Monday, May 13, 2013

Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?

Deze Blog maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"


 Hoe kunnen de armen in deze wereld 'opkomen voor hun rechten' wanneer ze niet eens fatsoenlijk onderwijs krijgen om te leren over hoe het systeem in elkaar zit en hoe ze dus praktisch 'voor hun rechten kunnen opkomen', omdat, sta er eens bij stil -- als de armen en de gedepriveerden in deze wereld wisten dat onderdak, voeding, onderwijs, medische ondersteuning en proper water eigenlijk een basisrecht is, en als ze wisten hoe het rechtsysteem werkt, dan zouden ze opkomen voor hun rechten en hun basis recht opeisen, hetgeen uiteraard een probeem zou vormen voor ons, omdat wij dan onze 'grondstoffen' verliezen om onze consumptiemaatschappij draaiende te houden.

Als mensen voldoende onderwijs zouden ontvangen in deze wereld, en als ze de kans zouden krijgen om te leren over hoe het systeem werkt, hoe de wereld in elkaar zit, hoe het rechtssysteem, het politieke en het economische systeem werkt, dan zouden we inzien dat er ten eerste geen 'rechtvaardigheid' of 'gerechtigheid' of 'eerlijkheid' of 'gelijkheid' bestaat in deze wereld, en ten tweede zouden we weten hoe we zelf onze macht in handen kunnen nemen om het systeem te veranderen zodat er wel gerechtigheid voor iedereen bestaat --- vooral de armen. Dus, is het in het voordeel van de rijken in deze wereld dat de armen 'dom' blijven en dat ze dus inferieur onderwijs en ondersteuning ontvangen.

En dan maar doen alsof het hun eigen schuld is dat ze arm blijven, alsof de ondersteuning die ze doorheen hun leven hebben gekregen via onder andere het schoolsysteem en hun gelimiteerde kennis over de wereld en hun omgeving niets te maken heeft met hun vermogen om successvol te worden in het systeem en het systeem te gebruiken in hun voordeel. Als dat zo zou zijn, waarom sturen de rijken hun kinderen dan ook niet naar het 'publieke onderwijs'? Waarom bestaan er dan elite scholen die rijke kinderen de beste ondersteuning geven als niet om hen klaar te stomen om het systeem in te stappen en dat systeem naar hun hand te zetten omdat zij de betere 'truukjes' en 'technieken' hebben geleerd die je nodig hebt om te begrijpen hoe de zaken werkelijk in elkaar zitten.

Het is geen geheim dat de mens een resultaat is van zijn opvoeding, en dat het schoolsysteem daar voor iets tussen zit en dus voor een groot deel bepaalt hoe een mens in de wereld staat, wat een mens zijn capaciteiten zijn in het systeem, wat zijn zelf-beeld is, wat zijn inzicht is in zijn omgeving en hoe hij in relatie staat met die omgeving, hoe de wereld werkt, enzovoort...

Is het dan geen schending van de mensenrechten om de armen in de wereld opzettelijk een inferieure opvoeding/onderwijs te geven dat hen genoeg leert over de wereld om het systeem te aanvaarden zoals het is en zich neer te leggen bij de 'status quo', maar niet genoeg om zich zelfzeker genoeg te voelen om zelf ook aan de slag te gaan met dat systeem en een invloed te kunnen hebben in het systeem -- gewoon zodat de rijken in deze wereld zich 'gerust' kunnen voelen dat hun comfortabele levensstijl nooit uitgedaagd zal worden, omdat de armen in de wereld nooit zullen uitvogelen dat ze eigenlijk 'recht hebben op' onderdak, voeding, proper water en medische ondersteuning, en dat ze dus de internationale commune voor het gerecht kunnen dagen voor het schenden van de mensenrechten?

Is het geen schande dat we juichen over het feit dat haast elk kind in de wereld onderwijs kan genieten, omdat dat zogezegd een bewijs is dat de mensenrechten uitgevoerd worden en dat wij mensen dus werkelijk altruïsten zijn, maar dat we tegelijkertijd niet stilstaan bij hoe we hen in wezen een schijn-mensenrecht hebben geschonken dat hen saboteert in het realiseren van de rechten die ze werkelijk nodig hebben, de materiele rechten, zoals onderdak, voeding, medische ondersteuning en proper water --- omdat het onderwijs dat ze krijgen uitermate ondermaats is en hen op geen enkele praktische manier ondersteunt om voldoende inzicht te hebben in hoe het systeem werkt om op een officiele en 'legale' manier op te komen voor hun rechten en te eisen van de globale politieke commune dat hun materiele rechten geëerd worden?

Wat hebben ze immers aan dat onderwijs als het hen niet ondersteunt om te begrijpen hoe ze het systeem kunnen veranderen zodat het werkt op een manier die het beste is voor allen en niet enkel voor de rijken, als het hen geen invloed of macht schenkt in het systeem waar zij al generaties lang de dupe van zijn? Hieruit kunnen we afleiden dat het feit dat wij geloven dat de mensenrechten geëerd worden omdat iedereen nu onderwijs krijgt, aantoont dat het recht op onderwijs misbruikt wordt in deze wereld met als enige doel om de rijken een goed gevoel te geven over de wereld en hen een excuus te bieden om te geloven dat alles 'ok' is en dat alles nu uit onze handen is omdat de armen nu onderwijs hebben, hetgeen zogezegd wil zeggen dat ze nu voor zichzelf een leven kunnen opbouwen - want, onderwijs is zogezegd het antwoorde op alles...

Terwijl we tegelijkertijd er niet genoeg om geven om te kijken naar de kwaliteit van dat onderwijs, en van het soort mens dat onderwijs zal produceren, wat dat onderwijs die mensen eigenlijk werkelijk aanleert. Leert het hen om op te komen voor hun rechten? Leert het hen hoe het systeem werkt en dat er in de werkelijkheid niets 'legaal' of 'rechtvaardig' is aan hun positie van ermoede en deprivatie? Of leert het hen eerder om het systeem te aanvaarden en zelfs te eren en dankbaar te zijn, omdat het systeem zo 'goed' en 'liefdadig' is om hen 'gratis en voor niets' onderwijs te verschaffen - en dus nooit vragen te stellen bij de duidelijke en schrijnende onrechtvaardigheid en oneerlijkheid van hun bestaan in het systeem - en bij waarom het is dat hun materiele mensenrechten op geen enkele manier geëerd worden, maar ze wel het 'privilege' krijgen van onderwezen te worden door het systeem om het systeem te aanvaarden zoals het is?


Wordt vervolgd in Dag 287

No comments:

Post a Comment