eigen kind op gelijke mate beschermen. Het feit dat we dat absoluut niet doen en ons enkel concentreren op het beschermen van de zogezegde 'onschuld' van ons eigen kind, in hoe we bijvoorbeeld de mensenrechten niet LEVEN als een fysieke werkelijkheid - duidt aan dat die 'onschuld' een leugen is die wij hebben uitgevonden om onze persoonlijke gevoelens van speciaalheid en eigenbelang te kunnen rechtvaardigen.


Wordt Vervolgd in Dag 297


Onderzoek Desteni en Verwijder de Brainwashing - voor het te Laat is


No comments:

Post a Comment